Эр Али Сокин - Тугён (Тарихий-публицистик романнинг давоми)
(Тарихий публицистик роман. 5-кисм)


Шу арафада Тошкентдагина эмас, Фаргона, Кашкадарё вилоятларининг турли жойларида хам ўзига хос жонланишлар бошланди.

Кашкадарёнинг Яккабогида эса бу жонланиш анча олдинрок бошланганди. Гап шундаки, Яккабогнинг тогли худудларидан бирида тоза ва шифобахш ичимлик суви топилди-ю бу сувдан ахоли бахоли кудрат фойдаланиб юрди.

Аммо бу ичимлик сувининг харидорлари хам топилиб колди: катталар уни кувурлар оркали вилоят марказига, биринчи навбатда вилоят партия ташкилоти ва ижроком биноларига, марказдаги диккатга сазовар жойларга олиб кирмокчи бўлишди. Хокимларнинг бу карори иктисодий етишмовчиликлардан, турли хил касалликлардан зада бўлган халкка тарсаки ургандай таъсир килди.

- Хеч бўлмаса худо берган сувимизни ўзимизга колдирмайдими? Бу кандай бедодликки, яна бизга окава сувни колдириб, ўзлари тозасини ичишмокчи,- дея бир-бирига хасрат киладиганлар кўпайиб колди.

Конида Темурийлар кони кўпириб турган яккабогликлар (Амир Темур Яккабогнинг Хўжаилгор деган кишлогида тугилган) хокимларнинг бу режасига карши «Яшиллар харакати» деган уюшма тузиб, хар бир муаммони шу уюшмада мухокама килишадиган бўлишди. Бу харакатнинг бошида Олакарга кишлогидан Шоврик Рўзимуродов ва Асадулла Ортик, Кўкдаладан Мамараим Кенжа, Шахризабздан Амир Оллобердилар туришар: хар бир масала: хокимлар номига хат битиш, катта кичик намойишлар уюштириш шу ерда хал этиларди.

Улар шу ерлик махаллий ахолининг манфаатларини биринчи планга кўйган холда: «тоза сувимизни хокимларга бермаймиз, бу сувдан бутун Карши шахрининг фойдаланиши, унинг запасларини йўк килади ва табиатимизга зарар етказади, хусусан, арчазорларимиз куриб колади», дея ўзаро мунозара килишар, хатлар ёзишар, ораларидан вакил сайлаб, Каршига хат бериб келишар, аммо ишлари хеч олдинга силжимасди.

- Буларга халкнинг ох-доди бир пул, ўзларини ўйлашади, хатларимизга жавоб беришмайди, Тошкентда, Фаргонада халк митинглар килиб, ўз гапини ўтказаётган экан, бизлар улардан каммизми? -деди кунлардан бирида ўтюрак Шоврик.

- Агар биз карши турмасак, Каршиликлар кучайиб, иш бошлашлари мукин, унда кеч бўлади, - гапга кўшилди, Асадулла.

- Кандай килиб, Каршига карши туриш мумкин, - сўз ўйини килди, Амир Оллоберди.

- Гап бундай, - салмоклаб гап бошлади, Шоврик, Каршига карши туриш учун кучимиз бор, мен хозир «карате» тўгарагининг рахбариман, эскитдан бирга ўсган курашчи дўстларим хам, уларнинг бола-чакалари хам бизга кўшилишади. Улар «Яшиллар харакати»нинг кўрикловчилари бўлади, биз Каршининг ўзига бориб, кучимиз борлигини кўрсатамиз ва хокимларга гапимизни ўтказамиз!

- Кучнинг ўзи етмайди, атрофимизга кўпрок одам йигишимиз, уларга гап нимадалигини тушинтиришимиз керак. Манабу шоирлар, журналистлар, ўкитувчиларни бу ишга жалб килиб, кишлокма-кишлок юриб, тушинтириш ишларини олиб боришимиз лозим, - дея сўзга кўшилди Асадулла.

Шу тарика бир ой атрофдаги кишлок ва туманларда таргибот ишларини олиб боришадиган бўлишди. Бирники мингга дегандай, чор-атрофдан бу ишга хайрихохлар кўпайди, аммо «кўлларингдан хеч иш келмайди», дейдиганлар хам бор эди.

