Жасоратли, ўтюрак шоир
Юсуф Жума деганда, демократия ва мустакиллик учун курашлар эсга тушади...

У, ўша пайтларда Ёзувчилар Уюшмаси биносига жойлашган «Бирлик» халк харакати штабига жўшиб, ёниб келарди. Бухорода бўлаётган кийинчиликлар, хунрезликлар хакида ёниб, куйиб сўзларди. «Бирлик»ка тош отганларни лаънатлаб шеърлар ёзарди. Митингларда катнашиб, бу шеърларини жўшкин овозда ўкиб берарди.

Ўшанда хам, хозир хам, Юсуф Жума номи тилга олинганда, курашчи калбларда кандайдир мадор пайдо бўлади. Курашчилар унга ўзига хос мехр-мухаббат билан карайди.

Юсуф Жума деганда Президент аппартидан тортиб туман хокимиятида ишлайдиган айримларнинг, баъзи МХХ ходимларининг лабларига учук тошади. Шоирни тўгри тушунмаган бу хил расмийларнинг айримлари «Эх, сеними» деб тишларини кисирлатиб хам кўйишади.

Мустакиллик йилларида хам Юсуф Жумага осон бўлгани йўк. У Коракўл туман хокимлиги, милицияси, прокуратураси, хатто вилоят хокимлиги билан Бухородаги ва тумандаги камчиликларни тугатиш масаласида каттик кураш олиб борди. Тошкентда, озми кўпми, хакикат бор-ку деб ўйлаб, Республика даражасидаги юкори ташкилотларга Бухорода бўлаётган котилликлар, жиноятлар хакида аризалар ёза бошлади.

Бу аризалар вилоят ва туман катталарига «текшириш учун» кайтарилди. У ердагилар Юсуф Жумани каттик тазийк остига олишганда у Тошкентга кочиб келди. Эркин Вохид, Абдулла Ориф, Шукрулло каби устозларидан панох излади. Устозлардан айримлари унга ёрдам беришга харакат килишса-да, таъкиб ва тазийк тўхтамади.

Афтидан, устозлар хам Юсуф Жумани каттик химоя килишса, ўзларига гап тегишини ўйлашарди. Ўша пайтлари Юсуф Жумаев шундай бир шеър ижод этди:Бу устозим кўлламас, ахир,
Муродига етиши керак.
Эрта-индин юбилейидир,
Байрамдайин ўтиши керак.

У устоз-чи, нега хак дея
Кора сочин килар экан кор?!
Кечсинми шу кора халк дея,
Ололмаган унвонлари бор.Анав устоз?! Бўлма хомтама,
Мехр йўкдир калб дунёсида.
Ўлганимда таъзиянома
Чиксин дейди шох имзосида.ХХI асрнинг бошларида хам у нохакликка карши курашини тўхтатмади. Яна Бухородан кувгин бўлди. Ўзининг тўла хаклигини билган шоир Тошкентдан туриб Бухородаги терговчига сим кокди. Терговчи эса, агар шоир Бухорога кайтса унинг ишини ёпиб юборишга, болаларини ўртага кўйиб, сўз берди. Содда шоир Бухорога кайтди, бир икки ой ўтмасдан уни МХХ ходимлари хибсга олиб ертўлага ташлашди. Юсуф Жумв ертўлада ётар экан, кенжатой ўглини эслаб шундай шеър ёзди:Жавхар, ўглим, кенжатой, Жавхар,
Сочларингнинг исин согиндим.
Хатто, болам кўзимдан ўтар,
Туфличангнинг изин согиндим.Билолмадим, билмадим, болам,
Качон насиб этаркан дийдор.
Оёгингнинг тирногидан хам,
Хаста дилим топарди мадор.Тузоклари кўпдир йўлимнинг
Кадам ташлаш имкони йўкдир.
Бу дунёда хаста дилимнинг
Сендан бўлак дармони йўкдир.Юсуф Жума МХХ ертўласида ётганида ўз якинлари, устозлари ва дўстларини согиниб кийналган бўлса-да, ўзини бардам тутди. Ўнлаб ўтли шеърлар ижод этди. Хар хил провакацияларга учмади.

