Журнал Ҳаракат №2 (17) 1999. Узбекистонда иктисод
М.Корабоев - Накд пул муомаласининг муаммолари
Узбекистон уз мустакил пул бирлигига утишга 1993 йилнинг охирида Гайдар бошчилигидаги Россиянинг реформатор хукумати бошка жумхуриятларни рубль зонасидан зурлаб чикариб юборгандан кейин карор килди. Уз пулимизга утишга мажбур килинганимиз - баъзилар билмайдиган, аммо Узбекистон хукуматининг укувсизлигини, карорсизлигини, маъсулиятни уз елкасига олиш жасорати йуклигини, вокеаларни олдиндан кура билиб йул белгилаш урнига вокеаларнинг кетидан кетувчилигини курсатувчи куп мисоллардан бири. Узбекистон хукумати уз пул бирлигимизга утиш хусусидаги «Бирлик» халк харакатининг 1992 йидаги таклифларига кулок солмади, хатто мардларча харакат килиб 1993 йилнинг биринчи ярмидаёк уз пулига утган Киргизистонни танкид килиб, уни бу йулдан кайтормокчи хам булди.

Карорсизликни хам куйиб туринг, Узбекистон хукумати уз пулига утиш жараёнида жиддий хато килди. Тугридан-тугри сумга утиш урнига аввал сум-купонга утилди. Бу хатони бахолаган «Бирлик» лидери Абдурахим Пулатнинг ушбу сузларини жуда тугри деб биламан: «Узбекистон сум-купонга утиб тугри килдими, ёки тугридан тугри сумга утиш яхши эдими? Хар кандай нарсани аста-секин, унинг салбий томонларини юмшатиб утказиш нуктаи назаридан бу кадам тугридек куринади. Бизнинг рахбарият (ва унинг тарафдорлари, - М.К) шу нарсага ургу бермокда. Лекин, менинг фикримча, бундай эхтиётлик бир сакраб утса буладиган арикдан кечиб утаётган нодоннинг ишини эслатади» («Абдурахим Пулат Озодликда» китоби, Истанбул, 1995 йил, 141-сахифа).

Мана орадан 5 йилдан купрок вакт утди, пулимиз карийиб 15 марта кадрсизланди. Бу кунда 1 АКШ доллари кора бозорда 420-450 сумга алмаштирилмокда. Республика Марказий Давлат Банки 1 АКШ доллари эквивалентини 115 сумга тенглаштириб курсатса хам, ушбу банк ташкил килингандан буён чет эл валютасини сумга эркин алмаштириш кафолатини уз зиммасига хеч качон олмаган. Бу хакида республика телевидениеси оркали хар хафтада камида бир марта пул алмаштириш кафолати йуклигини таъкидлаб турилади. Шунинг учун мустакиллик йиллари бошида очилган пул аламаштириш шахобчалари тезда ёпилди.

Узбекистонда ягона накд пул муомаласи бирлиги сум килиб олинган. Бошка валютани саклаш, эгалик килиш ва реализация килиш конунга зид булиб, озодликдан махрум этиш жазоси кузда тутилган. Бу жазо жойларда кенг кулланилмокда. Шунга карамасдан хар бир ахоли гавжум яшайдиган жойлар марказида валюта алмаштириш кора бозорлари ишлаб турибти ва валюта алмашувчи ахоли уз хаетини хавф остига куйиб, пул алмаштириб жахон бозорида тижорат килишга, уз пулини инфляциядан саклашга мажбур булмокда. Демак, хар бир тадбиркор ва сайёх ва ёки пул бойлигига эга булган одам узини потенциал жиноятчидек хис килади Узбекистонда.

Шу кунларда карийб 80 фоиз ахоли кулида айланувчи сум банкноталари 100 сумлик кийматга эга когоз пуллари булиб, ундан йирикрок булган 1997 йилдан бошлаб муомалага киритилган 200 сумлик банкноталар пул айланиш хажмининг бир фоизини хам ташкил килмайди. Муомаладаги йирик пул бирликлари 0.25 ва 0.5 АКШ долларига тенгдир. Шу сабабли, савдо килиш максадида пул олиб юриш одамлар учун катта нокулайликлар тугдирмокда. Масалан, киши Узбекистон автомобилини (нархи 1,8 млн. сум) сотиб олиш учун 16 кг огирликдаги 100 сумлик банкноталарни ёки уртача пул билети 10 сумлик банкноталардан 180 кг кутариб юришга мажбурдир. Шахарлараро сум билан муомала килиш шу сабабли кийинлашган. Узбекистон хукумати АКШ доллари банкноталарига куввати тенг пуллар чикаришни уйласа, ахоли учун хар бири 50 (эллик) минг сумлик когоз пуллар чикариш пайти келди. Бу иш анча пул ишлаб чикариш харажатларини тежаган хам булур эди.


