Шамши Камар - Буюк жумбок (памфлет-хикоя)
Профессор Нодир Усмон тугри-сидаги шов-шувлар тинди. Не-не обрули газеталарда макталган буюк истеъдод сохиби пойтахтни ташлади - кетди. Аввалига у хакда хар хил миш-мишлар таркалди: гуё каттаконлар билан келишмаганмиш, гуё Раиснинг углига докторлик ишини ёзиб беришдан бош тортганмиш, гуё шурликка уй беришмаганмиш, аллакандай ётокхо-наларда яшайвериш жонига текканмиш...

Кейинчалик бу миш-мишлар хам тинди. Муроди бир парча нон булган, корин туйгач дунёсига тупурадиган оломон олимни эсдан чикарди-куйди.

Нодир Усмон кишлогига кайтган эди. Пойтахтда яшаб тилга тушган бутун туманни фахри булган зотни бу кун хеч ким йуклаб келмас, профессор эса заррачалик парво килмасди. Туман хокимининг хоким булишида хам озми-купми фойдаси теккан, "шу йигит халол" деб каттарок бир даврада гапирганди. Олим туфайли хоким булган "халол" энди "харом"га ботган, олимни танимасди. Ахир каттаконлар билан чикишмаган деган миш-мишни эшитгач, нега энди таниши керак?! Чунтагида чакаси йук, босган тупрогига хам арзимайдиган кимсасиз кимса учун ишдан кетсинми?!...

Бир замонлари шахарда ёток-хоналарда яшаб юрганида хар куни уч-турттаси бориб ётиб коладиган кишлок ахли хам олимнинг ортидан гап килишар, масхаралашар, "шахардан итдек хайдаб юборибдилар, сен бир дехконбаччага ким куйибди подшохлар билан олишишни?", "олим жаноблари мол бокяптиларми?!", "нодон академик, бузокли сигирни турт коп унга алмаштирибди?!"

Нодир Усмон узи ихтиро этган ва факат узи ишлата оладиган "Само кузгуси" деб аталган аппарат олдида хаёлга ботиб утирарди. Унинг хаёлида на подшолар, на хокимлар, на фукаро бор эди. У буюк бир жумбокка ечим изларди. Олим ахли оламдан аллкачонлар кулини ювган, у хакда гап кетганда факат бир гапни такрорларди: "ахли олим, булмас одам". У бегона нари турсин, оламда ягона деган хотини билан оламда ягона деган онасини келиштира олмади. Шу боис сочлари окарди. Онасининг гапи хотинига, хотинининг гапи онасига ёкмасди. Окибатда олимнинг кунгли хонавайрон буларди. "Одамзод кутуриб булган, кутурган жонзот улганда хам хавфлидир, улиги хам юкумли булади, ёкиб кулини кумиб ташламасанг, кутилмайсан", деб афсусланарди.


* * *
"Само кузгуси" - бор йуги уртача катталикдаги телевизорчалик аппарат, куёш нурини узида туплайди. Туплаган нур кудрати билан ишлайверади. Инсон хаёлидан хам учкуррок идрок тезлиги билан бутун коинот манзараларини экранда намоён килади. Кизиги шундаки, бу манзараларни факат Нодир Усмоннинг кузлари куриши мумкин. Илмий марказда ишлай бошлаган пайтларида бу аппаратнинг илк нусхасини яратган эди. Ичикора хамкасбларидан бири угирлаб кетди, лекин фодалана олмади. Боиси, экранда нелар борлигига унинг кузлари утмасди. Лекин аппаратни угирлаганини тан олмади. кидирув идоралари ходимлари угрига якин йулай олмади. Отаси "юкорида" ишларди.

