Журнал Ҳаракат №6 (27) 2000. ЖУРНАЛИМИЗНИНГ БУ СОНИДА:

(Суз боши урнига) - Айрим каламкашларнинг катта «хато»лари
Каерда, кайси каламкаш, качон, нима сабабдан катта «хато»га йул куйибди ва нима учун бу «хато»ни куштирнок ичига олиб ёзмокдамиз.

Саволга жавоб бериш учун уриснинг Москвада нашр этилаётган «Знамя» деган журналида босилиб, узбекнинг янги журнали «Жахон адабиёти»нинг 1999 йил 9-10 сонларида узбекчага угирилиб чоп этилган Александр Горбовскийнинг «Жоду ва хокимият» деган публицистик асарини укиб чикиш керак.

Афсуски, укиб чикиш хаммага муяссар булиши амримахол. Негаки, бу журнал 1997 йилда 5000 нусхада чикарилган булса, 2000 йилга келиб атиги 1700 донага тушиб колган. Нима учун? Тугри, Узбекистонда чоп этилаётган газета, журналлар тиражи йилдан-йилга камайиб бормокда. Хатто хукумат газетаси хисобланган (аслида хукуматга буйсунмайдиган нашрнинг узи йук) «Халк сузи» мана шу 2000 йилнинг октябрь ойига келиб йигирма уч ярим мингдан сал купрок нусхада таркатилаяпти. Бу нашрларда укийдиган нарсанинг узи йуклигини хамма билади, шунинг учун уларни биров текинга олиши хам кийинлиги маълум.

Лекин, жамият маънавиятининг тушишига хизмат килядиган бу факт, минг афсуски, мустакил Узбекистоннинг мустакил рахбарларига кул келаяпти. Чунки, нашрлар давлат контроли остиди булса хам катта нусхаларда чоп этилса-ю, бирон сабаб билан хукумат истамаган макола нашр этилиб колса, уни укиганларнинг сони хам куп булади.

Шу сабабли хукуматдагилар тиражларни ошириш устида бош котириб утирмайдилар. Маддохлик билан шугулланувчилар канчалик куп булса, неокоммунистларга шуниси маъкул. Чунки, хар бир газета ёки журнал юртбошини “узига хос ва узига мос” йусинда мадх этади-да. Натижада, кичик-кичик нашрлар уртасида маддохбозлик мусобакаси кучаяди.

Шунда, улугвор муваффаккиятларни яратишда мислсиз кахрамонликлар курсатаётган дахоларнинг дахоси булган, «йулбошчи»миз, «юртбоши»мизга (айнан немисча таржима килсак, фюреримизга) заррача соя ташлаш, заррача дог тушириш хавфи хам камаяди, тухтанг, дог, соя деган сузларни зинхор ба зинхор тилга ола курманг, факат буюк, дахо, улуг, хатто Аллохнинг ердаги сояси деб хамду сано укимасангиз, душманга айланиб хар хил катогонларга гирифтор этилишингиз мукаррар.

Мана, сизга бир мисол: 2000 йилнинг сентябрида Узбекистоннинг бир гурух виждонли зиёлилари мустакилик йилларида икки бор 12 ва 14 йилга хибсга олиниб, азоб чекаётган, касали огирлашиб, бандаликни бажо келтиришига якинлашиб колган ёзувчи Мамадали Махмудовга Президентимиз шафкат курсатишини илтижо килиб мактуб ёзишди. Ушбу мактубга имзо чекканларнинг барчаси лаънатланди. Чунончи, Тошкент Давлат Универститети, хозирги УЗМУ, филология факультети декани Козокбой Йулдошев уз лавозимидан четлатилди (бу хозирча). «Ёшлик» журналининг рахбарлари, ходимларидан айримлари хам, хатто Узбекистон халк шоири Шукрулло ва имзо чеккан бошка ижодкорлар хам кораланди, хар хил йусинда жазоланди... Шундан кейин Шукруллодай шоир хам “балки, хато килгандирман, деб “Озодлик”дан чикиб айтишга мажбур булди. Ахир у турма нелигини куриб келган-да, кариганда яна кургиси келмайди.

