Журнал Ҳаракат №2 (17) 1999. Террор уйлашга чакирмокда
Илёсжон Саъдуллаев - Курганларим, эшитганларим
*(Маколанинг биринчи кисми журналнинг 1999 йил 1(16)-сонида)
--------------------------------------------------------------------------------

(1999 йил 16 февраль вокеалари. Тошкент)
ТАФСИЛОТЛАР: Уша куни Вазирлар Махкамасида 1998 йил якунларига багишланган кушма мажлис утиши керак экан. Дастлаб мажлис 10-га белгиланган, кейин 11-га кучирилган, деб айтишаяпти расмийлар. Буниниг канчалик рост эканлиги маълум эмас. Одатда Президент мажлисга 10-15 минутдан тортиб, ундан куп вактгача вактли келиши керак булган. Лекин Президент портлаш юз берган ерга 11 дан 20-25 минут утганда етиб келди ва шу ернинг узида телевиденияга интервью берди. Президентнинг куринишида куркув аломатлари йук эди. Аммо купчиликнинг фикрича бунинг мардликка хеч бир алокаси йук. Аслида президент ва унинг курикчилари бу ерда узлари учун хеч кандай хавф йуклигини, яъни хеч кандай террористларнинг йуклигини яхши билишгани учун келишган. Интервью вактида яна бир портлаш овози эшитилди. Бу «Экспомарказ» олдидаги портлаш булса керак. Биз аввал айтганимиздек бу портлаш 11дан 20-25 минутлар утганда юз берган эди. Кейинчалик Президент Дурмондаги кароргохда берган дипломатик корпус вакиллари билан учрашувида, курикчилар бошлиги йулда машиналарни хавотирланиб тухтатганини хабар килди. Демак, телевизорда гапиртирилан куплаб сузловчилар «рахбаримизни Оллох куткарди», деб айтишганида шу курикчини кузда тутишган булса керак.

Давлат бошлиги тушган машиналар кортежини курикчилар бошлиги тухтатганига баъзи одамлар шубха килишмокда, чунки бу гап кейинрок уртага чикди, аввалига Президент машинаси портлаш овозлари эшитилгандан кейин оркага бурилиб кетди, деб расмий хабар берилганди. Вокеанинг купчиликни куз унгида булган шунай мухим тафсилоти дархол билинмаслиги мумкин эмас.

Махкама мажлиси телевизор оркали соат 1-га кучирилгани, кейин 3-га утказилгани эълон килинди. Шу вактгача миллий мусика, макомлар, табиат манзаралари курсатиб турилди. Лекин унгача 1-1,5 соат давомида хеч нарса булмагандек уйин-ашула беравердилар. Абдурахмон деган йигитнинг айтишича, у телевиденияга, шахсан Кучимовга телефон килиб сукканидан сунг кувнок ашулалар учирилиб, Бахмал манзаралари куйиб юборилди. Соат 3-3,5ларда Олий Мажлис ва Вазирлар Махкамасининг кушма мажлиси Олий Мажлиснинг хашаматли янги биносида бошланди. Хамма депутатлар хомуш, утакаси ёрилган куринади. Президент анча дадил. Ёвуз, кора кучлар, экстремистлар купорувчиликда тахмин килиндилар. Кейин тартибот вазирлари гапирди. Рустам Иноятов анча саросимада, «жумхурият»ни «жамхурият» деб довдираб гапирди. Мухолифатни бошини ёриш, уйини купориш, наша ташаш билан шугулланувчи Вазир Зокир Алматов худди хужум хукуматга эмас, аксинча уз кули остидаги кучлар террористлар базасига муваффакиятли хужум килган генералдек гапирди. Шундан кейин бу ишни уларнинг узлари уюштирмадимиканлар, деган миш-миш таркалабошлади. Биз купорувчилик килганларни хаммасини яхши биламиз, 1 ой муддатда ушлаб келинади, деб ваъда берди Алматов. Лекин купчиликка маъкул булган бир гапни хам гапириб утди. У айтдики: «Президентимиз айтдилар, Зокир, ёшларни биз факат сенинг камокхоналаринг оркали тарбиялай олмаймиз, гояга карши гоя билан, фикрга карши фикр билан жавоб беришимиз керак». Кейинги халк мухокамаларида бу суз янгича куринишда кайтарилиб турибди: «гояга карши гоя, фикрга карши мулохаза, жахолатга карши маърифат».