Нодир Усмон "Само кузгуси"ни кайтадан яратди. Буниси аввалгисидан пишикрок чикди. Фан номзоди, фан доктори унвонларини олди. Унинг ишларига бутун дунё олимлари кизика бошлади. Чунки, хатто космик кемалар учириб аниклаш кийин булган само сирларини "Само кузгуси" осонлик билан аниклади. Нодир Усмонни япон, инглиз олимлари уз академияларига таклиф килишди: рад этди. Чунки уз тупрогисиз яшай олмасди. Хатто уз тупрогининг пойтахтида яшаб туриб хам она кишлогини согинарди. колаверса, чет элликлар таклифлари ортида не мурод борлигини каердан билсин?! Нодир Усмон кайси сайёрада нималар борлигини осонлик билан урганар, лозим булса уз бармокларини санагандай санаб борарди. Инглизлар ойнинг фалон кисмида олтин бор, деб фараз килишди ва уша жойга кема учирмокка карор килишди. Нодир Усмон эса уша фалон жойда хеч кандай бойлик йуклигини, олтин, деб тахмин килинган нарса мутлако бошка жисм эканлигини айтди. Бирок, инглизлар узларини хак деб туриб олишди. Космик кема учди, Нодир Усмон хак булиб чикди. У билан бутун олам кизика бошлади. Олим улардан кутилиш йулини топди: "Шунчаки инглизларга карши айтган эдим, тасодифан хак булиб чикдим", деди. Шундан кейин бунака "ишлар"га аралашмади. Уз юрти эса у билан унчалик кизикмасди. Само нари турсин, ердаги муаммолари етарли эди. Олимнинг хамкасблари йул беришни исташмас, йул бериш нари турсин, уй хам беришмасди. Минг-минглаб угрилар, талончилар, нодон туралар куша-куша уйларини куша-куша хотинларига булиб беришган шахарда - пойтахтда дахо учун бошпана топилмасди. Сохта олимлар эса мармар кошоналарда яшашар, Нодир Усмонга чох казишарди. Бир пайтлар юкори доирадаги рахбарлардан бири Нодир Усмоннинг ишларига кизикиб колган, олимни инглизлар суроклай бошлаган замонларда, "уйи йук экан, уй берайлик", деб таклиф киритган эди, бирок бир сохта олим уша рахбарга уни ёмонлаб: "Сиз хакингизда фикри ёмон" деган, у хам таклифини кайта такрорламади, бир огиз гап билан хаммаси тамом булди. Аслида эса Нодир Усмон шундай рахбар бу дунёда борлигини хам билмасди. Бирок Нодир Усмоннинг шахарни ташлаб кетганига уй масаласигина сабаб булмади. Уни хеч ким хайдаб хам юбормади. Олим шундай бир холатга тушдики, "энди менинг шахарда колишим шарт эмас" деган хулосага келди. Балки у, шу разил кимсалар ичида юргандан кура кишлогимга кетганим хам ма'кул, деб уйлагандир.

У болалик чогларида шеъриятни севарди, хар бир шеърнинг таг маъноларини хис этарди. Кейинчалик хам уни бу шеърпарастлик тарк этмади, ёлгиз колган пайтларида, дунё гавголаридан чарчаганда, гамдан ёзилганда шеър укирди. Тушкунлик ажалдан хам ёмон. Ажал улдиради - куяди, хаммасидан... Хамма дардддан кутиласан. Тушкунлик эса аксинча гамингга гам, дардингга дард кушади. Тушкунлик баткогидан шеър куткаради. Олим булишида, олим булганда хам улкан олим булишида шеъриятнинг хиссаси бенихоя. Факат илм билан бу кадар юксакликка кутарила олмасди. Илм улкан идрок берган булса, ше'рият юксак хаёл берди. Юксак хаёл булмаганида "Само кузгуси"ни яратаолмасди.


* * *
Нодир Усмон "Само кузгуси"га тикилиб утирарди. Галати сайёра дуконидаги бир зотга кизикиб колганди. Мана ул зот яна бир дуконга кирди.

- Кечирасиз, мабодо дуконингизда севмайдиган юрак топилмайдими?

- Йук топилмайди. Севадиган юрак мана, тулиб ётибди.

- Менга севмайдиган юрак керак. Севадигани хамма дуконда бор, уни бошимга ураманми.

- Севадиганини олаверинг, булар чидамли, анча йиллар ишлаб беради.

- Худонинг узи асрасин, севадиган юрак билан бир лахза яшагандан кура, улган яхши, тугма юрагим хам севмайдиган юрак, минг йилдан бери ишлаяпти. Янгисига алмаштирсам, дегандим. Афсуски, топилмаяпти.

Галати харидор бошка дуконга йул олди, мана у уша жойда.

- Кечирасиз, мабодо сизда севмайдиган юрак топилмайдими?

- Йук, йук, мана ёзиб куйибмизку, "Севмайдиган юрак йук!", деб.

- Битта топиб беринг, илтимос. Огзингизга сикканича сурасангиз хам топиб бераман.

- Бу ер завод эмас, дукон, афуски, йук. Купдан буён йук.

- Нега энди? Севмайдиган юрак ишлаб чикарадиган заводга ут тушганми? Бомба тушганми?

- Хеч нарса тушгани йук, улгуришмаяпти. Хамманинг севмайдиган юрак билан яшагиси келади...

