«Бирлик» Халк Харакати Партиясининг Баёноти - Мухолифат партияларига бирлашиш чакириги
26 май 2004 йил

Тахминан бир йилдан бери Ўзбекистонда катта сиёсий ўзгаришлар жараёни давом этмокда. «Бирлик» халк харакати, «Эрк» ва «Озод дехконлар» партиялари узок йиллаб давом этган мажбурий танаффусдан сўнгра илк курултойларини ўтказдилар. «Бирлик» халк харакати шу ном остидаги партияга айланди. Хукук химоячиси ташкилотларининг фаолияти яна хам жадаллашди, фаолият майдони кенгайди. Буларнинг хаммаси демократик мухолифатнинг ютугидир.

Мухолифат партияларининг бундан кейинги боскичдаги асосий вазифаси – расмий рўйхатдан ўтиш ва мамлакатдаги сиёсий жараёнларга, биринчи навбатда, келаётган парламент сайловларига катнашиш.

Аммо, кўринишидан, мавжуд хокимият вокеаларнинг шу йўналишда кетишига, жумладан, мухолифатни расмийлаштиришга рухсат беришга тайёр эмас. У март ойи сўнгидаги террористик ходисаларни бахона килиб, демократларга нисбатан сиёсатини яна хам кескинлаштираётгани хам билиниб турибди.

Бундай шароитда, оркага чекинишни истамаётган диктатура каршисида мухолифат бир ташкилотга бирлашиши керак. Бизнинг таклифимиз – «Бирлик» Партияси номи остида бирлашиши керак.

Бирлашадиган хамма партиялар «Бирлик» халк харакатидан илдиз олган, демак, бу ном остида бирлашиш хеч кимни камситмайди. Бундан ташкари, «Бирлик» рўйхатдан ўтиш учун ярим йилдан бери Адлия вазирлиги билан кураш олиб бормокда, хозир иш Олий судга олиб чикилди. Бу йил бўладиган парламент сайловларида мустакил номзодлар кўрсатиш учун тузиладиган Ташаббус гурухларининг асосини ташкил килувчи «Бирлик»нинг шахар ва туман ташкилотлари яратилмокда. Унинг бу ишлардаги тажрибаси бутун мухолифат учун фойдали бўлади.

Янги бир ном остида бирлашиш тарафдорлари хам бўлиши мумкин. Аммо, шуни тушуниш керакки, янги номни ўз халкимизга ва дунё жамоатчилигига танитиш учун маълум вакт кетади. Шу сабабли, бутун дунёда танилган ном остида сиёсий сахнага чикиш афзал кўрилади. Биз бу тажрибадан воз кечолмаймиз.

Бирлашган партиянинг номида «дехконлар» сўзининг ишлатилиши, партиянинг бир касб эгаларига дахлдор эканлигини кўрсатиб, умумхалк партия бўлишда кийинчиликлар тугдиради. Унинг номида «Эрк» сўзи ишлатилса, бу партиянинг чет элларга чикиб кетган рахбарлари баъзи нодемократик жараёнларга аралашиб колганлари, Ўзбекистонда бу хусусда суд карорлари хам бор бўлгани сабабли, янги партия сайловолди кампанияси даврида ўзини химоя килиш билан овора бўлиб колиши мукаррар.

Айтилганлардан келиб чикиб, бутун мухолифатни «Бирлик» Партияси номи остида бирлашишга чакирамиз. Шундай килинса, бир тарафдан, мухолифат сайловлар олдида катта кучга эга бўлади, бошка тарафдан, халкимизнинг ва дунё жамоатчилигининг мухолифатга ишончи ва уни кўллаб-кувватлаш даражаси кескин ошади. Миллат ва мамлакат такдири олдида бир оз бўлса хам маъсулият сезган одамлар бундай таклифдан воз кечолмасликларига ишонамиз.

* * *