Нима эмиш денг, уша хат Ислом аканинг кайфиятларини бузганмиш, гуё шаънларига (аслида у бормикан?) дог туширганмиш...

Мана сизга узбекча демократия, Каримов демократияси!

Мана шу «демократия»ни шарафлашда Барот Байкобилов деган шоиримиз катта «хато»га йул куйди. Негаки, айрим хабарларга кура 18 миллион сумни сарфлаб чоп эттирган 846 бетлик китобини негадир «Узбекнома» деб атабди. Вахоланки, уни «Каримовнома» деб номлаш «зарур» эди. Бирок муковада «Узбекнома» деб аталган булса-да, ичида хато «тугриланган». Ахир, уша 846 бетлик китобнинг деярлик хар бир бетида «йулбошчи»нинг инсоният тарихида мисли курилмаган дахоси, дахоларнинг дахоси, улугларнинг улуги, хатто пайгамбар дея, бонг урилган! Кизиги шуки, кундошлар бири-бирини куролмайдигандай, маддохлар хам бир-бирини куролмас экан.

Озод Шарофиддинов деган маддох, э, кечирасиз, адабиётчи, Барот Бойкобиловни маддохизмни авж олдираётган шоир сифатида танкид хам килиб куйди. Бу юмшок килиб айтганда, сен юртбошимизни мадх этма, биз, яъни Э.Вохид, А. Ориф, И.Гафур каби «талантлар» мадх этсин, сен яхши мадх этолмайсан, билдириб куясан, биз, мохирона мадх этайлик ва орден ва медалларни сен эмас, биз олайлик, дея «кундошлик» килаётгандай. Агар шу хил кундошлик, э, тенденциозлик булмаса, нега О. Шарафиддинов А. Ориповни, Э. Вохидовни ва узини танкид килмайдию, факат Б.Бойкобиловни танкид килади? Ахир узлари хам бошка каламкашлар хам маддохизмда Б. Бойкобиловдан ортда колмасликка харакат этишмокдаку!?

Ха, Барот Байкобиловдан ортда колмасликка каратилган мусобака хам кенг микёсда авж олдирилмокда. Шоирлар бири куйиб, бири олиб, юртбошини хар хил муносабат билан, хар хил шакл ва мазмунда, аммо баланд охангларда улуглашмокда. Юлдуз Усмонованинг Аллохнинг ердаги сояси булган юртбошимизга илтижо килаётгани хам деярли хар куни радио, телевидениедан узлуксиз янграяпти.

Хуш, иддаоларимизнинг бошида тилга олинган урус каламкаши Александр Горбовский кандай «хато» килибди денг? У ноинсоф уша «Жоду ва хокимият» деган асарида бир марта хам «юртбоши»мизни тилга олмабди. Холбуки, бутун дунёдаги буюкларнинг аксариятидан «узиб» кетиб, хатто Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Нью-Йоркдаги анжуманларида нутк ирод килганларидан бехабар колибди, бу уриснинг каламкаши! Энг камида уша Барот Байкобиловнинг «Узбекнома»сини укиши сув билан хаводек зарур эди-ю, бирок у узбекчани билмаса керак.

Хуллас, уша узбекчани билмаган, дахолик нималигини етарли даражада тушунмаган Александр Горбовскийнинг «хато»сини курсатмаслик бизнинг хам «хато»миз булур эди.

Горбовскийнинг биринчи «хато»си шуки, муаллиф хеч качон Русиянинг Президенти булмаслигини кайд килиб, уз фикрини куйидагича давом эттиради: мабодо фалакнинг гардиши билан ушандай рахбар булиб колсам «унда хокимиятимни мустахкамлаш учун нималар килган булардим», дея савол бериб, узига узи шундай жавоб кайтаради: «Ишни, хамма жойга менинг портретларимни илдириб куйишдан бошлардим». «Лекин, - деб уз мулохазасини давом эттиради мазкур урис каламкаш, - саноксиз портрет ва хайкаллар факат Ленин ва Сталин учун хос булмай, балки уз даврининг мустабидлари - Гитлер, Хумайни, Франко, Чаушеску, Мао Цзе Дунга хос булган. Бугун Богдодда юрсангиз хар кадамда Саддам Хусайнинг сиймоларига дуч келасиз...»

