Узбекистон шоирларга бой юрт: Юсуф Жума
Ха, Узбекистон шоирга бой юрт. Аммо уларнинг ичида хакикийлари жуда-жуда кам. Хакикий шоир, бизнинг назаримизда, адолатни таъсирли йусинда айтаоладиган шоирдир. Афсуски, купгина шоирларимиз хаккониятни айтишдан утдан курккандай куркишади. Шу маънода Юсуф Жумага койил колиш керак. У шуро тузими даврида хам узи хак деб билган фикр-туйгуларни шеърга солди, юрт мустакил булиб инсон мустакил булмаган тузимда хам хаккониятни куйламокда. Шуро замонида у шу «феъли» туфайли айрим мунаккидлар тамонидан танкидга учради. Хозир хам айрим мунаккидларимиз уни савалашга интилишмокда. Бунинг устига устак, унга карши турли хил тазйиклар булмокда: гох махаллий хокимият куткусини тушунмаган куни-кушинлари унга кун беришмаса, гох бир йил ишлаб йиккан дон-дунини ёкиб кетишади. Хакикий шоирга хамиша кийин. Мукимий, Фуркатларга кийин булгандек. Дарвоке, Юсуфнинг шеърларини укинг, Мукимий-Фуркатлар замони кайтиб келдими, деб уйлаб коласиз...

Биз Юсуф Жуманинг бугунги хакикатнинг айрим парчаларини ифода этган шеърларидан нашр этар эканмиз, шоирга бардош ва ирода тилаб коламиз. Умрингиз узок булсин, Юсуфбей!


Фаргона дейилса бас,
Очофат ганим дили
Балчикдайин гашланур,
Боис - эрк учун кураш,
Фаргонадан бошланган,
Фаргонадан бошланур.Дукчи эшон шу ерлик,
Шу ерлик Мадаминбек,
Хак деб кузлар ёшланур.
Ватанни покламоклик
Фаргонадан бошланган
Фаргонадан бошланур.Ит иштаха туралар
Кутурган ит мисоли
Окилларга ташланур.
Гафлатга карши жиход
Фаргонадан бошланган,
Фаргонадан бошланур.Эй, сен ахли Фаргона,
Гамларингни суйласам,
Тоглардаги тош ёнур.
Имон деб шахид кетмок
Фаргонадан бошланган,
Фаргонадан бошланур.Эй, кузи очик элим,
Сени чайнайман дея,
Тишлар синган, тиш синур.
Адолатга пойдевор
Фаргонадан бошланган,
Фаргонадан бошланур.Хайрият Фаргона бор,
Юсуф кузи шу боис
Севинчлардан ёшланур.
Тонгларнинг окармоги
Фаргонадан бошланган,
Фаргонадан бошланур.

*********************

Кеча кон эди бу халк,
Бу кун зорга айланди.
Аввал кул булса, энди
Мардикорга айланди.
Юрт кимгадир мудом киш,
Кимгадир мудом бахор,
Жохил миллат, кур миллат,
Тураларга мардикор.Каровсиз колганидан,
Хазон булди гурур, ор.
Хатто шоирлари хам
Подшоларга мардикор.
Даврон дил озоридир,
Даврон эрк мозоридир,
Узбекистон дегани -
Мардикор бозоридир

*********************

Саратонда кор ёгди денг ишонаман,
Туркийларнинг бирлигига ишонмайман.
Ялдо тунда кун тугди денг ишонаман,
Туркистоннинг хурлигига ишонмайман.Юртни обод килиб булмас ёлгон билан,
Ноахиллик, нокамтарлик, нодон билан,
Нафсига кул, жахлига кул султон билан,
Маддохларнинг шеърларига ишонмайман.Чумчукларни сорлар денглар ишонаман,
Тутунларни корлар денглар ишонаман,
Канжикларни норлар денглар ишонаман,
Эрларининг эрлигига ишонмайман.Нега бу кун тупрокдадир Турон шаъни,
Бамисоли боткокликда осмон шаъни,
Юсуф сузи ёлгон булса, рост суз кани,
Хакгуйларнинг курлигига ишонмайман,
Туркистоннинг хурлигига ишонмайман.

**********************************

Мен хам подшодирман, азмимга шохман.
Мен хам подшодирман, лафзимга шохман.
Нафсига кул подшо, подшо эмас - кул,
Мен хам подшодирман, нафсимга шохман.1997
**********************************

-Качонгача эл бошида нодон туради?
-Киёматгача!
-Качонгача окилларни жохил уради?
-Киёматгача!-Качонгача иблисларнинг кулида йуллар?
-Киёматгача!
-Качонгача куниб яшар золимга эллар?
-Киёматгача!-Демак хали узок йиллар яшаймиз пургам,
Булганган олам?
-Йиллар эмас, якин колди, якин жудаям
Киёматга хам.