Шу пайт ховлида хотинининг шангиллагани эшитилди.

- Эй, жувонмарг булгур, нега молларга карамайсан, отанг кутичасига тикилиб утираверса, сенлар уйнаб юраверсанг, очдан уламизку.

Нодир Усмоннинг кайфияти бузилди. Тирикчилик, бола-чака ташвиши хаммасини эзиб ташлади. Хайрият, моллар бор, йукса аллкачон очдан улишарди. Олим сигирларга похол бериш пайти утиб кетганини, хотини шунга жигибийрон булаётганини англаб молхонага кетди.

Аслини олганда, Нодир Усмондан бой ер юзида йук эди. Буни узи ва "Само кузгуси" билади, халос. Хамманинг бойлиги заминда булса, олимники осмонда. "Само кузгуси" оркали куплаб сайёраларни урганди, космик кемалар билан учиб аниклай олинмаган бойликлар конини у "Само кузгуси" туфайли аниклади, бирок бу хакда хеч кимга индамади. Олис сайёраларда шундок улкан олтин ёмбилар бор эдики, хар бири кичикрок кишлокнинг ерича келарди. Нодир Усмон хаммасини аниклаган, хатто бойликлар жойлашган жойларнинг харитасини тайёрлаган. Инглиз профессорлари олимнинг илк илмий ишлари билан танишгач, бу дахонинг идроки бекиёс эканини сезишган, унинг само бойликларини аниклай олишига шубхалари йук эди.

Бирок Нодир Усмон улар билан алока килишни эп курмади, узини узи: "Мен барибир кишлогимга кетаман, мол бокаман, дала хайдайман, илмий ишлар жонимга теккан, асабларим дош беролмайди", деб ишонтирган эди. Инглизлар аклли халк эмасми, "биз сизни кадрлаймиз, даволатамиз, бурда нон тополмай бу ёкларда юрасизми, хохлаган шахрингизда, хохлаган кишлогингизда шохона яшайверасиз”, деб аврамокчи булишди, олим кунмади. Инглизлар, хатто, биз томонларда яшасангиз, бир йилга бормай Нобель мукофотини оласиз, деб хам куришди. Нодир Усмон: "Менинг Нобелим - тугилган кишлогим" дегач улар умид узиб, кайтиб кетдилар. Олим хам кишлокка кайтди. У ёкка кетиб тайёр хаританинг атиги бир кисмини инглизларга ошкор килса, бир эмас, ун марта Нобелни оларди, уларнинг самога бориб келишлари бизнинг шахардан кишлокка боришдан осон. Кудратли мамлакатлари бор, лекин улар самодаги бойликларни олтин конларини аниклай олмайдилар. Нодир Усмонга бу кобилият Илохдан ато этилган эди. Лекин олим хеч качон инглизлар таклифини рад килгани учун афсусланган эмас.

Алкисса, Нодир Усмон осмон бойликларининг ягона сохиби эди. Бу бойликларни уз халкининг авлодларига мерос килиб колдиради. Бу кун мамлакати бу бойликларни ташиш кудратига эга эмас. Аввалига бу сирни кимгадир ошкор этгиси келди. Лекин кимга? Олим дустларигами? Рахбар ходимларгами? Худо сакласин! «Устоз олимлар» хаммуаллиф булиш учун хужум бошлайдилар. Казо-казолардан сунг, юзинчими, бир юз биринчими уринда Нодир Усмонннинг номи кайд килинади. Гап бунда эмас, бунга чидаса булади. Бирок арзимаган шон-шухрат деб дунёга жар соладилар. Рахбар ходимларчи?! Улар уз юртининг бойликларини арзимаган долларларга сотиб турганда, осмон бойликларини сотмайдими?! Бирок кимгадир айтиш керак. Ахир, шундок улуг кашфиётни ичда саклашнинг узи буладими? Нодир Усмон чидади. Очиги хеч кимга ишонмади: бу сирни ишонса буладиган авлодларни кутиш керак, юксак тараккиётга эришиб, комил инсонлар булиб етишадиган ватан фидоийларини кутиш керак, бошка йул йук.


* * *
...Нодир Усмон молларга похол бера бошлаган эди, кимдир чакириб колди, оркасига караса шоир дусти экан.

- Э, ха, шурлик олим, мол бокяпман денг.

- Ха, сизга ухшаб, шурлик шоир.