Бир куни ўзини тургов килаётган терговчи «Доктор Моро деган шерингизда президентимизни хакорат килганмисиз?» деган ёзма савол берганида, Юсуфнинг жахли чикиб кетди. Ўзини тергов килаётган ёш йигитга: «Шеър» деган сўз ажратиш белгисисиз ёзилмайди. Сен саводсиз шеър сўзини ёзолмай туриб, менинг шеърим хакида кандай килиб хукм чикара оласан» деб дангал айтди ва бундай одамга тергов беришдан бош тортди. «Сенинг ўзингни президент хакидаги фикринг бузук экан, мен президентимизни бу даражада тубан деб билмайман», деб контратакага ўтди.

Уч ой давомида олиб борилган сўроклардан унинг окармаган сочлари хам окариб кетди. Аммо шоир МХХ терговчиларига ён бермади.

«Бирлик»чилар, хукук химоячилари, аёли Гулнора, ўгли Алишер ва Бобурлар хам тинч юрмадилар - унинг химояси сари отландилар, дунё жамоатчилигининг диккатини Юсуф Жуманинг такдирига каратдилар

Унинг химояси сари ташланган кадамлар демократик кучларни жипслаштирибгина колмай, кишиларни «катъий кураш олиб борилса, маълум муваффакиятларга эришиш мумкинлигига» хам ишонтирди.

Шу хил хатти-харакатлар, жахон жамоатчилигининг кўмаги, оиласидагилар ва ўзининг каттик туриши бекор кетмади. Уни озод килишга мажбур бўлдилар. Аммо «отдан тушса хам эгардан...» деганларидек шартли равишда озод эттилар.

Хибсдан чикар экан, у бошкаларга ўхшаб уймида писиб ётмади, Тошкентга келиб барча хорижий матбуот ходимлари учун матбуот конференцияси берди, Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик Ташкилотига, турли элчихоналарга, шу жумладан, Америка элчихонасига борди. Камокхонадаги хунрезликлар, Бухорода одам ўлдириб, уларнинг ички аъзоларини сотиб бойиётганлар хакида ахборотлар берди. Ўзбекистонда ноконституцион тузум хокимлик килятганини исботлаб берди.

Шоир камокда ётар экан, унга «шпаргалка» каби бир парча когоз бериб, агар у вокеаларни бу когозда айтилгангдек баёон килса, уни чикариб юборишларини айтишганди. Шоир камокдан чикар экан, у ерда ёзган шеърлари билан бирга ўша правакацион ёзмани хам ўзи билан олиб чикди ва МХХ ходимларининг кирдикорларини фош этди.

Куйида биз Юсуф Жуманинг камокдан олдин, МХХ ертўласида ётганда ва ундан чиккандан кейинги шеърларидан намуналар берар эканмиз, шоир жасоратига тасаннолар айтамиз. Шу билан бирга дунё жамоатчилигини яна бир бор Юсуф Жума химоясига чакирамиз, зеро у хозир хам огир бир шароитда таъкиб ва тазийклар остида яшаб ижод килмокда.Ю с у ф Ж у м а


А ё л


Фалак чакса бошларда чакмок,
Тог чидамас, аёл чидайди.
Энг буюк дард дейдилар тўлгок,
Тог чидамас, аёл чидайди.Магар очлик ёприлиб келса,
Шер чидамас, аёл чидайди.
Гар ташналик багрини тилса,
Эр чидамас, аёл чидайди.У гинг демас, демас сира вох,
Гар жонига келса хам завол.
Лекин фарзанд чекар бўлса ох,
Хамма чидар, чидамас аёл!

