Журнал Ҳаракат №1 (34) 2002. Инсон хукуклари
(январь-февраль, 2002 йил) - Вокеалар хроникаси
Мажбурий кучирилганлар муаммоси

Кашкадарё вилоятининг Усмон Юсупов туман, 24 сонли Автономов жамоа хужалигида Шахрисабз туманининг «Чопик» кишлогидан келтирилган мажбурий кучманчилар яшамокда. Уларни яшамокда, дейиш хам нотугри буларди. Чунки улар 2001 йилнинг 7 июнида бу ерга келитирилган булсаларда, хали-хамон иш билан таъминланмаганлар. Яшайдиган уйлари хам номигагина. Кучманчиларнинг узлари хикоя килишларича, уларнинг «Чопик» кишлогидаги уй-жойлари Узбекистон харбийлари жойлаштирилади, деган бахона билан тортиб олинган. Хозир яшаётган уйлари эса, вактинча деб расмийлаштирилган. Улар учун жамоа раиси 60 гектар ер ажратганлигини айтган булсада, аммо ер майдони уларнинг номига расмийлаштирилмаган.

Бу ерда яшаётган кучманчилар 53 оиладан иборат ва оила бошига таксимланганида хам ер уларнинг хар бирига 1 гектардан бир оз ортикрокка тугри келади. Унга хам булса пахта экиб 35-40 центнердан хосил йигишлари даркор. Шахрисабзда улар тайёр бог-рогларининг колиб кетганлигидан, картошка экадиган майдонлари колганлигидан нолишаркан, энди бу ёгига кандай яшашларини хам билмай изтироб чекмокдалар
(«Бирлик»нинг 2002 йил 8 январь хабарларидан)

АКШ сенаторлари Узбекистонда экан Тошкентда аёллар устидан суд бошланди

Расмий хабарлардан маълумки, бу кунларда Тошкентга ташриф буюрган АКШнинг бир гурух сенаторлари Узбекистоннинг антитеррористик операцияда катнашиши билан боглик масалаларни гаплашиш билан бирга Узбекистонда инсон хукукларининг ахволи билан хам танишишмокда. Айнан шундай пайтда, 6 январь куни Тошкент шахар Шайхонтовур туман суди судья Мирзохидов раислигида Хужаева Нигоранинг устидан суд махкамаси бошлади. Аввал хабар берганимиздек, Нигора 4 фарзанднинг онаси, болаларининг энг кичиги бир ёшда. Унинг оиласидаги барча эркаклар узларининг диний эътикодлари учун камокхоналарда утиришибди. Нигорани хам узок муддатли камок жазоси кутмокда.

Суднинг биринчи мажлисида халкаро ва махаллий хукук химоячилари хамда Калифорния штатидан Узбекистонга келган бир гурух журналистлар катнашишди. Суд давом этмокда.

Нигора озод этилди, унинг якинларичи?

Илгариги хабарлардан маълум булган Хужаева Нигора устидан утказилаётган суд махкамаси кеча нихоясига етди. Суд раиси Мирзохидов, Нигорадан бундан буён диний шиорларни кутариб чикмаслик ва бу сингари жиноятларни содир этмаслик хакида олинган тилхат асосида, уни уч йил шартли жазога хукм килиб, суд залидан озод этди. Бундан буён Нигора хар хафта Шайхонтовур тумани ички ишлар булимига келиб, уни назорат килаётганларнинг куригидан утиб туради.

Хукук химоячиларининг фикрича, бу вактгачи диний эътикоди билан судланаётганларга хукуматнинг амри билан ута шавкатсиз булган узбек судининг Нигорага нисбатан бундай «юмшоккуллиги»нинг асосий сабаби - Узбекистон-АКШ алокаларининг ривожланиб боришидир
(«Бирлик»нинг 2002 йил 10 январь хабаридан).

Карга-карганинг кузини чукирмикан?