Шоир Дилхун Нодир Усмоннинг яккаю ягона дусти эди. Вакти вакти билан йуклаб келар, унча узок булмаган кишлокда яшар эди. Тугри сузлигидан дангал гапирганидан шоирни амалдорлар ёмон курар, на кишлокда ва на пойтахтда тинч куярдилар. Лекин шоир хам буш келмасди, айрим тураларнинг элга хиёнатини юртга ошкор килиб, каттаконларни тинчитмасди. Пойтахтдан Дилхунга уй бермадилар кишлокда узи куриб олган уйда хам яшашга куймасдилар. Аввало уни йукотиб юбормокчи булдилар. Турмадаги каллакесарларнинг бирига уни йукотиб берсанг ишингга ёрдам берамиз, пул хам берамиз, сих хам куймайди кабоб хам, турмадан кечаси чикариб юборамиз, улдирасан, кайтасан, из йуколади, дейишган. Шоирнинг бахтига бир иймонли зот унга хабар берган, тегишли жойларга зудлик билан билдиргач омон колган.

Кейинчалик муттахамлар бошка йулга утиб олдилар, кушниларни сотиб олиб шоирга карши куйдилар.

- Кушниларингиз тинчидими?

- Тинчишмаяпти. Бир кун утадиган йулимни тусадилар, бошка бир кун уйингни ёкиб юборамиз деб ховлимга бостириб келадилар. Мен айтдимки, "Хой нодонлар, Худо шоир киламан деган бандасининг аввал уйини ёкиб, кейин шоир килади, Худо ёккан уйни ёкаман, деб овора булманглар", лекин улар кани англашса...

Нодир Усмон кулди.

- Шу гапнинг нимасига куласиз? Бундан хам зурроги бор. Бир кушним устимдан хокимга ариза ёзибди. Нима деб ёзибди, денг: "Коражар тумани хокимига фукаро Туракотийдан ариза. Сизга яхши ма'лумки, кушним шоир Дилхун давлат душмани, халк душмани. Сизга ухшаган давлат ва халк арбобларини сукади. Сиздек буюкларни суккач биз оддий фукарони тинч куярмиди? Шундай булишига карамай, у халигача шоир. Сиздан илтимос, уни шоирликдан олиб ташланг. Нима, ундан бошка шоир йукми? Унда бор диплом менда хам бор. Шоирликни узимга олиб берсангиз, эплайман. Качонгача давлат ва халк душмани шундок лавозимда ишлайди?! Сизга хурмат билан, фалончи...

- Хоким роса кулгандир?

- Кулиш каёкда, ариза тепасига: «Мафкуравий ишлар буйича муовинга! Аризада мухим масалалар кутарилган. Давлат ва халк душмани Дилхундан шоирликни олиш, садокатли кадрлардан бирини шоир килиб тайинлаш хакида фармойиш тайёрлансин. Р.Собиров».

- Хуш, урнингизга кимни тайинлашди?

- Муовини анча саводли экан, хокимга: "Шоирлик лавозим эмас, худо берган кисмат, уни бировдан олиб, бировга бериб булмайди", деб хокимни ишонтирмокчи булибди. У эса «Нималар деяпсан? Бу туманда Худонинг эмас, менинг айтганим булади. Хамма нарсани узим хал киламан, менга юкоридан ваколат беришган», дермиш.

Ариза хакидаги хангома хамма ёкка таркалди. Кушниларим хурсанд, мана, энди, Дилхундан шоирликни олишади, деб. Тушунганлар яйраб кулишади, тушунмаганлар эса...

Хокимдек диди "баланд"лардан бири хокимга бориб: "Раисликка куйдингиз, директорликка куйдингиз, хозир савдо бирлашмасига бошликман, рахмат, шоирликни хам кушиб берсангиз, иккаласини хам эплайман, халк раис бува деди, директор бува деди, шоир бува хам десин, сураганингизни берайин, менга хам бир хайкал куйсинлар. Нарзул Бобоийни биласиз, сиздан карз булиб колмайман, дебди.

- Жахондаги жиноят Кодекслари-нинг барчаси мукаммал, - деди Нодир Усмон, - жахолатдек огир жиноят йук. Жохилдек дахшатли жиноятчи йук. Котил пичок билан ёки ук билан бировни бир карра улдиради, икки карра улдира олмайди. Жохил окилни хар куни жахолат билан минг карра улдиради. Жохил котилга нисбатан минг карра огиррок жазоланиши керак.

- Демак, хаммани отишга тугри келади, - хазиллашди, Дилхун.

