Журнал Ҳаракат №1 (28) 2001. Уюшган жиноятчилик
Эрали Сокин - Коракулдаги кора кучларнинг кора килмишлари

Дастлабки мулохазалар
Узбекистонда хакикат ва адолат учун курашиш канчалик огир булсада, бир катор фидоийлар уюшган жиноятчиликка карши узаро уюшиб, кураш олиб боришмокда. Бу хил кишилар юртимизнинг хар бир гушасида топилади. Бухоро вилоятининг Коракул туманида яшовчи Жумаев Юсуф, Холмуродов Эргаш, Очилов Рахмат, Олтиева Гулноралар шу хил фидоий инсонлардан. Улар уз хаётларини гаровга куйиб, тумандаги уюшган ва уюшмаган бир катор жиноятларни аниклаб, турли даражадаги органларга мурожаатлар йуллаб, президент девонхонаси ходимлари, шу жумладан, давлат маслахатчиларига йуликиб уларни муаммолардан, котилликлар, талон-тарожликлар, суиистемоллардан огох килмокдалар. Натижада туманнинг казо-казолари хисобланмиш хоким, бош прокурор, ИИБ бошлиги ва бошкаларнинг патагига курт тушиб, уларни тазйик ва катогонларга йуликтиришга жиддий харакат килишмокда. Оддий фукаролар ва туманнинг (Вилоят, хатто Республиканинг) баъзи «катта»лари билан очикча жанг кетмокда. Бу узига хос жангда саройдаги нисбатан халол кучлар уларга ёрдам кулини чузишга харакат килишмокда, аммо...
...келинг, яхшиси бу курашнинг баъзи тавсилотлари билан Сиз азиз укувчиларни таништириб утайлик.

Сентябрь ойининг охирларида асли Коракуллик булган бу турт фукаро Президентга ва Республика Прокуратурасига Коракулдаги ноконуний харакатлар ва яширилган 150 дан ортик жиноятлар хакида хат ёзишган. Уни текшириш учун Республика Прокуратурасининг Ички хавфсизликни таъминлаш инспекциясидан Жахонгир Игамов борган. Фактлар тасдикланган. Бирок Тошкентга кайтгач Ж.Игамов шу булим бошлиги Нигмат Йулдошев билан бирга Коракулдаги кингир ишларнинг изини ёпишга харакат бошлашган. Бу хол туман прокурори А.Максудовнинг поралари эвазига содир булмаганига бировни ишонтириш кийин. Шу тарика аризачиларнинг талаблари кондирилмаган. Улар бу холдан норози булиб, яна Президентга ва Бош Прокурорга мурожаат килишган. Кизиги шуки, иккинчи текширувга хам Ж.Игамов юборилган.

Ж. Игамов яна аризачилар ёзган далилларни текшира бошлаган, иложсиз колганидан яна аризачиларнинг хаклигини айтишга мажбур булган. Бунга чидолмаган прокурор А.Максудов, туман ИИБ ходимлари С.Хафизов, И.Кабулов, У.Хайдаров ва бошка бир канча «конунчилар» гувохлик бераётганларга шантаж килиб, куркитиб, уларга уз таъсирларини утказа бошлаганлар. Улар гапираётганларида видеога олиб «спектакл» тайёрлаганлар. Куйида шу спекталдан «парчалар»ни, кингир ишларнинг кийигини, амалдорларнинг кирдикорларини куриб утамиз.


Котилликлар ва уларнинг баъзи тафсилотлари
Котиллик, инсон жонига касд килиш фашизм хукм сурмаган хамма замонларда хам мудхиш жиноят хисобланиб, котиллар шафкатсиз жазоланишган. Агар бундай ишларни козию аъламлар амалга оширса, жазо бундан хам каттикрок булган. Аммо Коракулда ва республиканинг бошка катор туманларида котиллар яйраб-яшнаб, айшини суриб юришибди. Тагин уларнинг бир кисми шунчаки оддий котиллар эмас, “конун посбонлари” никобини кийиб олган кимсалардир. Айрим мисоллар келтирайлик.

Коракуллик фукаро Тураев Хамро ИИБ ходимлари томонидан вахшийларча калтакланиб улдирилган. Дахшатли жойи яна шундаки, ушбу жиноят хатто руйхатга хам олинмаган. Экспертиза килиемасдан «Уз ажали билан улди» деб кумиб юборилган, сохта тиббий хужжатлар ташкил килиб (уларнинг учтасида уч хил диогноз куйилган) жамоатчиликни ва мархумнинг кориндошларини чалгитмокчи булишган.Президентга ва Республика прокуратурасига мурожаат килингандан кейин улдирилганини исботловчи далиллар топилган...

