Жахонгир Мухаммад. - Узлигим (Роман-памфлет).

КОН ТУТДИ
Ривоят килишларича бир зулумкор шох казога етганда хеч жон беролмасмиш. Табибу уламолар хайрон. Кун кечиб кеч кирганда шох кузларини очибди.

- Шоханшохим, яна кандай армонингиз бор? Амр этинг, бажо келтирайлик, - дебди табиби калон.

- Вазиримнинг бошини танидан жудо килинглар! - дебди шох.

Хамма сукунатга чумибди. Уч кун давомида шох жаллодлару зиндонбонлар, девонбегию мушовирларини улимга буюрди. Энди эса...

- Шоханшохим, ул зот сизнинг энг ишонган мудирингиз, сояи обруйингизларку, ахир, биз кандай килиб...

Амримни мухокама учун эмас, ижро учун буюрдим!

Вазирнинг бошини келтириб курсатганлардан сунг:

- Худога шукур, - дебди шох, - Энди жон берсам булур. Лекин сен табиб ненидир сурамокчисан, саволингни бер, жавобингни оладурсан!

- Шоханшохим, нечун ишонган одамларингизни катлиом килдингиз?

- У, табиб, сиёсат бу, улар ишонган одамларим эмас, улар кулларим эдилар. Хатто сендек савол беришга журъат этолмасдилар. Бирок куп сиримни билардилар. Мен эса сиримни Тангридан бошкага ишонмайман! Улар яхши кул эдилар, кул каби жон бердилар, мен эса шох каби...

Бу албатта, ривоят. Лекин илдизи хаётдадир.

1993 йил 29 декабрда Мустакил Узбекистон Олий Кенгашининг иккинчи раиси хам «соглиги ёмонлашгани учун» вазифасидан кетди. Нега иккинчи деяпмиз, чунки Советлар бирлиги даврида, яъни 1990 йилда Олий Кенгаш Узбекистон мустакиллиги декларациясини кабул килди. Уша кездаги Олий Кенгаш раиси Мирзаолим Иброхимов жиловни депутатларга бериб куйгани учун ва улар Мустакиллик декларацияси кабул килганлари боис коммунистлар пленумида каттик танкид остига олинди. Таъкибларга дош беролмаган Мирзаолим Иброхимов узи ариза ёзди ва етмиш йил давомида кадрларга чикариладиган хукм: «Соглиги ёмонлашгани учун» ишдан кетди.

У киши оксокол эди, майли. Лекин хали эллик ёш нари-берисидаги иккинчи раис хам шу хукм билан ишдан олинди. Бировнинг мансабга миниши бахт, ишдан кетиши фожеа эмас. Колаверса, йикилганни тепмайдилар. Бизнинг тепадиган фикримиз хам йук. Аммо Ватан такдири учун мураккаб булган бир даврда Узбекистон конунчилик идорасини бошкарган киши сиёсий майдондан кувиларкан, унинг фаолиятини тахлил этмок бурчимиздир. Истаймизми, истаиаймизми у тарихда коладиган вазифада ишлади. Тарих эса бор гапни билмоги керак.

Хуш, Шавкат Йулдошев Узбекистоннинг сиёсий майдонида кандай пайдо булди ва Ватанга, миллатга кандай наф келтирди?

Москвада, собик КПСС Марказий Комитетида ишлаб юрган Шавкат Йулдошевни Узбекистонга, уз юртига жунатишди. Михаил Горбачёвнинг демократик мактабида тахсил олган бу одамдан куп нарса кутилганди. У жасорат билан ишга киришиши ва Узбекистоннинг демократия сари бурилишига сабабкор шахс сифатида тарихга кириши мумкин эди. Бундай имконият хар кимга насиб этавермайди.

Москва КГБси Фаргонада вохид миллатни иккига булиб, уриштирганда Шавкат Йулдошев СССР халк депутатлари съездида пинак бузмай утирди. Сунг рахбариятдан Фаргонага кушин киритишни илтимос килди. Фаргона вилоят коммунистлар идорасининг «биринчи»си булган бу одам партия комитети биноси ёнида, Тошлок, Куконда халк укка тутилганда куролли жаллодлар панасида турди.

Фаргона вокеалари куп гап-сузларга сабаб булди. Аммо вокеани уюштирганлар, гарчи СССР аллакачон парчаланиб кетган булса-да, халига кадар халкка айтилган эмас. Тугри, партия шу бахонада айримлардан кутилиб олди. Лекин Шавкат Йулдошев такдирланди.