- Хў, менга кара! Туркнинг зўр шоири Нозим Хикмат: «Мен ёнмасам, сен ёнмасанг, кандай чикар, коронгуликлар ойдинлика», деган. Хаммамиз жим ўтираверсак, албатта, улар ютиб кетади-да, деб, уларга зарба берди, Мамараим Кенжа.

* * *

1989 йил бахорида бу «Яшиллар харакати» хакида «Бирлик»ка хабар келди-ю Абдурахим Пўлат у ерга вакил юбориш харакатида бўлди.

- Уларга тушинтириш керак, шунчаки, онгсиз галаёнлардан тийилиб туришсин, сиёсий саводларини оширишсин. Фаолларни кўпайтиришсин, ўшанда бирон натижага эришиш мумкин. Уларга «Бирлик» хакида, бу харакатнинг максад ва вазифалари тўгрисида тушинтиринглар, чикараётган газетлардан, варакалардан олиб кетинглар.

«Бирлик» ташаббус гурухи раиси вакилларга вазифаларни бўлиб берди. Инок домла уларнинг омон-эсон бориб келишига, Шавкат Хожи газета ва варакаларни таркатиш ва тушинтириш ишларига жавоб берадиган, Жаъфар жойларга бориб, умумий ахволдан хабар оладиган бўлди.

- Шу бугун боринглар, бизга келган хабарларга караганда, улар кандайдир тадбир бошлаётганга ўхшайди, - деди, Абдурахим Пўлат, юкорига ишора килиб. «Кандай тадбирлигини айтмайман, деворнинг хам кулоги бор», деган маъно бор, эди, бу ишорада.

Инок домла, Шавкат Хожи, Fолиб Ёкуб, Жаъфарлар тонг сахарлаб йўлга чикиб, кун чошгохдан ошганда Мингчинорга етиб боришди. Мингчинордаги чойханадагина улар, фаоллардан 200-300тачаси Каршига караб юриб кетишаётганини, хозирда Fузорга якинлашиб колишганини эшитишди. Бу гапларни Каршидан Тошкентга караб йўлга чиккан «Жигули» маркали машина шафёри шу ерда ўтирганларга хикоя килиб берарди.

- Э, кўлларидан хеч иш келмайди, хокимлар билан, айникса, бизнинг катта билан ўйнашиб бўладими? - сўзларди, шляпа кийиб олган шериги.

Инок домла, ўрнидан туриб, шляпасини кўлига олиб:

- Ундай деманг, халк билан хазиллашиб бўлмайди, мана, Болтикбўйида халк ўз хукуматини сайлаяпти, - деб гап бошлаган эди, шляпали одам «омин», деб юзига фотиха тортиб, ўрнидан тариб кетди.

- Тўхтанг, Сиз улар нима максадда Каршига кетаётганини билдингизми? Сўрадингизми?

- Э, кўйсангизчи, мени улар билан неча пуллик ишим бор? Каттанинг совунига кир ювиб кўрмаганларнинг иши бу. Мен худди шундай галвалардан кочиб Тошкентга кетяпман.

-Биз мана Тошкентданмиз. Ўзингизни таништирмайсизми?

- Йўк, таништирмайман, хайр, - шляпали йўловчи шеригини туришга ундади, - туре, кўп гап тўйда яхши. Омон-эсон Тошкентга етайлик.

Улар кетгандан кейин Инок домла чойхоначидан ўсмокчилаб, халиги шляпалининг кимлигини сўради. Китоб туманининг катталаридан, оти Абдими, Саъдими, шунака, - деди, чойхоначи.

- Нима киласиз, шунакалар билан гаплашиб, эътироз билдирди, Жаъфар, - курук вактни олишади, ундан кўра тезрок йўлга чикайлик.

- Йўлга чикамиз, бирок сўраган айб эмас, бу социологик опрос, мен туман катталари вилоят Каттасидан ўлгудай кўркишини билиб олдим. Аввал эшитганларим бу одамни гапи билан тасдикланди.

Улар Инок домланинг Нивасига ўтириб, йўлга равона бўлишди.

- Аввал эшитганларингизни биз хам эшитайлик, - гап котди, Шавкат Хожи.

- Ха, гапим эсингизда колибди, Сиз аник фан вакилисиз-да, тез англайсиз, мана бу шоирлар, у ёнида ўтирган Жаъфарнинг бикинига туртиб кўйди, - масаланинг мохиятидан кўра ташки томонига кўпрок эътибор беришади.