10 январь куни Тошкентнинг Акмал Икромов туман суди биносида Собир Рахимов ИИБсининг 4 ходими устидан суд махкамаси бошланди. Судланувчилар 2001 йил 17 октябрь куни Тошкент шахар С.Рахимов туманидаги Мухокама махалласида истикомат килучи Хайитовлар оиласи бошига катта мусибат туширганлиги хакида илгари хам хабар килгандик. Улар ака-ука Хайитовларни Хизб-ут-Тахрир аъзоси эканликда айблаб, ИББга олиб келишган ва йигитларни содир этмаган жиноятни буйнига олишга мажбур этиш учун кийнокка солишган. Кийноклар натижасида ака-укаларнинг бири улган, иккинчиси эса бир умрлик ногиронга айланиб, тушакдан туролмайдиган ахволга туширилган.

Суднинг биринчи кунлари унга халкаро ташкилотларнинг вакиллари ва журналистлар катнашишди. Аммо суд раиси 13 январь кунидан бошлаб судни ёпик холатда утказишга карор берди ва суд залидан журналист ва хукук химоячилари чикариб юборилди. Суднинг кандай борятгани - суд раисининг судланувчиларни эркалатиб, далда бериб юпатишларидан куриниб турипти. Демак бу котилларни огир жазо кутмаяпти. Буни судланувчиларнинг нигох-ларида содир этган котилликлари туфайли на пушаймон ва на куркув сезилмаятганидан хам билиш мумкин.

Шахрисабзда хам инсон хакларини химоя килувчилар бор

12 январь куни Кашкадарё вилояти Шахрисабз туманида Узбекистон Инсон Хукуклари Жамияти махаллий Ташаббус гурухининг илк йигини булиб утди. Йигин кун тартибида Жамиятнинг утган 3-чи Курултойига муносабат, янги Низом мухокамаси ва навбатдан ташкари Курултойга тайёргарлик ишлари мухокама килинди. Ташкилот раиси ва унинг ишчи гурухи сайланди. Раис Рузиева Жамила булди.

Узбекистонда адолат куртак отабошладими?

Тошкент шахар суди Акмал Икромов туман суди биносида Хизб-ут-Тахрирга мансубликда айбланиб Собир Рахимов ИИБда кийнокка солинган ака-ука Хайитовларнинг бирини улимига, иккинчисини ногирон булишига сабабчи булган 4 милиция ходими устидан утказган процессини битириб, 30 январь куни хукм чикарди. Гарчи прокурор айбланувчиларнинг иккисига улим ва колганларга 20 йиллик камок жазоси белгилашни талаб килса-да, суд туртта судланувчиларнинг хар бирига 20 йил каттик режимли камок жазоси белгилади. Суд раисининг айтишича, жазони белгилашда судланувчиларнинг айби уз исботини топгани, содир этилган айбнинг даражаси ва окибати, шунингдек, мустакил Узбекистон суди доимо инсонпарвар ва демократик суд эканлиги хисобга олинган.

Узбекистон Инсон Хукуклари «Эзгулик» Жамиятининг Ахборот марказидан

2002 йил 17 февраль куни Узбекистон Инсон хукуклари Жамиятининг бир гурух фаоллари Жамиятнинг олиб бораётган фаолиятидан кунгиллари тулмагани сабабли ундан ажралиб чикиб, янги ташкилот - Инсон Хукуклари «Эзгулик» Жамиятининг Таъсис Курултойини утказдилар. Курултойда 10 вилоятдан 23 делегат, 10дан ортик халкаро ташкилот ва элчихоналарнинг, жумладан АКШ элчихо-насининг вакиллари хамда бир катор журналистлар катнашдилар. Курултойда катнашган Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилоти Тошкент Бюросининг рахбари Ганчо Ганчев Курултой хокимиятнинг каршилигига карамай юкори даражада утганлигини таъкидлади.