Уни Узбекистон Коипартияси Марказий комитети хузуридаги партия назорати идорасига раис килиб олиб келишди. Бу идорага уша кезларда хатто Марказий Комитетдан хам сурок сураш хукуклари берилганди. Унинг раиси коммунистик тузум шароитида жумхуриятда иккинчи шахс булиши керак эди. Партиянинг ички ислохотлари асосан шу идорага ишонилганди. Шундай пайтда Шавкат Йулдошев гунох боткогидан чикиб кетиши, Фаргона вокеалари бирданига унга бегона булиши таажубли хол эди.

У янги ишни бошлар экан, Узбекистон ойнаижахони оркали узининг катта вазифага кутарилгани хусусида курсатувлар уюштирди. «Гдлян ва Иванов деган боскинчилар кушиб ёзиш бахонасида куп коммунистларимизни айбсиз камадилар, - деди у ойнаижахонда. - Мен бу коммунистлар такдири билан жиддий шугулланаман. Уларнинг оилалари, бола-чакалари чинкириб юришибди».

«Хали кечагина миллат конга буялганда бефарк булиш мумкин эдими?» - еган савол уртади кунгилларни ушанда.

Москвада СССР халк депутати уларок Гдлянларга карши бир огиз суз айтолмаган одам энди бу масала билан ёппасига шугулланишига ишониш кийин эди.

Орадан куп утмай Узбекистон халк депутатларидан бирининг урнига уни депутат килишди.

Бу кайси хизматлари учун тухфа эканлигини униннг миллат вакили булганини сезмай колгандек билолмай колишди.

Зеро, сиёсатчини давр ва дунё етиштирмоги керак. Уни кимдир етиштирар экан, у кимнингдир мулкига айланади.

Узидан баланд турган сиёсатчига карши фикр айтган кундан бошлаб киши сиёсат майдонига киради.

Шавкат Йулдошев эса сиёсатчиликни тухфа сифатида олди...

У Узбекистон Олий Кенгашининг 12 чакирик 3 сессияга оддий депутат сифатида эмас, Кенгаш раиси сифатида хам келди.

Олий Кенгаш мажлисига кадар бир неча боскичли тастиклардан утганди. Сессияда Узбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи котиби Ислом Каримов "Йулдошевни партия шу ишга лойик» деб топганини айтди. Фаргоналик депутатлардан айримлари газабга миндилар. Президент Ислом Каримов уларнинг ховурини босди.

- Шавкат Йулдошев Олий Кенгаш раиси сифатида Фаргона вокеаларини ким уюштирганини аниклайди. Бу вазифа унга имкон беради. У конли вокеаларга гувох булгани учун хам партия унга бу маъсулиятли вазифани юклаяпти, - деди у.

Олдиндан тайёрлаб куйилган «навбатчи» депутатлар уни куллашди.

Жумхурраис курсига утириши хаммонок, Шавкат Йулдошев гайриконуний, гайриинсоний хатти-харакатларга берилди. Шу даражага бориб етдики, депутатларни яккама-якка сухбатга чакириб, Президент хатоларини айтиб, «Буни сиз гапиринг, мен сессияда суз бераман» деди ва дархол Президентга бу депутатлар уни танкид килишмокчи эканликларини етказиб катта бир уйин бошлади.

Сессияда танкидий фикр айтган депутатни фитначи деб айблади. Мутлок бухтон, тухмат билан 12 депутатнинг такдирига болта урилди. На конун ва на инсоф тарозисида турадиган кабихликлар очик-ойдин амалга оширилаверарди.

Узбекистон иктисодий ва сиёсий бухрон куйнида колишида Шавкат Йулдошевнинг катта айблари бор. У иктисодий ва сиёсий таназзулга олиб борадиган унлаб карорларга имзо чекди.

Унинг Фаргонадаги айбларини очишга уринган Узбекистон халк депутати Иномжон Турсуновнинг хибс этилиши, халк депутати Самандар Куконов камока солиниши, бир катор депутатларнинг ваколатлари тухталиши, Олий Кенгашдан уттизга якин халк депутати ишдан хайдалиб, уй-жойи тортиб олиниши Шавкат Йулдошевниг сиёсий максадлар йулида хар нарсадан кайтмаслигини курсатса, Узбекистон йулини белгилайдиган конунлар четлаб утилиб, халкни огир ахволга соладиган карорлар пайдо булиши унинг миллатга хиёнат килганини очиклайди.

