23 February 2021
01:14 - Юсуф Жума: Ўзбекистон - 2021
Сайлов сериалини тўхтатинг.
Оҳакчи - Шавкат Мирзиёев! ! !

ББCнинг ўзбек бўлимидаги қондош тролларингиз,
“Озодлик”нинг Алишер Сиддиқдай жондош тролларингиз -
“Елпарвар” Ш . М. (тўлиғини ёзиш жонга тегди) тозаланган кўча қолиб,
ахлатли кўчага борганмиш.
“Бу ахлат - юзларинг, оқлаб қўя олмайсанми”- деганмиш.

Бу КГБнинг - “Ўзбекистон - 2021” - сайлов сериалидан бир парча.
Иркитт кўча ҳокимнинг юзи бўлса, иркит Ўзбекистон Сизнинг юзинггиз!

Коррупсия иркити
Сотқинлик иркити
Бутхона иркити
Газсизлик, сувсизлик иркити,
Вирус, вайрон этилган етим - есирлар вайроналари иркити,
Уруғ аймоғингизнинг иркити,
Қутурган оилангизнинг иркити - иркит башарангиз!

Ойнага қаранг!
Эл оҳакни қайдан олсин, Ўзбекистоннинг олтинидан оҳакигача ўрисга бераётган бўлсангиз.
Бункердаги ўғрининг итининг ялоғи жойномозингиз бўлса…
Сайлов сериалини тўхтатинг.

Давоми бор - мақолачилар сериалидан
21 феврал, 2021

* * * * *

Yusuf Juma: O’zbekiston - 2021

Saylov serialini to’xtating.
Ohakchi - Shavkat Mirziyoyev!!!

BBCning o’zbek bo’limidagi qondosh trollaringiz,
“Ozodlik”ning Alisher Siddiqday jondosh trollaringiz -
“Elparvar” Sh .M. (to’lig’ini yozish jonga tegdi) tozalangan ko’cha qolib,
axlatli ko’chaga borganmish.
“Bu axlat - yuzlaring, oqlab qo’ya olmaysanmi”- deganmish.

Bu KGBning - “O’zbekiston - 2021” - saylov serialidan bir parcha.
Irkitt ko’cha hokimning yuzi bo’lsa, irkit O’zbekiston Sizning yuzinggiz!

Korrupsiya irkiti
Sotqinlik irkiti
Butxona irkiti
Gazsizlik, suvsizlik irkiti,
Virus, vayron etilgan yetim - yesirlar vayronalari irkiti,
Urug’ aymog’ingizning irkiti,
Quturgan oilangizning irkiti - irkit basharangiz!

Oynaga qarang!
El ohakni qaydan olsin,
O’zbekistonning oltinidan ohakigacha o’risga berayotgan bo’lsangiz.
Bunkerdagi o’g’rining itining yalog’i joynomozingiz bo’lsa…
Saylov serialini to’xtating.

Davomi bor - maqolachilar serialidan
21 fevral, 2021