Курултойда Жамиятнинг Низоми кабул килинди ва унинг рахбар органлари сайланди. Жамиятнинг раиси этиб сайланган Васила Иноятова уз сузида «Биз хукук химоячилари мониторинг-контролер даражасидан кутарилиб, бугунги шароитга таъсир курсата билишга каратилган фаолият олиб боришимиз, сиёсий партиялар, шу жумладан сиёсий мухолифат билан хамкорликда Узбекистонда инсон хак-хукукларининг оммавий топталишига олиб келаётган конунларни узгартириб, халкаро нормаларга мослаштириш, уларнинг амалда ишлашини таъминлаш учун керак булган хамма нарсани килиш йулига утишимиз мутлако лозим», дея ургулади.

Ташкилотнинг рахбар органи булмиш Жамиятнинг Идорасига хар бир вилоятнинг биттадан вакили киритилди. Ахборот маркази ва Тафтиш комиссияси тузилди. Курултойдан кейин утказилган Идоранинг биринчи йигилишида Жамиятнинг бугунги ташкилий вазифаси - унинг хужжатларини расмий руйхатдан утиш учун Адлия вазирлигига такдим этиш, деб белгиланди.Заявление об объединении Общества Прав Человека Узбекистана «Эзгулик» и Правозащитного Общества Узбекистана «Гражданское Содействие»

Принимая во внимание необходимость соблюдения и защиты прав человека в Узбекистане, а также объединения усилий в правозащитной деятельности, Общество Прав Человека Узбекистана «Эзгулик» под руководством Васили Иноятовой и Правозащитное Общество Узбекистана «Гражданское Содействие» под руководством Руслана Шарипова приняли решение об объединении двух обществ в Общество Прав Человека Узбекистана «Эзгулик». Руслан Шарипов с 19 февраля 2002 года возглавил Пресс Центр Общества Прав Человека Узбекистана «Эзгулик».

Васила Иноятова,
Председатель Общества Прав Человека Узбекистана «Эзгулик»
19 февраля 2001 года

860 махбуснинг озод булгани ростми?

Диний ташкилотга аъзоликда айбланиб охирги йилларда хибс килинган ва Узбекистон президенти Каримовнинг 2001 йил 22 август «Амнистия хакида»ги Фармонига кура озод килинган 860 нафар кишининг руйхатини Узбекистон Инсон Хукуклари «Эзгулик» Жамияти топишга муяссар булди. Ушбу руйхатда озод килинган деб курсатилаётганлар ичида 17 нафари аёллар экан. Озод этилганларлар сирасига, асосан, 5 йилгача камок жазосига хукм килиниб, жазонинг ярмидан ортигини утаган, кечирим хакида ариза ёзган ва саломатлиги огир булган махбуслар киритилган. Хизб-ут-Тахрир партиясининг аъзоларига бу руйхат курсатилганда, улар исми зикр этилганларнинг купи хали хам озод этилмагани, озод этилганларнинг 10га якини эса сил ва бошка касалликдан вафот этиб булгани, колаверса, бу руйхат кимларнингдир олдида уз-узини макташ учун тайёрланганини билдиришди.

Маълум булишича, бу руйхат хеч бир ерда очик эълон килинмай, факатгина Америка хукуматининг баъзи бир ташкилотларигагина таркатилган. У билан кизикканлар «Эзгулик» Жамиятининг раисаси Васила Иноятга мурожаат килишлари мумкин
(«Бирлик»нинг 2002 йил 24 февраль хабаридан).

Маргилонлик аёлларнинг норозиликлари

28 январь куни эрталаб соат 10:30да Маргилон шахрининг марказида жойлашган Нурхон театри олдида 20 чоглик аёлларнинг норозилик йигилиши булиб утганлиги хакидиги хабарни эндигина олдик. Табиий, расмий хабар муассасалари бу хабарни таркатмаганлар. Аёлларнинг норозилигига сабаб - камокхонадаги мусулмон махбусларга нисбатан камокхона ходимларининг жисмоний ва рухий тазъйиклари утказаётганлари булган. Йигилганларга хеч ким эътибор бермагандан сунг, улар Маргилон шахар хокимининг идорасига боришган. Лекин хоким норози аёллар билан сухбатлашишни истамаган. Бир неча вакт утказиб, уларнинг олдига тушган Маргилон шахар хотин-кизлар кенгашининг раиси узокдаги бир кутубхонага боришни, у ерда улар билан сухбат утказишини, бу ердан тезда кетмасалар хибс килинишларини айтган.

