Журнал Ҳаракат №4 (25) 2000. Узбекистонда фукаролар уруши
«Бирлик» халк харакатининг Баёноти - Хали хам кеч эмас
25 август, 2000 йил

ХАЛИ ХАМ КЕЧ ЭМАС
(Узбекистон «Бирлик» халк харакатининг Баёноти)

Утган йили Боткент вокеалари билан бошланган Узбекистон фукаролар уруши, минг афсуски, яна бир юкори даражага кутарилди. Энди уруш харакатлари тугридан тугри Узбекистон худудларида давом этмокда.

«Бирлик» Халк Харакати демократик тишкилот сифатида куч ва курол ишлатишга асосланган курашни, бунинг устига дунёвий давлат тузумини узгартиришга каратилган курашни куллаб кувватламаслигини авваллари хам таъкилдаган эди. Хозир хам шу принципимизга содикмиз.

Узбекистон Исломий Харакати фукаролар урушини «Каримовнинг атеистик режимини йикитиш ва исломий давлат куриш учун жиход» шиори остида олиб бормокда. Узбекистон хукумати бу шиорни уз халкини ва дунё жамоатчилигини куркитиш учун ишлатаётгани сабабли куйидагиларни эслатмок лозим деб хисоблаймиз.

Бир вактлар Фаластин лидери Ёсир Арафат жиход эълон килиш йули билан уз халкини мустакиллик курашига чорлади. Чеченлар жиходининг асл максади Русиядан мустакил булиш эканлигини бутун дунё билади. Кашмир мусулмонларининг жиходи эса узок йиллардан бери ечилмай келаятган Кашмир муаммосини уз манфаатлари нуктаи назаридан хал этишга каратилган. Руйхатни Афгонистон, Жазоир ва бошка ердаги мисоллар билан давом эттириш мумкин. Куриниб туриптики, бугун жиход тушунчаси диний билан бир каторда сиёсий, яъни дунёвий жихат хам касб этмокда. Жиход диний билан бир каторда сиёсий, яъни дунёвий максадлар йулида хам бошланмокда. Биз хам Узбекистондаги вокеаларни шу маънода бахолаймиз.

Узбекистон Исломий Харакатининг асл максади Узбекистон мусулмонларини хукуматнинг уз миллатини динига карши Сталин усуллари билан утказаётган вахшиёна тазйикларидан, тугрироги катагонидан куткаришдир. Шу сабабли, булаётган урушнинг асл сабабчиси Узбекистон хукуматининг гайриинсоний сиёсати эканлигини бутун дунё тан олмокда. Айнан Каримов хукуматининг аввал демократия тарфдорларини, сунгра хукуматдан мустакил булишни истаган диндорларни жисмоний йук килишга каратилаган сиёсати купчиликнинг мустакиллик ва демократига, демократик усулларга асосланган курашга ишончини улдирди. Натижада мамлакатимиз фукаролар урушига кирди. Демак, мавжуд режимни узгартириш йулига тушган исломчиларнинг энг камида илк максади - мохиятан сиёсий, дунёвий максад.

Яна бир рад этиб булмайдиган хакикат бор. У хам булса, юртимиздаги мавжуд хукуматнинг атеистик хукумат эканлиги. Ахолисининг мутлако купчилиги диний кадриятларга содик булган улкада бундай хукумат факат куч ва зуравонлик билан яшаши мумкин. Шундай экан, уни хар кандай йуллар билан булса хам йикитишни максад килганларнинг сони ошиб бораверади, фукаролар уруши яна хам оловланади. Узбекистон рахбариятининг тутган йули охир-окибат жамиятни бундай бекарорликка, урушга олиб келишини «Бирлик» узок вактдан бери гапириб келаётганини хам эслатиш лозим.

Хукуматдаги баъзи одамлар Русиянинг ёрдамига катта умид боглаятганлари хеч кимга сир эмас. Улар шуни унутмасликлари керак-ки, русларнинг аралашуви фукаролар урушига миллий-озодлик уруши сифатини хам беради ва миллий-демократик ташкилотларнинг радикал канотларини уруш гирдобига тортади.

Аммо, кенг куламли урушнинг олдини олишга хали хам кеч эмас. Бугунги шароит таказо этадиган энг макбул йул – мавхум баркарорликни бахона килиб Узбекистонда на сиёсий ва на иктисодий ислохотлар утказган, мамлакатни МДХ ичида энг бекарорига айлантирган президент Каримовнинг истеъфо этиши ва ташаббуснинг хозирги хукумат ичидаги прогрессив кишилар кулига утиши.

Каримов бугун бундай кадамга тайёр эмаслигини тушунамиз. Шундай булса хам унга мурожаат килиб, давлат хамда миллатнинг келажаги олдидаги маъсулиятни яна бир марта уйлаб куришга, бу маъсулиятни хамма нарсадан юкори куйган холда ва узидан кейин келадиган янги хукуматнинг вазифаларини енгиллаштириш максадида Узбекистондаги хамма сиёсий ташкилотлар, жумладан дунёвий ва диний мухолифат ташкилотлари билан кадамма-кадам мулокатга кириб, жамиятни тотувликка олиб келадиган радикал ислохотлар дастури устида улар билан биргаликда иш бошлашга чакирамиз.

Айни замонда Узбекистон Исломий Харакатига хам мурожаат килиб урушни тухтатишга ва вокеаларнинг кандай ривожланишидан катъи назар муаммоларни сиёсий усуллар билан ечиш йулларини изчиллик билан излашга даъват этамиз.

Мамлакатни тинчлик ва тотувликка олиб келишда Аллох хаммамизга мададкор булсин.