Шавкат Йулдошев Олий Кенгаш раиси уларок, битта максад билан яшайди. Мансабни саклаб колиш ва уз хузурини куриш максади эди бу. 1991 йил собик СССР таркалиб кетгач, унга Москвадан «Жигули» машинаси мукофотга беришди. Уни савдо вазирлиги кимматбахо нархдагисига алмаштирди. Машинани савдо марказидаёк Бухорога сотиб юборди. Сунг бу иш давом этаверди. Машиналар келиб кетаверди. Бу орада Тошкент шахрининг Хамид Олимжон майдонидаги 18 каватли уйдан кизига ва жиянларига, хукумат уйидан узига, Туркистон харбий округи генераллари кучиб кетган уйлардан колган болалари ва югурдакларига хашаматли уйларни олиб берди

Шавкат Йулдошевнинг хатти-харакатларига карши 1992 йилда «Халк сузи» ва «Народное слово» газеталари жамоаси иш ташлади. Шу куниёк Шавкат Йулдошев карор чикариб, уч юз киши ишлаётган газеталарни ёпиб ташлади. Каламкашлар иш ташлаш пикетларни давом эттиравергач, газета тикланди-ю, жамоа фаоллари кувгинга учради. «Халк сузи» жасоратли, демократик газетадан мадхиягуй хукумат газетига айлантирилди.

Шавкат Йулдошев нохосдан карорга имзо чекиб, Олий Кенгаш Ошкоралик кумитасини кискартириб юборди. Депутатларнинг норозилиги кучайганини сезгач, карорини бекор килди. Киска даврда ун олти марта уз карорини бекор килишга мажбур булди.

У билиб туриб гайриконуний ва гайриинсоний карорларга келарди. Чунки топширик олган махали уз фикрини айта олмас ва «хуп-хуп» дея дарров ижрога киришарди.

У имзолаган карорлардан куйганлар Президентга учрашиб, орадаги мушукни кувиш йулини топишса, Йулдошев кайта топширик олар ва «хуп» дея яна карорни узгартирарди.

Олий Кенгаш раиси уйинчокка айланганини халк хам сезиб колди. Раис узи уйинчокка айланганида эмас гап. Гап Олий Кенгаш хам Президентнинг оёги остига ташланганидадир.

Зеро, Президент учун айни шу керак эди. Шавкат Йулдошев вазифасини бажариб булди. Шу боис уни улоктирди. Янгисини топди. Унинг хам вазифалари бор. У хам керак. Вазифаси битиши хамонок ундан хам воз кечилади. Президентимизнинг кадрлар билан ишлашдаги бу «оламшумул» тажрибаларини хамма билади. Факат тузокка тушганлар узлари илиниб турганларини билдирмасликка уринишгани ачинарли.

Мустакил Узбекистоннинг мустакил Олий Кенгашининг мустакил раиси Шавкат Йулдошев тарихимизда алданган ёки биров томонидан бошкарилган, деб эмас, мустакил коммунист сифатида колади. Зеро, коммунист топширик бажаришда кул, жавоб беришда мустакилдир!

Халк хам Шавкат Йулдошевга уз хукмини чикарди. »Кон тутди» дею хулоса килди.

Ха, кон тукканни албатта кон тутади!

Бу эса хали Шавкат Йулдошев Президентдан кутулиб кетди дегани эмас.

Ривоятда келтирилганидек, сир билганларнинг такдири сирли равишда сирга айланажак!

1 январь 1994 йил


АЛ_КИССА: Мен бу сатирларни ёзар эканман, сен аллакачон йулдошевларни унитиб булгандинг. Чунки каршингда янги-янги йулдошевлар чикарилганди.ФОЗИЛБЕКОВ ХАМ КЕТДИ
Узбекистон Президенти Тошкент шахар хокими Адхам Фозилбековни ишдан олди.

Адхам Фозилбеков. У ким эди?

Илгари Тошкент шахар коммунистлар партиясининг, сунг номигина узгарган Халк демократик партиясининг Тошкент шахар кумитаси биринчи котиби булиб ишлаган бу одам узини президентнинг энг якин, энг садокатли одамларидан бири деб биларди.

Узбекистон телевидениксини куриб борганлар уни доим Президент ёнида куришар, кучоклашиб, кул-куллашиб туришганини куп гапиришарди. Адхам Фозилбеков ана шу кайфиятни йукотмаслик учун бутун махоратини ишга солди. Ва Узбекистон Бош конунида эътироф этилмаган булсада Президентни Тошкент шахрида хоким сайлови утказишга кундирди. Умумхалк сайлови давомида Президент хам, хукумат машинаси хам унга ишлади. Сайловга ундан бошка одамнинг номзоди куйилмади. Купчилик тошкентликлар куринишидан жуда мулойим, аммо коммунистик партия уйинларидан анча хабардор бу одамни исташмасада, у хоким булди.

