Журнал Ҳаракат №6 (27) 2000. Кечагина утган кунларимиз
«Бирлик»нинг Интернетдаги сахифасидан
«ФИДОКОР» ФОШ ХАМ КИЛАДИ
«Фидокор» газетасининг 17 ноябрь сонида УзДЖТУ проректори Саттор Облокулов ва шу Университет доценти Лола Шукурованинг «Истиклол мафкураси ва эътикод» сарлавхасидан маълум булишича «Шу йил 3 ноябрь куни инглиз филологияси юкори курслар факультетининг 301-306 гурухида «Хукукшунослик» кафедра мудири П.Тошпулатов дарсда талабаларга бугунги сиёсатнинг нотугри эканлигини, инсон хукуклари поймол булаётганлигини айтиб, хукумат рахбари номига тухмат ва бухтонлар ёгдирган». Буни эшитиб колган Облокулов ва Шукуровалар Тошпулатовга нисбатан чора куришни талаб килиб дархол масъул идораларга мурожаат килганлар


ОЛИЙ СУДНИНГ КАРИМОВ РЕЖИМИ НОМИДАН БЕРГАН КАРОРИ ва «БИРЛИК» ЛИДЕРИНИНГ ТАХЛИЛИ
17 ноябрда Узбекистон Олий суди Узбекистон Исломий Харакати ва Эрк партияси рахбарлари ва фаолларининг иши буйича хукмини эълон килди. Исломий Харакат рахбарлари Тохир Йулдош ва Жума Намангоний улим жазосига, Эрк раиси Салай Мадамин ва бошка 9 киши 15-20 йилга камок жазосига хукм килиндилар. Бу хусусда «Бирлик» халк харакати ва партияси раиси Абдурахим Пулат шундай Баёнот берди:

«Булиб утган суд Сталин-Гитлерча типдаги суд процессларининг узбекча вариантидир. Каримов хокимиятга келгандан кейинги илк кадамларига караб, у Узбекистонда ярим коммунистик ярим фашистик режим курмокчи, деган хавотирларимизга жуда купчилик, жумладан бу судда судланганлар хам, минг афсуски, кулок солишмаганди. Биз айтган режим тикланиб булди. Хакикатдан юз угирмаслик ва «хассамизни яна бир марта йукотмаслик» учун режимнинг мустахкамланишидаги баъзи боскичларда баъзи судланувчиларнинг узи хам иштирок этишганини айтиш мутлако лозим нарса.

Юкорида берган бахомиздан келиб чикиб, биз бу суд хукмини кабул килмаймиз, уни коралаймиз. Бу адолатсиз суд демократик дунё тарафидан хам кораланиши турган гап. Келажакда узбек халки хам унга биз берган бахони беради.

Бугун Узбекистонда фукаролар уруши кетмокда. Хозир хамманинг фикри-зикри уни тухтатишга каратилиши керак. Булиб утган суд жараёни эса жамиятдаги булинишни яна хам чукурлаштиради, вокеаларни яна хам оловлантиради, хозирча назарий булса хам мавжуд булган музокаралар йулида катта янги тусиклар чикаради, жамиятдаги муаммоларнинг ечимини номаълум муддатга кечиктиради.

Узбекистон Исломий Харакати мавжуд хукуматнинг атеистик ва репрессив сиёсати натижасида куролли кураш йулига утишга мажбур булгани хакикатдир. Нима булса хам шуни тан олиш керакки, Тохир Йулдош ва Жума Намангонийлар бу йулни уз гояларига содик холда ва онгли равишда танладилар. Ва, уйлайманки, улар бу йулда Тошкентдаги суд каби вокеаларга дуч келишлари мумкинлигини аввалдан билардилар.