Эртанги кундан бошлаб телевидение тахмин килинаётган купорувчилар суратларини эълон кила бошлади. Дастлаб террористлар Фаргонанинг Бешарик туманида тугилган эр-хотин Бобожоновлар (бири- биридан чиройлик ёшлар, 20-30 ёшлар уртасида, Бобожонов галстукда) эканлиги, кейинчалик эса улар куп вактлардан бери Тошкентда туриши, отаси зиёли-инситутлардан бирининг домласи ёки декани, йигит инглиз тилини билиши ва бир канча вакт Вазирлар Махкамасида ишлаганлиги маълум булди. Кейинрок кидирув эълон килинган яна 5 та шахсдан 4 таси тошкентлик, деярли хаммаси Коракамиш дахасидан (купчилиги куриниши куркам) булган йигитлар эканлиги хам маълум булди. Улар карокчинамо, совук башаралик ёки диндорни эслатадиган бирор белгиси бор булган одамларга ухшамайди. Чет эл диверсантларига эса хеч хам ухшамайдилар. Албатта, хамма купорувчилар ёки тожикистонлик ёки водийлик ваххобийчилар дейишга одатланган тошкентликлар учун устидан совук сув куйилгандек хамма хайрон. Янада хайрон колинадиган нарса - террористларнинг хужумдан сунг беталофот «Мустакиллик» майдонидан чикиб кетишидир. Эски «Волга» минган террористлар милиционерлар халкасини ёриб, Узбекистон кучасидан Вазирлар Махкамаси биноси тагигача кириб келганлар ва портлатувчи машинани ташлаб кочганлар. Уртадаги отишувни курганларнинг айтишича курикчилар автоматлардан ут очиб на бирорта купорувчини ярадор кила олган, на машинага шикаст етказа олган. Куринишича майдонга кираверишда террористларни бошка машина кутиб турган ва улар машинада бешикаст Лабзаккача етиб боришган. Бу ерда каршилик курсатган участковойни отиб, бошка машинани зурлик билан тортиб олиб, кизил «Нексия» машинасида Ишчилар шахарчасига етиб бориб, бу ерда яна машина алмаштириб, София проспекти, хозирги Асомов кучаси буйлаб кочишган ва гойиб булишганмиш. Шунча масофада уларни на кувлаш, на отишма, на йулда тутиш йулга куйилган эмас!?

Маълумки охирги вактларда Тошкенда мисли курилмаган химоя чоралари курилган эди. Хар бир метро бекатида дастлаб 2тадан доимий милиция ходимлари (рахбарлардан ташкари) куйилган булса, кейин яна кушимча 2тадан СНБ ходими турадиган булди. Куриниши хиёл шубха тугдирган шахс дарров тухтатилади, документи текширилади, агарда куркитиб олиб колишга арзигулик нарсаси булса, ичкари хонага олиб кирилади.

Яна янги нарса: асосий автобус бекатларида 1 ёки 2 милиционер тушаётганларни кузатиб туради ва шубхалиси дарров тухтатилади. Асосий тинтув ва текширув кечки соатларда бошланади. Бирор ердан бироз ичиб чиккан булсангиз холингизга вой, чунки булар текширувчиларнинг бугунги асосий хомталашидир. Якинда худди шундай наряд бизни Чилонзорда тухтатди. Менинг жахлим чикиб, «нима, Тошкентда паспортсиз кучага чикиш мумкин эмасми», деб куполлик килдим. Шеригим ялинишга тушиб кетди. Ана, уйим ун кадам нарида, деб ёлворди. Кейин менга бизнинг Чилонзорда булардан факат ялиниб кутиласиз, куполлигингиз кетмайди, деди.

Шундай шароитда Президентни, хукумат муассасаларини мухофаза килолмайдиган тартибот ходимларининг лаёкатсизлиги, факат порахурлик асосий шиорлари эканлиги халкка аён булиб колди. Албатта бундай шароитда демократик мамлакатда бундай вазирлар ёки узлари истеъфога чикадилар ёки чикариладилар. Лекин хозирчалик булар узларини кахрамонларча тутиб, кочган ёвни яксон килишга ваъда бериб турибдилар. Хакикатан хам хозирчалик бирор террорист тутилмаган булса хам олдиндан хукуматнинг кора руйхатига тушиб колган 100 дан ортик ёшлар камокка олинди. Бирок хозирчалик демократик ташкилотлар вакилларига тегилганича йук.