Юкоридан инъом этилган бу тортикни оклаш учун у 1992 йил 16 январда Тошкент шахрида талабаларни укка тутишга рахбарлик килди. Сунг, Олий Кенгашнинг 7 сессиясида Президентнинг камчиликларини айтган, узининг шогирди ва энг якин сафдоши Узбекистон халк депутати, Фрунзе туман хокими Шухрат Нусратовни хатто сессияга киритмасдан ишдан олди. Лаёкатсиз аммо хар кандай кабих ишга тайёр, Президентга ёкадиган кишиларни эса катта лавозимларга тайинлади. Масалан, рахбарлик фазилатидан йирок, умрини кайфу сафода утказиб юрган Шавкат Мирзиёевни Мирзо Улугбек тумани хокимлигига утказди.

Юзма-юз гаплашганда узини самимий курсатишга уринган Адхам Фозилбеков сиртидан мухолифатга карши ут очиб, узини Президентга якин килиб курсатиш максадини кузлади. Президент хам унга ишонди ва унинг билан куп иш килишга улгурди.

Куркоклик, хакикатни очик айтолмаслик, хушомад ва кулларча кур-курона иш битириш хар кандай кадрни охир-окибатда шарманда килади. Коммунистик режим даврида илдиз отган ва бугун яна хам кенгрок кулоч ёйган бир одат бор. Юртга эмас, рахбарга, энг биринчи рахбарга хизмат килиш. Адхам Фозилбеков ана шу мактабга содик булиб колди. Хеч качон кокилмайман, йикилмайман, деб уйлади. Бу эса унинг катта хатоси эди.

Бугун Узбекистондаги аксарият кадрлар худди ана шундай фикрдалар ва хатто йулда эканликларини тан олгилари келмайди. Ёнларидаги сафдошларининг такдири хам уларга сабок булмаётгани кишини ажаблантиради.

Узбекистон Президенти маслахатчиси, олим Бахтиёр Назаров гайриинсоний харакатларни куриб, билиб халкни алдашга, Президентни севишга ундади. Жон-жахди билан харакат килди. Аммо ишдан кувилди.

Вазирлар махкамаси раиси муовини, шоир Эркин Самандаров миллатни ёлгон ва алдовларга куникишга ургатиш йулини яратди. Узи шу йулнинг курбони булди. Президент уни ишдан хайдади.

«Узбекистон овози» мухаррири Расул Рахмоновдек Президентни макташга хисса кушган одам йук. У хам вазифасидан кузатиб куйилди. Унинг урнига келган Шароф Убайдуллаев эса Президентнинг курсатмасини бажариб собик вице-президент Шукрулло Мирсаидов, сунг унинг умр йулдоши хаккида хамда уз хак-хукукларини талаб килиб, Президент йулини кулламаган бошка унлаб одамлар хаккида бухтонлар ёзди. Вазифасини утаб булгач, у хам улоктирилди.

Бу уйин вилоятларда хам айни куринишда давом этмокда. Барча вилоят хокимлари хам ана шу уйиннинг ташкилотчиси, ижрочиси була туриб унга енгилдилар. Энг ачинарлиси бугун хам Президент шу одамларни чакириб, мансаб, вазифа берса, улар яна хушомад, мадхияни бошлаб юборадилар ва хар кандай кабих, конунсиз топширикларни бажараверадилар.

Кадрлар билан ишлашда доим ана шу жихат назарда тутилган.

Бугунги рахбариятни аксарияти иш жойларида Президент кунгирогини кутиб утириш билан вакт утказадилар. Имкони топилган жойда уни мактайдилар ва хушомадгуйлик киладилар. Ва узларини бебурд килиб куядилар.

Бу кадрларни айбламокчи эмасман. Улар шундай хам кийнокда. Виждон азоби ёндирмокда уларни. Факат уларнинг такдири бошкаларга дарс булмагани уйлатади мени.

1994 йил, март


АЛ-КИССА: Бобур Мирзо дейдиларки: «Борарга не маизил муяссар, турарга не давлат мукаррар!» Сен буни англаган кун дунёда куп нарсалар узгаради.КУЧ АДОЛАТДА
Куч адолатдадир! Бобокалонимиз Амир Темур хазратларининг «коидаи аввал», дея улуглаганлари бу калима хаккида шундай ривоят бор:

Амир Темур катта зафардан сунг зиёфат берганларида уламолардан бири уртага чикиб «Сиз кучлисиз. Сизнинг айтганингиз айтган, деганингиз деган. Сиз сафарда эканлигизда икки махбус хаккида козиларимиз карор бера олмадилар. Чунки бу махбусларнинг сизга якинлиги бор эди, деганида, Мирсаид Барака уламонинг сузини булиб; «Куч адолатдадир! Хазратимиз кучни адолатдан олмокдалар. Сиз эса хазрат Амир Темурни адолатсизликка бошлаб, халкнинг назаридан колдирмокчисиз», дейди шунда. Амир Темур «Адолатдан куркувни устун куйган кози миллатнинг шуридир» деган эканлар.