Аммо, бу суд процессига, гарб матбуоти айтаётгандек, тиркаб куйилган «Эрк» раиси Салай Мадамин хакида нима дейиш мумкин. У бир махаллар бизнинг сафдошимиз, ашаддий антикоммунист ва мухолифатчи булган булса хам, киска муддатдан кейин, биринчи мансаб имтихонидан хам утолмасдан, «Бирлик»нинг гоясига хиёнат килди. Уни Каримовга сотиб, эвазига коммунистик (сиёсатнинг ирониясига каранг) партия руйхатидан депутат килинди, Каримовдан катта мукофотлар олди. Каримов ундан доимо демократик мухолифатни дискредитация килиш учун фойдаланиб келди, парламентдаги расмий чикишида уни, яъни когозда булса хам, хархолда номи мухолифат булган ташкилотнининг раисини, «парламентдаги бирдан бир дустим экан, хакикий йигит» , деб олкишлашгача борди.

Бугун бу «йигит»нинг боши дардда, ака-укалар камокда. Лекин, улар «Бирлик»ни сотганлари учун Каримовдан кошона уйлар олишганда уларга хавас килмаганимиз каби, бугун, Интернетдаги сахифамизнинг бир укувчисининг таъбири билан айтганда, Каримов бу уйларни камокхоналардаги хужраларга алмаштириб бераётганидан хурсанд эмасмиз. Каримовнинг максади – бутун узбек демократик мухолифатини принципсиз, узини хеч нарсадан, хатто конли террордан хам тия олмайдиганлар, деб курсатмокчи булаётганини яхши тушунамиз.

Узбекистонда демократиянинг хакикий тамсилчиси деб танилган «Бирлик» халк харакати режимнинг бу планларини йукка чикариб келмокда. «Эрк»ни химоя килиш хам бизнинг зиммамизга тушди. Айникса 1999 йил февраль вокеаларидан кейин таъсирли фаолият олиб бордик. «Эрк»чиларнинг овози хам чикмай колган уша кунларда, айнан биз, портлашлар Тошкент режими тарафидан уюштирилганига купчиликни ишонтиролдик. Каримовнинг пропагандасига хатто америкаликлар ишонишга бошлашганда вазиятни узгартиролдик. Америкаликлар «Эрк» партияси рахбарига бу мамлакатга келиш учун рухсат хам бермай куйган эдилар, хозир эса норасмий шаклда булса хам, «Эрк»ни «Бирлик» каби демократик ташкилот эканлигини кайтадан айтмокдалар. Бу ижобий натижани «Эрк»чилар мустахкамлай оладиларми, йукми, бошка масала.

«Эрк» раиси ун йилча олдин, аникроги 1989 йил 31 август куни оиласи билан Кавказданми, Кримданми дам олишдан кайтиб келаётиб Тошкент аэропортида самолёт трапининг олдида Марказкомнинг маъсул ходими И.А. тарафидан кутиб олинганда ва Каримов билан махфий учрашувга олиб борилганда, эртасигаёк бир гурух ёзувчилар билан «Бирлик»ни Каримовнинг чунтак ташкилотига айлантириш учун фаолият бошлаганда бу иш нима билан тугашини, бу йулдан кетиб аввал танга угрилашда, кейин террористликда айбланишини уйлаганмикан? Билмайман. Аммо уша кунлари менинг унга «Кузингни очиб ол, Каримов сени бир марта ишлатиладиган нарса каби ишлатиб отиб юборади» деганим эсида булиши керак, чунки бу ухшатишдан каттик газабланганди.

Жавахарлал Неру «Соткинлик бор ерда куллик бор» деганди. Бугун узбек халки бир одамнинг кулига айлантирилган эканми, бунда бошида Салай Мадамин турган ака-ука «черномазовларнинг» хам етарлича хиссаси бор. Аммо соткинларнинг жазосини Каримов эмас, халкнинг узи бериши керак».