-Хой-хой, Бирликни биз ёзувчилар бошлаганмиз.

- Гап бошлашдагина эмас, уни окилона давом эттира билишда, - унга эътироз билдирди Шавкат Хожи. Келинг Инок домлани эшитайлик.

- Эшитганим бундай. Хозирги Кашкадарёнинг каттаси вилоят обкомига биринчи ишга келган пайтда унга турли одамлар хакида гапириб беришган. Бу ерда ашаддий бир «ёзувчи» борлигини, хар бир катта алмашганда кириб уни кўркитиб кўйиши, сўнгра айтганини килдиришини сўзлашган. Бир куни Катта ишхонасига келса, милиционер олдида халиги «ёзувчи» турганини кўрибди. «Ёзувчи» хам пухта экан, Катта лифтга караб юриши билан лип этиб лифтга кириб олибди. Лифт ёпилиши билан Катта унинг корнига караб бир мушт туширибди,

- Агар иккинчи кўзимга кўринадиган бўлсанг, уруг аймогинг билан куритиб юбораман, -деб лифтдан тушиб кетибди. «Ёзувчи» эса корнини ушлаганча ташкарига чикиб кетибди. Шу-шу каттага кўринмайдиган бўлибди. Мен туман катталаринидан бирини типирчилашини кўриб, ўша «ёзувчи»ни эсладим.

* * *

Вакиллар Каршига якинлашганда бир километрча нарида 300-400 чоглик одам бирови пиёда, бирови эшакда, ёшроклари вилосипедда, секин кетишаётганини кўришди.

- Икки юз одам дейишувди, кўпга ўхшайди-ку, - хайрон бўлди Жаъфар.

- Улар чиккан пайтида икки юз бўлган, кейинчалик, анави вилосипедликлар, эшакдагилар кўшилган. Бизнинг халкимиз шунака, бир нарсанинг мохиятига етиб эмас, кизикиб, кўшилади.

- Бизнинг бугунги вазифамиз, уларга кўшилиш, у, бу деб акл ўргатиш эмас, аксинча, уларни кузатиш, бирон кор-хол бўлмаслигини олдини олиш.

- Нега, ахир? Абдурахим ака, хар биримизга вазифа берди-ку, газетларни бериш, варакаларни бериш.

- Абдурахим сизга кеча шундай деган эди. Сиз бугун бу ерга келдингиз, шароит ўзгарди, жаноб «ёзувчи», инкилобчи ўзгарган шароитга караб ишлашни билиши лозим.

- Рахмат, жа ўргандик, - кесатди, Жаъфар. У ўзини «ёзувчи»лар сафига кўшиб кўйгани учун Инок домладан ўпкалади, унинг тактикасига тан бергиси келмади.

- Хозир мен машинани секин хайдаб ўтаман. Жаъфарбек, сиз одамларнинг кайфиятига каранг, ёзувчи, деб хазиллашяпману, аслида сизларни мен яхши кўраман, сизлар кўпинча халкнинг нимани истаётганини била оласизлар.

Жаъфар ойнадан караб туриб, ўз-ўзидан ўпкаси тўлиб кетди. Оддий халк, оддий одамлар ўз хак-хукуки учун курашиб, шунча йўл босиб, марказга келибди. Койил.

- Инок домла, сиз бундай каттик хайдаманг, биз халкдан узоклашиб кетмайлик, - деди Жаъфар. Агар иложи бўлдса у шу оддий халк билан бирга яёв келмокчи эди.

* * *

Ўша пайтда вилоят каттасининг хонасида Жаъфар яхши кўрган шоирлардан иккитаси Катта билан чой устида сухбат курар, Катта нимагадир, безовта, аммо ўз холатини билдиргиси келмасди. Замон-замон теолефон жиринглаганда гўшагини олиб, «Хм.., бўпти кўрамиз», деб кўярди. Бир гал, «Хадеб, телефон килавермай олдимга кирсанг-чи», деб уришиб берди-ю хонага ёрдамчиси кирди. «Айтсамми, айтмасам», деб иккиланиб туриб колди.

- Гапиравер, Абдулла ўз аканг, бу киши хам ёт эмас, - деди, тепакал шоирни кўрсатиб.

- Улар Каршига якинлашиб келишибди.

- Келса-келаверсин. Сен мени милиция билан богла.

- Гап бундай, хозир Яккабог, Шахрисабз томондан халк вакиллари намойиш килиб Каршига келишмокда.