1995 йилКора кунлар достониЎглим хар кун килар кўнгирок
Коракўлдан - симда фарёдлар.«Хушёр бўлинг, кайрашиб пичок
Кидирмокда Сизни жаллодлар.Йўкми юртнинг мард, ботирлари
Дили хак деб чўлламадими?!
Тошкент тўла «Халк шоирлари»
Улар сизни кўлламадими?!»Шошда шоир чиндан хам бисёр,
Лек адлгўй анкодек ноёб.
Хар уйда бир халк шоири бор,
Тўраларнинг пойида туроб.«Салом», десанг, алик йўк, бесас,
Гўё тогнинг чўккиларидир.
Булар халкнинг шоири эмас,
Булар халкнинг тулкиларидир.Нафс ўчирган калбдаги ўтни,
Темир-терсак илинжида хор.
Бир пиёла арокка юртни,
Ва миллатни сотишга тайёр.Макташ керак бўлса нодонни
Имзо кўяр мингтаси бирдан.
Ёклаш керак бўлса инсонни,
Садо чикмас ахли шоирдан.Шулар мени кўлларми, болам,
Шулар менга бўлурми, имдод.
Хак йўлида ташлаган кадам,
Кутсин факат худодан нажот!

31 январь 2001 йил* * *Хар юртга сигади миллионлаб жонзот,
Ушок чумолидан, шер, аждаргача.
Лек окил шоиру жохил шох хайхот,
Бир юртга сигмайди то махшаргача.Гохо бир ўчокда сув билан олов,
Гўё бир уяда булбул билан зог.
Гўё бир гулзорда гул билан киров,
Гўё бир хонада жинни билан сог.Кайси юртга сигса, шоир хамда шох,
Демак бу юртда йўк биронта окил.
Шоир шоир эмас, демакки маддох,
Демак ўша юртни сўрайди жохил.

28 январь 2002 йил

Ўзбекистон Бухенвальд


Ўзбекистон - Бухенвальд,
Ўчоклар ёнаётир.
Алам ўтида етим,
Гўдаклар ёнаётир.Ўзбекистон - Бухенвальд,
Йигитлар ёнаётир.
Тоглари ёндирилган
Бургутлар ёнаётир.Ўзбекистон- Бухенвальд,
Хаёллар ёнаётир.
Келажакни тугмасдан,
Аёллар ёнаётир.Ўзбекистон - Бухенвальд,
Ганим конга конмокда.
Бу кун Ўзбекистонда
Ўзбекистон ёнмокда.

1 февраль 2002 йил


Хоинга
Обрў тополмайсан шоирни сотиб,
Чўлпон соткинлари обрў топдими?!
Обрў тополмайсан шоирни сотиб,
Фитрат хоинлари обрў топдими?!Гаразинг асрудир, хасадинг асру,
Одам дегани хам итдек копарми?!
Усмонни сотганлар топганми обрў,
Юсуфни сотганлар обрў топарми?!Шоир бўлолмайсан шоирни сотиб,
Шоирни сотиб нон топишинг мумкин.
Обрў тополмайсан шоирни сотиб,
Факат темир нишон топишинг мумкин.

21 февраль 2001 йилХоким ва майит


Хайданг чикариб, хайданг,
Кабристондан майитни.
Олинг кафани билан,
Остидаги тобутни.- Хоким бува, тинчликми,
Нима гунохи бўлган?
- Нодон у, хокимиятдан
Рухсат сўрамай ўлган!Сарой ва зиндон хакида ривоят

Шоир кошонада, юксак саройда
Юрибди, пойига тилло сочилган.
Ахли маддох ичра, тахт турган жойда,
Хар ёнда кизлардай гуллар очилган.“Мустабид олдида юрибман нечун,
Тўтилар ичида кандок яшайман.
Эртага нотовон, ногирон, юпун
Элимнинг кўзига кандок карайман.Санокли нафасли умрни нахот
Бир ховуч тилло деб килурман курбон.
Жайрон деб мактайман хачирни нахот,
Нахот гар тулкини дейман арслон”.Дафъатан уйгонди, кўркинчли тушдан
Юраги имони фигонда экан.
Хайрият, хайрият кўлида кишан
Хайрият, хайрият зиндонда экан.

18 февраль 2001 йил