Бугун Америкада адолатли тамалга асосланган суд хокимияти мавжуддир. Конституцияга кура, АКШ олий махкамасининг аъзоларини Президент тайинлайди ва сенат тасдиклайди. Аммо Олий махкама аъзолари умр буйи вазифада колиш кафолатига эгадирлар. Конституция махкамаси Президентнинг карорларини бекор килиш ва конгресс кабул кабул килган конунларни конституцияга хилоф, дея эълон этиш хаккига сохибдир. Америкада конституция махкамасини хакикатдан хам учинчи хокимиятнинг тебранмас устини дейиш мумкин. Унинг карорларини на Президент ва на конгресс менсимай четга сура олмайдилар. Аксинча конституция махкамаси карорлари олдида сузсиз буйсунишларини доим намойиш этиб турадилар.

Худди шунингдек, суд системасининг бошка тармоклари хам мустакилдир. Хеч кимда суднинг фаолиятига бевосита ёки билвосита таъсир этиш хакки йук. Агар Узбекистон конституциясини хам варакласак, худди ана шундай манзарани курамиз. Унда «Узбекистон Республикасида суд хокимияти конун чикарувчи ва ижро этувчи хокимиятлардан, сиёсий партиялардан, бошка жамоат бирлашмаларидан мустакил холда иш юритиши» белгилаб куйилган. Хатто Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси кабул килган хужжатларни, Узбекистон Президенти фармонларини, хукумат карорларини. Давлат хокимияти махаллий органлари хужжатларини конститутцияга зид булган такдирда бекор килиш хаккига сохиблиги алохида уругланган. Лекин мустакилликнинг утган йилларида Узбекистон конститутциясига хилоф равишда куплаб фармонлар, карорлар кабул килинди. Аммо конститутция махкамаси улардан бирортасини хам бекор килган эмас. Маълумки, Олий Мажлис овоз бериш йули билан конун матнини кабул килади. Конун имзоланиб, матбуотда эълон килинганда эса матн тахрир этилган, баъзи холларда куп жойлари кайта ёзилган холлар булади. Бу айникса, 92-94 йилларда жуда хам авж олганди. Шундай пайтда Конститутция махкамаси уз сузини айтмади. Ёки мухолифат аъзоларини суд килиш жараёнларида конунлар урнига телефон буйруклари асос булди. Яна Конститутция махкамаси жим эди. Президент фармонлари ва хукумат карорларини бирма бир тахлилдан утгазсангиз, конунлар бошка, фармон ва карорлар бошка эканлигини курасиз.

Хуллас, Конститутция махкамаси асосий конунда ёзиб куйилган куриниши учинчи хокимият тарзида эмас, балки ижро хокимиятининг бир булими сифатида фаолият курсатаётгани бугун сир эмас. Хатто АКШ ишлар департаментининг Инсон хаклари борасида 1997-йил якунларига доир хисоботига назар солсангиз, Узбекистонда конун бошка, амалдаги фаолият бошка эканлиги кайта-кайта таъкидланганини курасиз

Америкада оддий бир кишидан «Агар Президент конститутцияга карши карор кабул килса ва сизнинг олий махкамангиз бунга куз юмса, нима булади», деб сурадим. У «Саволинг уринсиз. Мен бу саволда мантик курмаяпман», деди. Ха, оддий бир америкалик бундай вокеа у ёкда турсин бу хусусдаги саволни кабул килолмайди. Яна бир америкалик эса «Конститутция мукаддасдир. Конунлар ижро учун ёзилади. Кимки унга риоя килмаса энг аввало узини алдайди. Бизда бир угри жазосини тортгандан кейин унга куп катори каралади. Аммо Конститутцияга ёки конунларга хилоф тарзда одим отган бирор бир сиёсатчи жазосини тортгандан кейин хам халк наздида авф этилмайди», деди.

Ха, бизда эса том акси. Оддий бир угри ёки жиноятчи жазосини тортгандан кейин хам халк наздида угрилигича, жиноятчилигича колади. Аммо Конститутцияни, конунларни паймол этганлар дархол авф этилади. Мустакил булганимизга етти йил булаяпти, лекин суд системаси халига кадар ислох этилмади. Хамон Совет системаси иш бошидадир. Адвокатура масаласида эса гапирмаса хам булади. Чунки бирор бир инсоннинг хак хукуклари амалда кафолатланмаган жойда адвокатнинг эркин булишини хеч ким айтолмайди.