- Йўге, Кашкадарёда-я?- хайрон бўлди, тепакал шоир.

- Булар ўшалар, бирликчилар бўлса керак, - деди Абдулла Ориф. Тошкентда хам тинч юрмай митинг килишга интилишади, бу ерда уларни тийиб…

- Кўяверинг. Уларни хам эшитайлик. Нега чикди, нима демокчи?

Абдулла Ориф Каттанинг огзига анграйиб караб колди.

- Тошкентдаги катталар бу хил одамларга кандай караяпти?

- Уларни хам боши котган, - деди Абдулла Ориф.

- Рафик Нишоновичнинг ўзи хам бўш-баёвда, деди вилоятнинг каттаси дангал.

Абдулла Орифга Каттанинг бу гапи галати таъсир килди. «Ажабо, Республика каттаси хакида шундай депти-я? Бизга ишоняпти, аммо анави шеригим сотиб кўймасмикан?»

- Максадлари нима экан, ўша бирликчиларнинг?

- Улар ўзбек тили давлат тили бўлсин, деб чикишяпти.

-Да?! Смотри. Янгилик. Аммо иш методлари менга унчалик маъкул эмас.

Телефон жиринглади.

- Ха, сенмисан, улар канча одам?... Беш юзта? Менга икки юзта деган эдинг-ку!... Йўлда? Бўлмаса уларни шахарга киритманглар. Бу ердаям минг икки мингтаси кўшилиб колмасин. Аммо биронтасининг бурни конамасин. Ўша ерда ушлаб турсанглар… Хозир бу ердан вакиллар боради, арзларини эшитишади. Менга хар беш минутдан хабар бериб туринглар. - У гўшакни кўйиб, ўтирганларга юзланди.

- Сизлардан бир илтимос энди, командировкада бўлсанглар хам обрўларингдан бир фойдаланамиз. Мана, Абдуллажонни хам, Сизни хам кўпчилик танийди. Менинг муовиним билан халк олдига чикинглар. Уларни дардини эшитинглар. Яхши гапириб тинчитинглар.

* * *

Хокимият вакиллари келганда халк бир тепалик олдида турар. Гох хокимлик вакиллари, гох намойишчилар тепаликдан туриб, гапирарди. Токентдан борган вакиллар эса бир чеккада уларни кузатиб туришарди.

- Хозир обкомдан вакиллар келади. Арзларингизни эшитиб, Каттага етказишади. Факат тартиб сакланглар.

- Нега Каттанинг ўзи келмайди? У халкни менсимайдими?

- Вакти-соати билан у хам келади. Ана-ана келишяпти! Илтимос, тартиб сакланглар. Мени уялтирманглар. Кескин чора кўришга мажбур килманглар.

Икки кора «Волга»да беш киши тушиб келди. Улар орасида вилоят обкомининг иккинчи ва учинчи котиби, прокурор, тепакал шоир ва Абдулла Ориф бор эди.

Абдулла Орифни кўрган содда зиёлилар, шоир ва журналистлар карсак чалиб юборишди. Бундан у рухланиб кетди.

- Жиминглар, нега чапак чаласан, - деди милиция бошлиги.

Абдулла Ориф ўзини галаённи тўхтатишга келган Навоий фахмлагандай, кўлини тепага кўтарди. Бир томондан Каттанинг хонасида олинган оби-замзам, иккинчи томондан ўз ердошлари бўлмиш халкнинг кўзгалгани шоирга галати таъсир этганди.

- Мени танидингларми?

- Таниймиз!

- Сизни ким танимайди, -Мамараим унга караб кўлини кўтарди.

- Хо, танисанглар гап бундай. Биз хозир каттанинг вакили бўлиб шу ерда турибмиз. У киши бизга барча ваколатни берганлар. Хўш, Сизларнинг ишларинг юз. Айтганларингнинг барчаси бажарилади.

- Абдулла ака! Сизни хурмат киламиз. Шеърларингизни севиб ўкиймиз. Аммо биз шунча йўлни босиб шеър эшитгани келганимиз йўк. Арзимизни Сизга эмас, Каттанинг ўзига айтмокчимиз, - деб Шоврик дангал айтди.

- Мен Сизлар томондаман, деб турганимдан кейин яна нима дейсизлар, - хайрон бўлди, шоири замон. Унингча, халкка икки огиз гапирса, ваъда берса, кайтиб кетиши керак эди. Аммо бундай бўлмади.