- Айтгандек, камал нима булди?,- деди олим.

- Камал давом этяпти. Якинда уч йиллигини байрам киламиз.

Шоирнинг уйига элтадиган йулларни кушнилари темир-терсак, янток-жангал билан тусиб ташлашган. Уз уйига кирибчикиши азоб эди.

- Прокурорга, "Йулимни очиб беринг", десам, "Йул очиш менинг ишим эмас, миршабга бор", дейди. Миршабга борсам, бу менинг ишим эмас, оксоколга бор, дейди. Оксоколга борсам, бу ишга кучим етмайди, хокимга бор, дейди. Хокимга борсам, бу конунчиларнинг иши, прокурорга бор, дейди. Югур-югур яна бошкатдан бошланади. Камал давом этмокда. Ленинград камали хам бунчалик узок давом этмаган. Жахолат фашизмдан хам бешафкат. Фашизмни енгса булади, жахолатни енгиб булмас экан.

- Ха, окил зотлар хамиша камалда яшашган. Жахолат билан камал килганлар, йукчилик билан камал килганлар, тухмат билан камал килганлар. Хасад билан камал килганлар. Дунё то абад шундок колади, чоги... Эх, шурлик шоир! - деди Нодир Усмон.

- Эх, шурлик олим, - деди Дилхун.

Кулишдилар. Шоир дусти билан сухбатлашганда олим доим енгил тортарди. Икки хамдард гурунги билан дард бархам топмайди. Бирок инсон бироз булса-да, енгилллашади.

Дилхун кетгач олимнинг кунгли яна вайрон булди. Кузи очик одам учун яшаш кийин, дунёни англамаган жониворга яшаш осон, хеч качон эзилмайди. Кунгли чукмайди. Мана, кушниси, пахсадан уй куриб олди, бир умрлик муроди шу эди. Энди кунига бир марта ёвгон ичиб турса бас, бегам яшайверади. Бутун инсоният кирилиб кетмайдими, бутун олам вайрон булмайдими, осмон кулаб тушмайдими, бегам яшайверади. Факат пахса иморати куламаса, бас...


* * *
Нодир Усмон тушкун кайфиятда "Само кузгуси"нинг ёнига келди. Рухияти узгарди, олим коинотда заминга ухшаган узга Сайёра борлигини, унда одамлар яшашини, аллакачаонлар аниклаганди. Лекин бу хакда хеч кимга индамади. Икки саёра бир-биридан бехабар булгани яхши. Худо курсатмасин, Ердагилар хам севмайдиган юрак ясайдиган корхоналар курса, киёматдан баттар Замин янада тубанлашади.

Галати саёрани олим "Севмайдиганлар саёраси" деб атади, уша галати харидорни яна кузата бошлади, у хамон дуконма-дукон юрарди:

- Кечирасиз, сизда севмайдиган юракдан йукми?

- Афсуски йук!

- Нега энди?

- Бизгача етиб келмаяпти. Ололмаяпмиз, хар куни сизга ухшаган минглаб харидорлар сурайди. Хозирча имкони булмаяпти. Нима, юрагингиз бутунлай ишдан чикканми?

- Йук, хали худога шукур ишлаяпти. Минг йилдан буён уриб турибди. Лекин янгиси булса яхши-да. Худо курсатмасин, бу юрак панд бериши мумкин.

- Тушунаман, лекин иложим канча. Мана, севадигани тикилиб ётибди, олаколинг!

- Худо асрасин, дунёдан туйганим йук. Севадиган юрак, айтишларига караганда, бутун вужудни ёкиб юбораркан. У билан бир зум хам яшай олмайман.

- Хамма шундок дейди, хеч кимнинг улгиси келмайди. Факат шоирдан булак.

- Нахотки?!

- Ха, биттагина шоир!

- Шоир хакида гапиринг, уни яхши танийсизми?

- Яхши танийман. Хали уттизга хам кирмаган. Лекин адойи тамом булган. Соч-соколлари окарган. Мамлакатнинг энг ёш ва энг кари кишиси.

- Тушунмадим!

- Нимасига тушунмайсиз, хамма сизу бизга ухшаб мингни уриб ун олти яшар йигитдек юрибди. Факат уша шоир уттизга хам кирмай чол булиб колган.

- Ахмок экан.

- Ахмок булмаса, биттагина севмайдиган юрак топиб, минг йиллаб яшаб, бошка шоирлардек саройларда айш-ишрат килиб юрмайдими. Айтишларича зур шеърлар ёзармиш.