Эй, ноинсоф урис каламкаш! Ахир, айни шу ерда Ислом Каримовнинг, дахоларнинг дахосини, Аллохнинг ердаги соясини тилга олмаяпсиз?

Тугри, хозирча «юртбоши»нинг хайкаллари негадир тайёрланмаяпти. Холбуки, бу борада Туркманбошининг устунлигини курамиз. У хайкаллари, сиймолари билан катта-катта шахар-ларинигина эмас, хатто туркман пулларини безаб ташлади. Бу борада хатто Ленинни хам, бизнинг Ислом Каримовни хам ортда колдирди, лекин бизники анойи эмас! Якин орада хаммасидан узиб кетишига хеч кандай шубха йук. Бу сохадаги оксоклигимиз -Саддамдан ошиш учун етарличи металимиз йуклиги, хали бу ишни хам койиллатамиз.

Александр Горбовский мустабид якка хокимлар узларини хаддан ташкари улуглатиш учун уз номларига янги атама кашф этганликларини таъкидлайди-да, Германияда - фюрер, Италияда - дучи, Испанияда - каудильо, СССРда - дохий атамаси киритилганини айтади-ю, Узбекистонда улардан янада юксакликка кутарилгани, узбекчасига «юртбоши», «йулбошчи», дегани уша сузларнинг таржимаси эканлигини ва бу атамаларда Ислом Каримов киёфаси гавдалантирилгани хусусида лом-мим демайди.

Яна шундай иддаога дуч келамиз: «Худо хеч качон янглишмагани сингари, хукмдорнинг хато килиши мутлако мумкин эмас». Муаллиф яна «хато» килади. Айни шундай хукмдорлар дея Ленину Сталинни, Гитлерни тилга олади-ю, яна Ислом Каримовни эътибордан четда колдиради. Ахир узбек матбуотини укиб кур, номард, бирон жойда Ислом ака нотугри йуталди, деган жумлага дуч келармикансан, ахр у кишининг аксирганидан тортиб, чучкирганигача, матбуот улуглаб ёзадию, Горбовский эътибор бермаса, бу кандай бедодлик. Туркман матбуоти хам шундай. Туркманбоши хам бу маколада негадир диккат-эътиборга олинмаган. Ахир Туркманистонда чикаётган хар бир газета-журнални вараклаб куринг, унинг мадхи янграмаган нашрни топа олармикансиз. Тополмайсиз, оввора буласиз ва оввора булганингиз уз ёнингизга колади. Аммо, барибир Туркманбоши баъзи жихатлари билан Ислом Каримовдан асло узиб кетолмаслиги, айникса бир сузи, хатто имо-ишорасини хам катъий буйрук - сузсиз бажариладиган фармон, деб фаолият курсатишда «бизники»дан узолмаслиги аник булиб колди.

Горбовский Гитлер хакида суз юритганида унинг хамма вакт танкиддан ташкарида тургани, хамиша факат хак булиб чикишини айтиб, булар хамма замонларда утган мустабид, ёвуз, дахшатли, хиёнаткор рахбарларга, давлат бошликларга тегишли эканини кайд этади-ю, яна бизнинг «йулбошчи»миз, «юртбоши»миз, Аллохнинг ердаги сояси булган Ислом Каримовни куришни истамайдики, бундай «хато»ни тарих кечирмайди.