- Хай, гапларингизни эшитайлик бўлмаса.

Сўзамол йигитлардан бири, экология, унинг бузилиши атроф-мухитга зарар келтираётгани, арчазорлар куриб, корлар тез эриб кетаётганини сўзлай бошлади. Иккинчи ёши ўтганрок киши сўз олиб, ичимлик сув муаммо бўлиб турган шароитда Яккабогнинг булоклари кувурлар оркали Каршига олиб келиниши ноконуний ишлигини айтди.

- Гап бундай - деди, обкоининг мафкура котиби сўз олиб, - хозир ичларингдан уч-тўрт кишини сайланглар, улар сизларнинг арзларингни Каттага олиб кирсин, мана Абдулла ака гувох бўлсин. Ишларинг албатта ижобий хал бўлади.

Шу тарика икки томон келишгандай бўлди. Халк вакилларидан ўн киши Каттанинг олдига кирадиган, масала ўша ерда ечиладиган бўлди.

- Биз шунгача шу ерда кутиб турамиз, - деди, шоир Мамараим Кенжа.

- Йўк, биродарлар, Сизлар шунча йўл босиб келгансизлар, ортларингга пиёда кетмайсизлар. Хозир автобуслар келади, Сизларни уй-уйларингга таркатади, - деди прократура бошлиги. Бу гапга чарчаб турган ахоли эътироз билдирмади. Аслида автобусларнинг хар бирига ахоли билан бирга махсус одамлар хам ўтирган бўлиб, улар намойишда катнашганларнинг аксариятини аниклашга интилишаётганди.

* * *
Ўша куни кечкурун Яккабогнинг Олакарга кшлогидаги ховлилардан бирида бирликчилар ва «Яшиллар харакати»нинг вакиллари учрашишди. Тошкентдан борганлар «Бирлик» харакатининг максад ва вазифалари хакида тушунтириш ишлари олиб боришди, дастурнинг бир нусхасини уларга ташлаб кетишди.

- Ия, бир хил жойлари бизнинг уставимизга хам ўхшаб кетади, кўшилиб кўя колмаймизми? - шошилди, Мамараим.

- Йўк, бу ишга шошмаймиз. Аввал уставни ўкиб кўрайлик. Ўзимиз кенгашиб олайлик. Агар маъкул бўлса, сўнг биз хам Тошкентга бориб, гаплашамиз.

Шоврикнинг бу фикрига кўпчилик кўшилди.

Кўп ўтмай, Шоврик Рўзимурод, Мамараим Кенжа, Асадулло биргалашиб, «Билик» штабига келишди.

- Эшитдик, харакатларингиз яхши. Экология учун кураш мухим вазифалардан бири, - деди уларни кутиб олган Абдурахим Пўлат. Аммо гап биргина экологияда эмас.

- Шу масала бизда актуалрок.

- Тушунаман, актуал, долзарб масала атрофидагина халкни тўплаш мумкин. Лекин Сиз билан бизнинг кўзимизга кўринавермайдиган бундан хам актуалрок масалалар бор.

- Масалан, - сўради, Асадулло, ён бергиси келмай.

- Масалан, пахтага сепилаётган дорилар туфайли канча одамлар касал бўлишди. - Абдурахим Пўлат иложи борича улар хаётига якин мавзулардан гап бошлашга интилар, буни сабабини Шоврик англаб турарди. - Гап пахтанинг ўзидагина эмас, халкимизнинг пахтага кул бўлиб колганида, одамларга анашуни тушинтириш, уларни куллик психологиясидан халос килиш керак.

- Рахмат Сизга, - деб Мамараим ўрнидан туриб кетганди, Шоврик «ўтир» ишорасини килди

- Биттагина сизларнинг булокларинг эмас, бутун бир Орол денгизи куриб кетаётганини, унинг туз ва чанглари бутун атмосферани булгаётганини сизлар тушинтирмасанглар ким тушинтиради?

- Хали кишлоклардан шу муаммоларни хал этиш учун курашадиган депутатлар чикиши керак.

- Бўлмаса бундай киламиз, - деди Шоврик, Биз сизларга, «Бирлик»ка кўшиламиз. Махаллий муаммоларни катта муаммолар билан кўшиб, масалани халкка тушинтирамиз.

Шу тарика лидерлар хайрлашишди.(Давоми бор)