Республиканинг хар бир бурчагида ахоли билан накд пул бериш ва кабул килиш учун советлар давридан бери мослашган узини халк банки деб юритувчи оммавий банк булимлари бор. Бу банк, низомига кура, хар бир кишининг биринчи мурожаатига кура унинг энг камида бир минимал ойлик микдоридаги уз пулини дархол эгасига бериши керак. Лекин унинг бу мажбуриятини эслайдиган одам хам колмади. Уз пулини олиш истаган миллионлаб одамлар соатлаб касса олдида кутишга ва банк рахбариятига ялиниб ёлворишга мажбур. Узбекистон хукуматининг баъзи карорлари бундай нохакликни конун кучига киритиб куйган. Бунга мисол килиб ахолининг илгариги омонатларини музлатиб куйилаганлигини келтириш мумкин. Шу сабабли, баъзи илгор давлатлардаги каби кучаларда пул алмаштириш аппаратларини урнатиб ва уларнинг ишлашини таъминланишини факат орзу килиш мумкин.

Узбекистондаги бошка тижорат банкларидаги ахвол бундан хам аянчли. Бу банкларда асосан накд пулсиз хисоб раками булган юридик ва жисмоний шахслар билан муомала килинади. Мижоз шахслар банкдан накд пул олиши учун банкка бир квартал аввал касса режаси тузиши шарт. Хаттоки айни шахснинг банкдаги пули хусусий пул булса хам. Касса режаларига факат ойда бир икки марта ишловчи ходимлар маоши ва сафар харажатлари киритилади. Албатта бу режага махаллий хокимликлар кошида доимо ишлайдиган пул-кредит комиссиялари томонидан белгиланган мажбурий накд пул кирими режалари киритилади. Бундай тушумлар режасини бажармаган юридик шахс ва банк ходимлари турли таъзийкларга учрайдилар. Касса режасига гарчи хисоб ракамида хар канча пул йигилган ва у накд пул кирими оркали купайтирилган булсада, тижорат ишлари, мол сотиб олиш учун оркага накд пул кайтиб берилмайди. Пул олиш - утиб булмас тусикдир, ёки турли йуллар билан ошна-огайнигарчилик ва ё пора бериш оркали накд пул олишингиз мумкин. Юридик шахс уз кассасида (банкда эмас, уз кассасида) пули булса хам бу пулни хатто уз ишчиларининг ойлик маоши учун ишлатиши мумкин эмас. У аввал бу пулни банкга топшириб, шу куни умумий навбат асосида узи олиб келган пулини бошка чиким хужжатлари ва банк рухсатномаси асосида кайтадан олади, сунгра уз идорасига кайтариб келиб, ишчиларига маош беради.

Бундай парадокс холлар куплаб топилади. Хох давлат банки, хох тижорат банки булсин, у мижоз билан тенг алокаларда булиш учун шартнома тузган булсада, амалда банк хозир хам шахсининг пулини ва фаолиятини назорат килувчи бир орган булиб колмокда.

Бу холдан Узбекистонда расмий амалдорлар атайлаб бизнес корхоналарини уз назоратлари остидан чикариб юбормасликни таъминлаш учун ричаг сифатида фойдаланмокдалар.

Бундай тусиклар билан бирга солик тизими, божхона тизимидаги тартибсизликлар ва утиб булмайдиган “форс мажор” кучларини пайдо килган. Натижада бозор иктисодиетига утиш шу кунларда уз урнида депсиниб турмокда ёки аввалда кулга киритилган ютуклар бирин-кетин бой берилмокда.

Совет идеологиясининг рухи билан озуклантирилиб 1981 йилда нашр этилган «Узбек тилинингизохли лугати»да БАНК сузи шундай тушунтирилганди: «СССРда: планга мувофик корхоналарнинг кундалик ишлари учун кредит бериб туриш, капитал курилишларни маблаг билан таъминлаш, корхона ва муассасалар уртасидаги пул муаммоларини накд пулсиз тартибга солиб туриш, бор пул маблагларини марказлаштириш ва узлуксиз айланиб туришини таъминлаш билан шугулланувчи давлат муассаси. Капиталистик мамлакатларда: капиталистлар уртасида тулов, кредит ва бошка хисоб-китоб ишларида воситаличилик килиб турувчи муассаса». Ха, куриниб туриптики, Узбекистон иктисодини бошкараятган эски мутахассислар, эски совет китобларидан нарига кетолмаяптилар.

Менинг хулосам очик: Узбекистон Госплан доирасидагина фикр юритоладиган мутахассислардан тезрок кутилмаса, унинг иктисодида хеч кандай узгаришлар булмайди. Мендан бошкача уйлайдиганлар булса, уз позицияларинг тугрилигини исботласинлар

9 феврал 1999 йил