Яна шуни кушимча килиш зарурки, Александр Горбовский Ленин, Сталин, Гитлер каби мустабид, золим диктатор рахбарларга алохида эътибор беради-ю, улар уз даврида кукларга кутарилиб, нукул юксак мукофотлар билан такдирланганини эсдан чикаради. Вахоланки, бизнинг Йулбошчимиз Ислом Каримов Узбекистон кахромони, деган юксак унвонга сазовор булди, академик булиб сайланди, етти жилдлик асарларини чоп эттирди, бир неча унлаб рисолалари, китобларини нашрдан чикартирди.

Нега энди бунга офарин айтмаслик керак? Хатто, айрим нокаслар Ислом Каримовнинг уша Ёстикдай-ёстикдай китоблари, барча асарларини, девондаги журналист ва ёзувчилар, хатто бутун бошли бир институт ходимлари ёзган, дейишади. «Юртбоши»нинг бир сатр устида бош котиришга вакти йук», дейишади. Ху номардлар, ахир Шавкат Уразаев деган аакадемик айтдику, юртбошимиз бугунги Коституциямизнинг ижодкори, холоскори, отаси, деб. Хатто у кишининг дастхатлари билан «тугриланган» сахифаларни хам курсатди. Айримлар булса, бу сахифалар тугриланмаган, аксинча эгриланган, олимлар ёзган демократияга мос жойлари авторитар тузимга мосланган, деб гап таркатиб юришибди. Ху «айримлар», унака гап таркатманглар, биронтаси эшитиб колса борми, шу гапингиз учун «Вахобий» деб бориб чакади, уйингизга варака ташлаб узингизни Тоштурма деб аталган «утда» ёкади. Бу «айрим»лар «юртбоши»мизнинг нодир ва наёб кобилиятларини кураолмаганларини хасаддан, кура билмасликдан шундай деяётганларини бутун Узбекистон «куриб» турибди, аммо англашга имкон йук. Чунки, англаш учун уйлаш керак, уйлашга эса вакт йук, уйлай бошласангиз каллангиз ишлаб колиб хамма сохтакорлик, э кечирасиз, хамма хакикатларни билиб коласиз, ва конингиз кайнаб юртбошини сука, э, кечирасиз, «улуглай» бошлайсиз. Улуглайсизу, аммо гапингизни исботлашга келганда, мантик ахтариб коласиз, шунда уша «айримлар»нинг Узбекистонда мантик ахтариш яхшиликка олиб келмайди, чунки, мантик тугаган жойда Узбекистон бошланади, деган гаплари эсингизга тушиб, кушикларда айтилаётгандек, «зору хайрон» буласиз.

Бизнинг газета журналларимизда «юртбоши»миз бутун дунёдаги энг зур демократлардан колишмаслиги баралла айтилаяпти. Мустабид, диктатор, тоталитаризм, зулм, золим деган сузлар билан эса факат собик коммунистлар, гуё юртбоши компартиянинг биринчи котиби булмагандай, «сийланяпти».

Ха, айтмокчи, уз портретларини купайтирган мустабид диктаторларни Александр Горбовский куп марта кайта-кайта тилга олаверган-у, Узбекистонда шу кунларда бизнинг «юртбоши»нинг портретлари билан факат расмий идоралар, корхоналаргина эмас, хатто мактабларнинг хар бир синфида юзма-юз келиш мумкинлигини эсдан чикаради...

Ха, худди шундай, бирок Александр Горбовский уша тилга олинган китобини кайта нашр этганида Узбекистонда Ислом Каримов тилда, огизда демократия, мустакиллик, жахон андозаларига мосу хос тараккиёт, ислохатлар каби сузларни хар куни, хар лахзада жаранглатиб нутк ирод килаётгани-ю, амалда мохирона никобланган коммунистик зурлик, зуравонлик килаётганини курсатса, душманга айланиб колиши, шунга мувофик жазоланиши (масалан, асарлари «Жахон адабиёти» журналида чоп этилмаслиги) мукаррардир.... Эх, айрим каламкашлар, качонгача, «хато» киласиз?! Ахир, хато килмасликни Узбекистонда яшаётган узбек журналистларидан урганмайсизларми?!
Акмал Исматов