Уста Собит - Ривоят ва хаёт
Узбекистонда хукумат идораларидаги коррупцияга карши кураш бошланибди. Хукумат идораларида порахурлик, коррупция кучайиб кетганидан, бу. Одамларнинг орасида хам: «Бирорта ишни порасиз битириб булмайди, амалдорлар очофат булиб кетишди. Пастдагиларига кийин, юкоридагиларига узатишмаса ишдан кетади, узига кийин булади. Лекин, кийин-кийин халкка кийин булди» каби гаплар купайиб кетди. Онда сонда бир-икки порахур кулга тушиб камалиб кетаётган эмиш. Лекин....

Исо Алайхиссалом Ершалаимда Хестас ва Дисмас номли икки боскинчи билан биргаликда Кайсар хукмига кура бутга парчинланганларидан сунг икки-уч соат утгач, уларнинг азобларига караб юраги эзилган бир рахмдил аскар уларга якинлашиб, Хестаснинг баданидаги ёпишиб конини сураётган суналарни хайдай бошлади. Шунда жазирама иссикдан, чанкокдан силласи куриган, суналар чакаверганидан юз-кузи, бадани шишиб кетган Исо Алайхиссалом бу аскарга карата: «Эй олижаноб инсон, сен катл охиригача унинг баданидаги суналарни хайдаб тура олмайсан. Бир марта суналарни хайдаб кетишинг эса, аксинча, бу одамнинг азобини оширади. Чунки, сен хайдаётган суналар конга туйиб булган, факат нафси куймагани учун унинг баданида утиришибди. Уларнинг урнига келиб кунадиганлари эса оч, улар бу одамга яна огиррок азоб беради. Сен бу одамни уз холига куй, бу одам учун хеч нарса кила олмайсан» деган эканлар.

Хозирги вактда кетаётган хукумат идораларини «коррупциядан тозалаш» кампанияси менга юкоридаги ривоятни эслатди. Бу кампанияни курган Исо Алайхиссалом нима деган булишлари мумкин?

«Эй олижаноб инсон, - деган булардилар балки Исо Алайхиссалом, - сен доимо унинг баданидаги суналарни хайдаб йукотиб юролмайсан. Сен кузингни бошка томонга олишинг билан унга яна оч суналар ёпишади. Унинг азобларига рахминг келаётган булса, оёк-кулини кишанлардан халос эт, бу кулингдан келади, шунда у узини суналардан химоя килолади».18 апрель 1998 йил