26 April 2023
07:28 - Юсуф Жума: ЙЎҚ ЖОЙГА ЖОН ЭКИБ, УНДИРГАН ТАНГРИМ…
Дод этдим, додимни тингламадилар,
Дард айтдим. дардимни англамадилар.

Ахир бу дод, бу дард она юртники,
Водариғ, инграсам, инграмадилар.

Ҳайвон бўлсалар ҳам шу ерликларку?!
Демасман, сайрасам, сайрамадилар.

Тилимда - булбулча сўйлаган эдим,
Нечун тилларида ҳанграмадилар?!

2023 йил, 25 апрель.

* * * * *

Бошингга тун экиб, ўстирган Тангрим.
Юзингга кун экиб, ўстирган Тангрим.

Бошдан - оёғингга бол эккан, етмай -
Хундирман, хун экиб, ўстирган Тангрим.

Менинг диним - сенинг узун бўйингдир,
Бўйингга дин экиб, ўстирган Тангрим.

Чинакам чин - ҳикмат - Тангрининг тили,
Тилимга чин экиб, ўстирган Тангрим.

Йўқ оғзинг, йўқ белинг - Юсуф жонидир,
Йўқ жойга жон экиб, ўстирган Тангрим.

2023 йил, 25 апрель.