Шоир Элтурк ижодидан
Элтурк (Хайрулла Косим) совет замонида ва истиклолнинг биринчи йиллари куплаб шеърлари ва «Уйгок орзулар, «Эй, туркий эл» каби шеърий тупламлари нашр этилган шоир. Лекин 1993 йилдан бери узбек матбуотида унинг бирон бир шеъри эълон килинмайди. Китоб хакида-ку уйлаб хам утирилмайди. «Хавфли шахс» сифатида маълум ташкилотларнинг руйхатида туришини инобатга олиб, бирон бир ерда ишга хам кабул килишмайди. Мудом тазйиклар остида яшамокда.

Нима учун?

Чунки у «Бирлик»чи. Хозирги давлат рахбарлари «Мустакил булсак, яшолмаймиз, шунча мамлакатларда элчихона очишга маблагимиз хам йук», деб юрган пайтларида, Хайрулла Косим мустакиллик учун курашган, яна хам тугрироги демократик мустакиллик учун курашган. Бугун мустакиллик бор, аммо демократия йук, муллалар куп, виждон эркинлиги йук, каламкашлар куп, суз эркинлиги йук. Элтурк кабиларнинг кураши натижасида мустакил булдик, лекин мустакилликка карши булганлар хокимлигида миллатга хуррият йук.

Хуррият йук булса, динсиз «пошшо»лар хокимлк килса, Элтуркларга эркинлик кайда?...Топишмок

Зурлик, Хурлик. Исён.
Кишан, зиндон. Кон.
Тухмат, Гийбат. Ёлгон.
Алдов. Фитна. Дор.
Хоин. Соткин, Тазйик.
Сургун, Кувгин. Талов.
Хоким. Кози. Миршаб.
Курол. Кураш. Бойлик.
Мансаб. Маддохлик -
Шунча суз ичра куринмас
Имон, Эътикод.
Уларсиз эл бошига келар
бехисоб бедодлик.
Бунча йулни босиб
утгунча,
Сенга етгунча,
Мен неча йил яшашим керак,
ОЗОДЛИК?!* * *

Ассалом, Окибат! дейман тиз чукиб,
Ассалом, Мехр! дейман бир гадо янглиг.
Ассалом, Адолат! дейман умидвор,
Ассалом, Озодлик! дейман хурсиниб.
Нотаниш кишидай тутиб узини,
Шунчаки бош иргаб куяди улар...* * *

Шукр, истиклолим,
боз алхамдуллилох,
куз мошдек очилиб, узга кайтяпмиз.
Кеча Темур номин этгандик сазо,
бугун истигфорсиз сано айтяпмиз...
Куп нарсага акл етай, деб колди,
таний бошлаяпмиз дили сангларни.
От урнини эшшак олганча олди,
ажрата бошладик турфа рангларни.
Юртни хонавайрон килган бировмас,-
узимиздан чиккан хоин талатган.
Имоми Аъзамни кофирлар эмас,
аъёни мусулмон шох дарралатган.
Кодирий, Чулпонлар отилган окшом,
миллат осмонини бад, губор тутди.
Биз кимдан оламиз касос, интиком,
Интиком - пайгамбар ёшидан утди!
Хамон юракларга солади титрок,
Мозий китобининг машъум огохи.
Барини Московдан кургандик бирок,
Хали совимаган ажал дасгохи:
Жаннатмакон Ойбек, устоз Миртемир -
Кабри узра тинмас алам куз ёши.
Узбек пешонаси шунча шурмидир,
Кайси гурдан чикди «Узбеклар иши»?
Ватан соткинлари - йул топиб осон,
Нишонга бехато урар гайр тоши.
Ватан соткинлари ховучларкан жон,
Жаллодларга заррин тун куйганлар бор.
Узбекнинг рискини этганча пайхон,
Иркит тушакларда тункайганлар бор.
Тухмат замон билмас хануз турмас тек,
Хали тугамаган катагон гали,
Демак, хар миллатнинг Берияси тирик,
Демак, Исталин хам улмаган хали...
Урхун ёзувидай... далиллар - мухр,
Уни зугум билан булмас учириб.
Хакни билмок учун яшаш керакдир,
Юракдан юракка асраб кучириб.
Миллат тарихига бермокдамиз зеб,
Шахидлар руйхатин хамон тузяпмиз.
Тириклар хаддини билиб юрсин, деб
Номларин мармарга уйиб ёзяпмиз.

Мен кандок яшайман Узбекистонда?Иш билгунча гап бил, гап бил, биродар,
Гап билмасанг, кун йук йиртик чопонда.
Гапдонларга колган булса юрт агар,
Мен кандок яшайман Узбекистонда?


Мумин никобида хамон мунофик,
Тухматга йуликкан банда зиндонда.
Мустажоб булмаса дуои тавфик,
Мен кандок яшайман Узбекстонда?


Кеча Кодирийни отган котиллар
Ухшатиб уч олди Эмин Усмондан.
Фитналардан узбек качон кутилар,
Мен кандок яшайман Узбекистонда?


Махлукнинг махлукка хамду саноси -
Бор кайси мазхабу дину имонда?
Холикка шу булса шукр маъноси,
Мен кандок яшайман Узбекистонда?


Адолат нихоли тутолмагай гул,
Рибою ришватлар устун замонда.
Замонини каргаб утса етим, тул
Мен кандок яшайман Узбекистонда?


«Нажот калъаси»нинг тупрогин ялаб,
Бугун нега йиглар заррин чопонда?
Элни минг макомда турсалар алдаб,
Мен кандок яшайман Узбекистонда?


Боламизни хурлаб шуро зобитлар,
«Темир от»да кайтди узбек аскардан.
Бугун камоклардан келса тобутлар,
Мен кандок яшайман Узбекистонда?


Йукчилик балоси бикинга ботса,
«Ёруг кун» ваъдаси колди ёлгонда.
Тирикчилик, деб аёл узини сотса,
Мен кандок яшайман Узбекистонда?* * *Кунглим, уксимагил хали дунёда,
Сен етиб бормаган манзиллар мушток.
Буронлар ортидан дилбар шабода -
Хоргин рухиятга эрк берар мутлок.
Кук осмон. Куксида бехисоб тилсим,
Хали кадам етмас чунг чуккилар бор.
Мени-ку синовлар этолмас таслим,
Лек кул силташимдан шайтон умидвор.