- Бошкаларичи, улар хам ёзаётгандир.

- Ким айтади сизни минг йилдан буён яшаяпти, деб. Тугри, бошкалари хам ёзаяпти, лекин улар севмайдиган юрак билан яшаб "Севамиз юракдан", деб ёзадилар. У эса севадиган юрак билан яшаб таъсирли шеърлар битяпти. Сарой шоирларининг узлари узок яшайди, шеърлари улади, унинг эса узи улади шеъри яшайди.

...Галати харидор хамон дуконма-дукон юрарди:

- Менга севмайдиган юрак керак эди.

- Бизда йук, булмайди хам.

- Нега энди?

- Нега энди, эмиш, буни хамма билади. Нима сиз бошка Саёрадан келганмисиз. Узи саёрамизда биттагина севмайдиган юрак ишлаб чикарадиган корхона бор, у хам подшо ва сарой учун хизмат килади.

- Бекор гап, подшомиз севадиган юрак билан яшайди. Ахир хар куни ойнаи жахондан чикиб: “Халким, юртим, сизларни севаман” деб нутк укийдику?!

- Айгокчилар эшитмасин, хаммаси ёлгон.

- Сизнинг сузингиз ёлгон, ахир касам ичганку: "Юртни, элни севаман", деб.

- Гул экансиз, хеч кимни, хеч нимани севмайди, факат узини севади. Ахир севмайдиган юрак билан яшаганлар факат узларини севадилар. Подшомизнинг ёши икки мингдан ошди, нега улмайди?! Севадиган юрак билан яшаганлар киркка етмай улади.

- Сиз айтгандек булганда хам, нахотки, бир катта корхонанинг барча махсулоти подшо ва амлдорлардан ортмаса?!

- Ортмайди, кандок ортсин, юртда канча туман, канча кишлок бор, канча амалдор бор, уларнинг хаммасига севмайдиган юрак керак.

- Хар бири биттадан олганда етиб ортиши керак-ку!?

- Хар бири биттадан олмайди-да, камтида унтадан олади. Хаммаси севмайдиган юрак билан миллион йил яшагиси келади. Энг керакли махсулот, деб сарой ва сарой аёнлари омбор-омбор оладилар. Омборлар тулса хам кузлари туймайди. Ахир улар абадий яшамокчилар. Мабодо ортса хам сотувга чикарилмайди. Руйхат билан давлатнинг сокчилари, миршаблари, козиларига таркатилади.


* * *
Нодир Усмоннинг галати феъли бор эди, бир ишни битиргач у билан кайта кизикмасди. Янгисининг ечимини топишга киришар, то топмагунча тинчимасди. Не-не муаммларни хал этди. Не-не жумбокларни ечди. Неча-неча планеталарни аниклади. Хатто одамлар яшайдиган Сайёрани аниклаб уларнинг тилини урганди, лекин уларнинг Заминдагидан хам тубанрок эканлигини билгач, хеч кимга индамади. Агар икки Сайёрадагилар бир-бирларидан бохабар булсалар, сайёралар аро уруш бошланиши мумкин эди. Мабодо Заминдагилар енгиб, улардан севмайдиган юрак ясашни ургансалар борми, киргинбаротдан хам бадтарррок булади. Шундок хам мехрга ташна Заминда киёмат купади, Ер юзи жиннихонага айланади. Севмайдиган юрак урушдан хам хавфлирок.

...Дунё Нодир Усмон билган-ларининг мингдан бирини хам билмайди. Олим хал килган муаммоларни ечамиз деб оламнинг не-не дахолари неча ун йиллар ечолмай кийналишини факат Худо билади. Бирок хал килган муаммолари Нодир Усмонни кизиктирмасди, кисматнинг жахли чикди шекилли, уни ечилмайдиган жумбокка дуч килди.

Кунлардан бир куни ярим тунда бостиринкираб уйгонди. Бир уйгондими, бас, кайтиб ухлолмасди. кайта ухлашга уринишлари зое кетар, кайфияти ёмонлашар, дунёдан туйиб кетарди. Шу боисдан уйгонгач, ё узи ёктирган шоирми, ёзувчининг китобини олар, ё "Само кузгуси"нинг каршисида ултирар, ишларини давом еттирарди. Уша тунда хам самони кузата бошлади. "Кузгу"да кандайдир гулзорлар, кийиклар, тойчоклар галаси, галати-галати манзаралар курина бошлади. Аввалига "кузгу" самони эмас, заминнинг кайсидир кисмини акс эттиря