Шу куни норозиликка келган аёллар яшайдиган жойларда зудлик билан махалла кумиталарининг йигинлари утказилган. Йигинларга норозилик акциясига катнашган аёлларнинг эрлари, оталари чакирилиб камокка олиш билан куркитилган. Уларнинг хар биттасидан «аёлим бундай ноконуний харакатларни бошка содир этмайди», деган тилхатлар олинган.

Камокхоналардан уликлар келиши тухтамаяпти

6 февраль куни Тошкент шахар, Шайхонтовур тумани, Марказ-26, 29-уйда истикомат килувчи Жураевларнинг хонадонида яккаю-ягона угил 1975 йилда тугилган, икки фарзанднинг отаси Жураев Дилмуроднинг жанозаси укилди. У 1999 йилда ИИВ томонидан Хизб-ут-Тахрирга мансубликда айбланиб, 16 йил каттик режимли камок жазосига хукм килинганди. Жазони эса Навоий шахридаги 64-31 УЯ камокхонасида огир жисмоний тазйиклар остида утади. У узи билан учрашувга борган ота-оналари билан утган йилиёк рози-ризолик сурашиб куйган экан. Хужжатларга асосан Дилмурод туберкулёз касалидан вафот этган.

Дилмуроднинг жанозага Би-би-си радиосининг мухбири Сирожиддин Толибов ва «Эзгулик» жамиятининг раисаси Васила Иноятлар катнашишди. Шахиднинг онаси уларга гапириб беришича, угли билан бир гурухда судланган Ермембаев Бекмуроднинг хам айнан уша камокхонадан улиги бундан роппа-роса бир ой мукаддам келган экан. Жонсиз танани эгаларига топширган милиция ходимлари, уни тезлик билан кумиш, ортикча гап-сузларни чикармаслик, одам тупламаслик хакида каттик тайинлашипти. Бир зумда уй атрофи ИИБ ходимлари тула енгил машина ва автобуслар билан уралиб олинипти.

Хизматдаги яна бир аскар бола уз жонига касд килди

27 январдан 28га утар кечаси Карши шахридаги 23716 харбий кисмда асли Наманганлик булиб, хизматининг 10 ойини Чирчикдаги харбий десант кисмида утказган Пирматов фамилиялик аскар ук-дори омборини куриклаш чогида уз узини отди. Вокеа содир булган захоти 23716 харбий кисмда ук-дори омборига хужум булди, деган гумон билан тревога кутарилган ва шахсий таркиб вокеа жойига келганидан кейингина вокеадан вокиф булган.

Аскар йигит бронижилетнинг остидан уз танасига карата укдондаги бор укни отиб узини улдирипти. Мазкур иш юзасидан Карши горнизони харбий прокуратураси жиноий иш очди. 28 январда бир неча харбий хизматчилар таътилга кетишлари лозим эди. Вокеа сабаб, уларнинг таътиллари хам бекор килинган. Суриштирув ишларини олиб бораётган терговчилар уша тунда, яъни 27 январдан 28га утар кечаси, коровулда булганларни сурокка тутаяптилар. Саволлар хам ажиб: «Масалан, сенга автомат берилса, узингни отасанми, ёки йук? Нега сафдошинг узини отди?» сингари. Аскарнинг улими сабабини аниклаш иши 10 февраль куни поёнига етган, лекин унинг натижалари очикланмаяпти («Бирлик»нинг 14 февраль хабарларидан).