Хуллас, Америка конститутциясидан жуда куп нарсани кучириб олишимиз мумкин, аммо конститутцияга ва конунларга караш зехниятимизни тубдан узгартирмасак, яъни хар бир инсон узлигини танимаса, кучирганимиз хам, кайта-кайта нашр этганимиз хам бефойдадир. Узини хурмат килган инсон конунларни хурмат килади. Чунки охир окибатда конунлар унинг иродаси билан кабул килинади. Бизда эса на униси бор на буниси. Шунинг учун хам ора йулдамиз. Качонки адолат тузими уз урнига утирса, ушанда кучга айланамиз, кучли буламиз. Чунки, куч адолатдир!


АЛ-КИССА: Сен кучни севдинг, буни яширмадинг. Чунки кучсиз эдинг. Мен хам кучни севдим. Буни яширмайман. Чунки кучли эдим. Факат кучни адолат деб билдинг, мен эса адолатни. Фаркимиз шунда.КОНЛИ ЯНВАР
1992 йилнинг 16 январь куни Тошкент талабалар шахарчасида ёшларнинг демократик намойишлари куч билан бостирилиши окибатида кон тукилган, бир неча киши улдирилган, унлаб талабалар яраланган эдилар. Тарихимизнинг бу фожеали куни демократияга урилган огир зарба уларок хотираларимиздан ер олди. 16-18 январь кунги вокеалар айни пайтда келажагимизнинг сиёсий пойдеворини белгилади, дейиш мумкин.

16 январь – тахмондаги тахи бузилмаган тушакларга, туйга деб тикиб куйилган курпачаларга, олти йилдирки каро ер багрида ётган углининг ёдгор сувратига караб, вужуди сел булаётган онаизорнинг мотам куни.

16 январь – хак истаб, адолат истаб, демократия истаб кучага сиккан ва ук ёмгири остида колган талабаларнинг ишончлари улдирилган кун.

16 январь – хукумат идораларида утирганларнинг уз гунохлари каршисида куркув, тахлика босган, юраклардаги мотам кун.

Ха, бундан олти йил мукаддам Тошкентда Талабалар мустакил Узбекистоннинг келажак кунлари хуррият, озодлик, демократия билан йугрилсин, дея намойишга чиккандилар. Ушанда ёшларни галаёнга келтирган икки сабаб бор эди. Биринчиси, янги йил арафасида утказилган сайловда адолатсизликни хис этгандилар. Чунки талабалар сайловдан бир хафта олдин мажбурий таътилга чикарилиб бир хафта олдин овоз бериш тадбирига буйсундирилдилар. Иккинчиси эса, талабалар хукуматнинг нарх-навони оширмаймиз, айникса, ноннинг бахоси кутарилмайди, дея сайловдан олдин ваъда бериб, сайлов утиши билан уз сузига хиёнат килганини кечиролмагандилар. Кейинчалик талабаларнинг хукумат ва Президент истеъфосини истаганлари кон тукилишига олиб келди, деган иддоалар уртага ташланди.

Демократия алифбосининг тамалини сайлов принципи белгилайди. Халк кандай сайласа, худди шундай истеъфосини талаб килиш хаккига хам эга. Халкдан сайлашини истасангиз, аммо истеъфо талаб этганда унга карши куч кулласангиз, бу демократия эмас диктатуранинг аломатидир.

Бундан олти йил мукаддам Талабалар шахарчасида юз берган конли фожеа келажагимизнинг кандай булишини белгилаб берди. Лекин уша кунлари буни кура олганлардан кура олмаганлар купрок эди.

Хукумат Талабалар шахарчасидаги норозилик намойишини кора кучларнинг провокацияси, дея бахолади. Вокеа ортидан Тошкент вилоят партия кумитасининг мажлислар залида булиб утган кенгашда президент Ислом Каримов сузлаган нуткда хам шу нарса ифода этилганди. Уша нуткдан парча келтирамиз: «Мен бутун узбек халки олдида ошкор айтаман, Талабалар шахарчасидаги вокеалар «Эрк» ва «Бирлик»ка боглик эмас. Мана Мухаммад Солихнинг телеграммасини чунтагимда олиб юрибман. Мени сайловда ютиб чикканим билан табриклаган. Талабалар шахарчисидаги вокеаларни кора кучлар, мафия килгани аник. Биз уларни биламиз ва якинда буйинларига куямиз. Хозир сиздан тиз чукиб сурайман, менга олти ой вакт беринг, Узбекистонни жаннат киламан»

Мана олти ой эмас, олти йил хам утди орадан. Узбекистондаги бугунги ахвол узингизга айн. Уша пайтда талабалар шахарчаси темир панжаралар билан ураб олинди. Мажбурий равишда автобусларга тикиб, уй-жойларига жунатилган ёшлар ота-оналари билан бирга сурок, терговга тутилдилар. Кейин улар вилоятлардаги Олий укув юртларига таркатиб юборилдилар. Маданият ва билим марказидан юлиб олинган 10 мингларча талаба сарсон саргандончилик кучасида колди. Профессор укитувчилар олдига талабаларни тазйикда ушлаб туриш, саволга учларини олийгохлардан хайдаш топширилди. Хуш, бундан кандай хулоса чикариш мумкин? Нахотки, кора куч дейилганда, бегунох йигит-кизлар назарда тутилди.