ОЛИЙ СУД «ИШИНИНГ» БИРИНЧИ МУДХИШ НАТИЖАСИ
Исломий Харакат ва Эрк рахбарлари ва фаоллари ишини куриб бораятган Олий суди биноси атрофига тупланган судланувчиларнинг ота-оналари ва кариндош-уругларининг гапларига караганда судланувчи Улугбек Махмудовнинг кекса ота-онаси яшайдиган уйга суд жараёни арафасида тунги соат 3 билан 4 атрофларида 4 номаклум кимса девор оша тушишган. Улугбек терорист деб ном олгани сабабли бу холни курган кушнилар лом-мим дейолмаганлар. Эртасига хабар олгани кирганларида Улугбекнинг ота-онаси утинхонага осилиб улиб ётган булганлар. 15 ноябрь кунидаги «Халк сузи» газетасининг хабар беришича, Улугбек Махмудовнинг ота-онаси фарзандининг касрига, унинг содир этган жиноятларига бош кутара олмай узларини осиб улдирганмишлар. Бу – жуда ишониш кийин булган изох.


«БИРЛИК»ЧИ КИЗНИНГ ХАЁТИДАГИ БИРИНЧИ СИЁСИЙ ГАЛАБАСИ
Олдин хабар килинганидек, Тошкентдаги 20- урта мактаб тарих фани укитувчиси Бобожоновнинг «Бирлик» халк харакати устидан ёгдирган тухматлари учун 8 синф укувчиси Зиёда Иноятова Узбекистон тарихи укув кулланмасида «1988-90 йиллар мобайнида Узбекистонда фаолият курсатган халк харакатлари” деган булимда «Бирлик»нинг Мустакиллик ва Узбек тили учун килган хизматлари айтиб утилганини яхши билишини, онаси хозир хам бу ташкилотнинг котибаси эканлигини ва узи хам «Бирлик»нинг митингларида иштирок этганини билдириб, мактабни бойкот килганди.

28 ноябрь куни уни мактабга юборишни сураб ота-онасига мурожаат килган мактаб илмий булим мудирига жавобан Зиёда укитувчи Бобожоновни судга бериш нияти борлигини, бутун дунё таниган, тан берган «Бирлик»ни саводсиз Бобожоновга билдириб куйиш лозимлигини айтди. Мудир чиндан хам укитувчи томонидан хато утганини, у «Бирлик»ни бошка бир ташкилотлар билан адаштириб куйганини айтиб, бундай килмасликни илтимос килди. Иноятова Зиёда куксида «Бирлик» нишони билан мактабга яна катнай бошлади.


«ФИДОКОРЛАР» КАРИМОВНИНГ НОГАРАСИГА УЙНАБ ЧАРЧАМАЙДИЛАР
27 ноябрь куни Фидокорлар миллий демократик партияси Марказий Кенгаши Каримовнинг нуткларидан келиб чикиб тасвирий санъат куригини эълон килди. Танлов комиссияси халкаро терроризм ва диний экстремизмни кораловчи тасвирий плакат ва фотосуратларни халк онгига тезда етиб борадиган килиб чизиб берган рассом учун 1та 300 минг сумлик, иккта 100 минг сумлик, учта 50 минг сумлик ва бир канча 25 минг сумлик мукофотлар таъсис этилди. Кургазма голиблари 20 декабрь куни эълон килинармиш. Норасмий хабарларга караганда, биринчи урин «огзаки расм чизиш устаси» президент Каримовга берилади.


ЖИЗЗАХДА МИРШАБЛАРНИНГ КОТИЛЛИКЛАРИ
Шу йил 20 октябрь куни Жиззах шахрининг транспорт бекатларидан бирида милиция ходими Астанов Низом шахсий куроли (пистолет) билан Жиззах шахрида яшовчи икки фарзанднинг отаси Бозаров Бобурни 25-30 кишиниг кузи унгида пешонасидан отиб ташлаган. Шундай фожеа руй беришига карамасдан Астанов Низом очикда юрибди. Халок булган Бозаров Бобурнинг кариндошларидан 15 киши хатто Тошкентгача бориб адолат тополмадилар.