БИР ХАФТАДАН СУНГ. Мустакиллик майдони, «Узбекистон» метроси, Абай ва Узбекистон кучалари чоррахасидан, Бадиий салон ёнидан, Навоий кучаси томондан, Хотира майдонидан ва бошка атрофлардан автоматчилар билан курикланмокда. Махсус тузилган штаб иморатларни тиклаш буйича кеча-ю кундуз иш олиб боришига карамасдан деярли узгариш йук. Аввалги ВЛКСМ биноси вайрона холда, синган деразалар урнини ёпиш учун тепа каватлардан палослар осиб куйилган. Хамма ерларда машиналарга шиша синиклари юкланаяпди. Миллий Банк биноси материал копламалар билан ураб куйилган, ишлар ичкарида олиб борилаяпди. Террористларнинг бирортаси кулга туширилмаган. Кидирилаётган шахслар иккитадан еттитага етказилди.

10 КУНДАН СУНГ. Кидирилаётган шахслардан аёли кулга тушди, деган гаплар пайдо булди. Унинг сурати кидирилаётганлар сурати орасидан олинган. Лекин аник маълумотлар берилмаяпди. Нечта машина булган, уларнинг маркалари, тахминий катнашган одамлар сони, портловчи модда, унинг кучи, ишлатилган портлатиш воситалари хозирчалик эълон килингани йук.

ТАХМИНЛАР. Хамма ваххобийчилар, Хизбит-Тахрир, Хизби Аллох ва умуман диний экстремистларни лаънатлаш билан банд. Айникса телевидение оркали. Купинча 37 йилдаги «халк душманлари»ни лаънатлаган каби. Мулохазали фикрлар нихоятда оз. Аввлдан тайёрлатилиб кейин телевизорга чикартирилгани куриниб турган диндор ва кариялар Оллохнинг борлиги ва унинг якка узи Президентимизни асраганини кайта-кайта айтиб туришибди. Хамма каттик куркувда. Топширик билан гапираётганлар хам, тилини тийиб гапирмаётганлар хам. Канакадир у ёки бу томондан каттиккуллик кутилаётганидек. Айникса Абдулла Ориповнинг гапи мухокамада. У телевидение оркали бир мажлисда чикиб «Террористларнинг кузи окиб тушсин, Алматов, Сизга шахсий илтимос, улар кулга тушсалар каллаларини узиб итларга ташланг», деди. Бу сарой шоири уз гапи билан хар кандай безори ёки бандитни лол колдирди.

Халк орасидаги тахминларда даб-дурустдан Президентнинг МДХ хавфсизлик пактидан чикаман, деган тахдиди, Узбекистон оркали А.Абдуллажонов рахбарлигидаги куролли М.Худойбердиев тудаларининг Хужандга бостириб кириб, кейин улар Узбекистон худуди оркали утказиб юборилгани, улар хукумат кучлари (Президентимизнинг айтишича Узбекистон БТРлари билан таъминланган кучлари) томонидан кирилгандан сунг, колганлари омон булсак Абдуллажонов ва Каримовдан уч оламиз деганлари, Тожикистон рахбари Э.Рахмоновнинг Узбекистон номига килган тахдидлари хам мухокамада юрибди.

ХУЛОСАЛАР. Дастлаб куйидаги киска хулосаларга келиш мумкин:

1. Узбекистондаги химоя тизимлари террористлар хуружи олдида илма-тешик девордир. Хуружлар исталган вактда кайтарилиши мумкин.

2. Жиддий молиявий ёрдам берилмаса республикадаги иктисодий танглик янада огир холатга келади. Укитувчининг маоши 3-4 минг сум булган шароитда 1 кг сариёг 1100-1200 сум. Халк ёппасига кашшоклашув жараёнига киришган.

3. Террорни олдини олиш шарт. Энг аввало террорнинг келиб чикишига сабаб булган сиёсий-ижтимоий-иктисодий мухит узгартирилиши керак.


26 февраль 1999 йил