Куп утмай Республика прокурори уринбосари, айни пайтда Тошкент шахари прокурори булган Мирзаев имзоси билан «Бирлик» ва «Эрк»ни Талабалар шахарчасидаги вокеаларга боглаш хаккида жиноий иш бошланди.

Табиийки, «Бирлик» ва «Эрк» аъзоларининг аксарияти талабалар эди. Демак, яна талабалар айбланди. Улдирилган, калтак еган, тахкирланган, кувгин килинган хам улар. Ва яна айбланган хам улар. Ут отишга буйрук берганлар, бевосита ук отиб улдирганлар, тазйик таъкиб утказганлар эса мансабдан мансабга кутарилдилар.

Аслида талабалар кора кучларга карши бош кутарган калдиргочлардир. Кора куч тузумнинг узи эди. 16 январь – Мустакил Узбекистон тарихида демократия шахидлари кунидир! Кора кучга карши курашда халок булган, тугрироги демократия йулида шахид тушган йигитларимизга Аллохдан рахматлар тилаймиз Озодлик истаганлар, Эрк ва Бирлик истаганлар, том маънодаги мустакиллик истаганлар хеч качон улмайдилар, хеч качон унитилмайдилар.


АЛ-КИССА: Сен гуё бехабарсан конли январдан. Чунки хотиранг улдирилган. Мен эса халакман хотирангни тирилтирмок учун.КАХРАМОНИ КАМОКДА ЭЛНИНГ
Хар йили 1-сентябрда мустакиллик куни тантаналар билан нишонланади. Одатдагидек, Мустакиллик майдонида ва Алишер Навоий хиёбонида маърузалар укилади, кушиклар айтилади, томошалар курсатилади, атроф ёруг нурга кумилади. Бу тантаналарга расман таклиф этилганлар орасида ун йиллардир совет тузумини, коммунисток гояни таргиб этганлар, куйлаганлар, мустакиллик тарафдори булиб майдонга чиккан алпомишларни таъкиб этганлар, узбек тилини жахолат тили, рус тилини эса саодат тили деганлар табассум сочиб утирадилар. Хатто орденлар, медаллар, мукофотлар оладилар ва кечагу кунларидан асло ва асло уялмайдилар.

Шу нуктайи назардан караганда, Узбекистон мустакиллиги учун курашган инсонлар бу расмий минбарларда урин олмаганлари табиий холдир. Расмий минбарлар турсин улар бу майдонларга якин хам келолмайдилар. Чунки баъзилари сургунда, айримлари зиндонда, колганлари эса уйларидан ташкарига чика олмайдиган вазиятдадир. Менга колса бу тантаналарнинг турида, мустакиллик кахрамони нишонини такканларнинг ёнида бугун камокда утирган собик халк депутатлари Самандар Куконов ва Мурод Жураевни куришни истардим. Нега Самандар Куконов ва Мурод Жураев?

Маълумки, Совет хокимияти бу КПСС, яъни Совет Иттифоки Коммунистик партиясидан иборат эди. Хатто ошкоралик ва кайта куриш замонида хам хамма нарсани танкид килишингиз мумкин. Аммо КПССни айблаш жиноятга кирарди. Лекин ана шу жиноятни уз буйниларига олган ва ундан куркмаган миллий озодлик харакатилари нафакат уни танкид килдилар, балки унга карши бош кутардилар. Болтик буйи жумхуриятларида, Озорбайжон, Гуржистонда 1990 йилга келиб КПССнинг бошлангич ташкилотлари унга карши исён сифатида бирин-кетин таркатилиб юборилар экан, Узбекистонда эса у катта куч эди.

Узбекистон коммунистларининг 1990 йилдаги 22-конференциясига келган КПСС Марказий комитети секретари, сунгра ГКЧПнинг бошида турган Янаев «Совет Иттифокида хамма Узбекистондан ибоат олсин. Бу ерда коммунистлар бир бутундир ва хеч ким бу бутунликни, бу интизомни бузолмайди», деганди. Лекин Узбекистонда бу бутунликни бузадиганлар уртага чикди.