Бундай холат эса милиционерларни кутуртирмокда. 18 ноябрда бошка фожеа юз берди. Кечаси соат 23ларда Жиззах вилоят марказий почтаси ёнида милиция ходими Пахтакор туманида яшовчи Махкамов Бахром деган кишини бошидан отиб каттик ярадор килган. Махкамов улим билан олишиб касалхонада ётаркан, маст холда курол ишлатган миршабга карши хеч кандай чора курилмаган. Хатто унинг исми хаммадан беркитиляпти.

Милиция ходимлари тамонидан содир этилган фожеалар деярли хар бир ойда руй бермокда. Бундан хам баттар фожеа шундаки, одамлар бу вокеаларга куникиб колиб, парво хам килмаяптилар.


КАШКАДАРЁДАГИ ХАРБИЙ АЭРОДРОМ ЗАМОНАВИЙЛАШМОКДА
Кашкадарё вилоятининг Хонобод мавзесидаги харбий аэродромда капитал таъмирлаш ишлари олиб борилмокда. Аэродромнинг учиш йулагининг кенглигини 20 метрдан 40 метрга, узинлигини эса 2дан 4 километрга ошириш мулжалланмокда. Шунингдек бу ерда харбий учувчилар учун турар-жой бинолари курилиши хам кузда тутилган. Хозирда геологик кидирув ишлари поёнига етказилмокда ва бу ишни УзГИИпромстрой лойихалаштириш институти мутахасислари бажаришаяпти. Аэродром лойихасини эса, уз номини ошкор килишни истамаган шу институт мутахасисининг таъкидлашича, Козогистонлик мухандис-техник ходимлар амалга оширишади. Мазкур аэродром ишга тушганидан сунг унда НАТО харбий блокига аъзо баъзи давлатларнинг харбий хизматчилари хам ишлайдилар. Булар, - маълумот берган манбанинг таъкидлашича, - асосан Германиялик ва Франциялик мутахасислар булишади.


ХУКУМАТ «ХАРАКАТ» ЖУРНАЛИГА КАРШИ ХАРАКАТДА
Шу йил 6 ноябрь куни Узбекистон Инсон Хукуклари Жамияти Бош Секретари, «Харакат» журнали Тахририятининг аъзоси Толиб Ёкуб Тошкент таможняси раисининг биринчи уринбосари Мирзарахимовдан кутилмаган мактуб олди. Мактуб Мирзарахимов томонидан 2000 йил 20 октябрда имзо чекилган Карор булиб, унга кура, Толиб акага Москвада яшовчи Бахром Хамроев тарафидан почта оркали юборилган «Харакат» журналининг 37 нусхасидан иборат пакет таможня тарафидан ушлаб колинган ва йук килиниши лозим. Эмишки, Маданият (!? – Тах.) вазирлиги экспертларининг фикрича, АКШда чоп этилаётганлиги аникланган бу журналда Узбекистоннинг конституцион тузимига карши материаллар бор.

Толиб Ёкуб 11 ноябрда Тошкент шахар прокурорига мурожаат килди ва халкаро почта оркали юборилган пакетнинг ушланиши ва уни йук килиш карорининг узи конунбузарлик эканлигини, Карор эса конституцион тузуми борлиги хам шубха остида булган Узбекистоннинг конунларига зид эканлигини моддама-модда исботлаб, Тошкент шахар таможнясининг Карорига протест келтиришни суради. Мурожаатда, мазкур Карор АКШ тарафига хам тош отаётгани айтиб утилган.

Тахминан бир ойчадан кейин Тошкент шахар таможняси узининг аввалги карорини бекор килганини ва иш кайтадан куриб чикилишини Толиб Ёкубга билдиришга мажбур булди. Иш нима билан тугашини тахмин килиш кийин эмас, чунки хозирги режим журналнинг 37 нусхасидан 37 бомбадан курккандек куркади.