Узбекистон халк депутати Самандар Куконов Тошкент вилоятининг Чиноз туманидаги нефтни кайта ишлаш заводида коммунистик партия бошлангич ташкилотини таркатиб юборди. Ушанда бутун дунё матбуоти, жумладан Озодлик радиоси хам Самандар Куконовни уз ватанининг мустакиллиги йулида мисли курилмаган иш килди, дея куз-куз этишди. Самандар Куконов бунинг билан чегараланиб колмади. Кейинчалик Самандар Куконов корхонасидаги 500 киши билан бирга «Эрк» партиясига аъзо булди. «Эрк» партиясининг Чиноз район кумитасини тузди. Шундан кейин, унинг боши дарддан чикмади. Кайта-кайта текширувлар, босимлар, тазйиклар, фельетонлар, сохта телекурсатувлар, хуллас охир окибатда уни порахурга чикаришди Бу орада Узбекистон мустакилликка эришди, аммо хокимиятда утирган собик коммунистлар уз уйинларини охиригача етказдилар ва 22 йилга хукм бериб уни зиндонга солдилар. Камокда соглигини йукотган Самандар Куконов огир исканжаларга тутилмокди. Мустакиллик учун курашган бир фидойининг кисмати ана шундай.

Не таасуфки, йиллардир КГБ ертуласида кийналган, камокхонанинг зах хонакохига ташланган Самандар Куконовни энг якин дустлари кам унитишди. Дастурхонининг турида утирганлар, ёгли нонини еганлар, иссик чопонини кийганлар бугун мустакиллик учун курашган бу инсон хаккида хатто уйлаб курмаяптилар. Бу эса тузини еб тузлигига тупуришдир.

Иккинчиси эса, уша кезда Кашкадарё вилоятининг Муборак шахар кенгашининг раиси булган Узбекистон халк депутат Мурод Жураев. Мурод Жураев биринчи булиб Совет Иттифоки Коммунистик партиясига Узбекистонда исён этган киши. Бугун биз мустакилликни коммунистик партиядан кутилиш деб бахолаётган бир пайтда Мурод Жураев хам камок исканжасини тортмокда. У Муборак шахар совети карори билан Прокуратура ва Ички Ишлар булимини деполитизация этганда, яъни сиёсатдан холи ташкилотлар, деб эълон килганида уни халк душмани, дейишди. Чунки уша пайтда халк бу коммунистик партия, партия эса халк демакдир, шиори кучда эди. Орадан йиллар утиб, Мурод Жураевнинг ташаббуси Узбекистон конституциясига кирди ва бир катор курумлар, яъни ташкилотлар сиёсатдан холи деб эълон килинди. Бу пайтда Мурод Жураев раиси булган шахар кенгаши таркатиб юборилган, унинг узи эса деразасидан отилган укдан, яъни суикасддан тасодифан кутилиб, кувгинликка махкум этилганди. Буйи билан тенг булган угли хастахонада сирли равишда уларкан, Мурод Жураев Олмаотада кон йиглаб утирарди. Углининг улим маросими куни атрофни куршаб олган миршаблар уни пойлашди. Мурод бу тузокни кургани учун яна бир марта кутилиб колди. Бунга чидай олмаган хукумат уни кушни давлатнинг худудига миршаб юборди. Мурод Жураев яшаётган уйнинг эшигини синдириб киришди ва калтаклай-калтаклай копга солиб Тошкентга олиб келишди. «Эрк» партиясининг аъзоси Мурод Жураевга тушига кирмаган айбларни куйишди.

Самандар Куконов ва Мурод Жураевнинг хам согликлари жуда огир эканлиги, улар гайриинсоний шароитларда сакланаётгани, исканжаларга маъруз колаётгани хаккидаги хабарлар камок туйнуклари оша элга ёйилмокда.

Ана шу пайтда Узбекистон камокхоналаридаги барча сиёсий махбусларнинг ана шундай шароитларда сакланаётгани мустакиллигимизга соя ташлаб турибди.

Ха, 1-сентябрда Тошкентдаги мустакиллик майдони тантаналар марказига айланади. Лекин бу тантаналарда Совет Иттифоки Коммунистик партиясига карши илк маротаба бош куратган ва Узбекистон мустакиллиги учун катта хисса кушган собик халк депутатлари Самандар Куконов, Мурод Жураев ва Узбекистон мустакиллигини хукуматдан олдин эълон килган юзларча, мингларча фидойилар куринмас экан, бу тантаналарга юз бор йигилсангиз хам унинг совуклигини йук этолмайсиз.


АЛ-КИССА: Сен учун камокдагилар хоин, минбардагилар кахрамон! Чунки кузинг богланган. Мен учун эса минбардагилар икки кат хоиндир! Чунки улар хам кахрамонларни камадилар хам сениг кузингни богладилар.