Узбекистонда фукаролар шу даражада куркитилмокдаки, якин жигарларига суикасд килинганда хам бу фактни очик айтишга юраклари бетламайди. Масалан, юкорида айтилган мархум Тураев Хамронинг синглиси Тураева Рузигул акасининг улдирилганлиги тугрисида ёзма курсатма берди. Бирок ИИБ ходимлари уни обдан куркитишган, ”акангнинг улими камлик киляптими, бу ишни килганлар бутун авлод-аждодингни куритиб юборади”, деган пуписалардан кейин Рузигул хайикиб колган ва акамнинг узи улди, деб, курсатма берган. Мазкур сингил республика прокуратураси ходими Ж.Игамов ва ИИБ ходимлари томонидан куркитилганини тасдикловчи далиллар (уз овози ёзилган аудиокассета) бор. Шикоятчилар унинг бир нусхасини (президентнинг давлат маслахатчиси У.Комилов кабулида булганларида) куплаб гувохлар олдида Республика Бош Прокурори уринбосари Э.Кудратовга такдим килганлар.

Курбонов Мехржон исмли фукаро туман ДАН пости якинида кулогининг оркасига ва бошига арматура билан уриб улдирилган. Котилликни текширишга ва фош этишга масъул булган прокурор А. Максудов уни автохалокатдан улди, деб, хужжат тайёрлаган. Шикоятчилар норозилик билдириб: ахир инсоф килинг, котиллар эртага бошкаларнинг хам бошига етади, деб такрор ва такрор мурожаат килавергач, «Курбонов Мехржон улдирилди», деб «иш» очган.. Бирок котиллар хеч нарса булмагандай бемалол юришибди. Кули конга ботган котиллар бемалол айшини суриб юрган юртда уларга карши кагоз ва калам билангина курашаётган фукароларга Узбекистон кахрамони унвонини берса кам. Ахир улар бир иккита тартибузарликларни эмас, унлаб, юзлаб жиноятларни фош этишга бел боглашган-ку! Уларнинг кулидаги хужжатлар ичида Барраев Фарход исмли эндигина ун саккизинчи бахорни каршилаган йигитнинг улдирилиб, сувга ташлангангани хакида маълумот бор. Котилнинг кимлигини жуда купчилик билади. Бирок прокурор А.Максудовгина уни «танимайди», тугрироги нималарнидир эвазига котилни уз химоясига олган ва Барраев Фарходни хам «узи улган» деб хулоса чикарган. А.Максудов прокурорликни котилларни химоя килиш деб тушинса керак.

Барраев Фарходнинг онаси президентга ва Бош Прокурор кабулига кириш учун 25 маротаба Тошкентга келиб кетган. Шурлик хужалигидаги пулланиши мумкин булган бор нарсасини сотиб булган. Бирок натижа йук. У 2000 йил 1 декабрь куни Бош прокурорнинг кабулига келганида навбатчилик килаётган полковник аёл уни кукрагидан итариб, хайдаб юборган. Бугунги кунда бу шурлик аёл хам боласидан, хам бор-будидан айрилиб, кора кишни оч-юпун кутиб олмокда.

Барраев Фарход ун саккиз ёшида жувонмарг булди. Агар унинг урнида уша полковник аёлнинг угли булганда нима килган буларди?! Нигмат Йулдошевнинг угли булганда-чи?!

Йук, улар уз болаларини авайлаб асрашади, устларидан куш учиб утса, отиб улдиришади. Айтайлик, туман прокурори А.Максудовнинг 9-нчи синфда укийдиган 15 яшар угли 20 А О2 10 номерли янги «Тико»ни авария килди. Автохалокат руйхатга олинмади. Эртаси куниёк А. Максудов эркатой угилчасига автохалокатдан омон колганига мукофот сифатида 20 Д 80-00 номерли янги супер-«Тико»ни олиб берди. Майли, углини яхши курар экан, кандини урсин, дейишингиз мумкин, аммо А. Максудов бу машиналарни улдирилган йигитларнинг котилларини яширгани учун берилган поралар хисобидан олмокдаку?

Албатта, бу котилликларни туман прокурори А.Максудовнинг бир узи яшираётгани йук. Муносиб шогирдлари бор. Шулардан бири Уктам Хайдаровдир.

Уктам Хайдаров Азизов Анвар исмли йигитни улдирган котил Сувонова Муминанинг угли. Котилнинг угли бош терговчи булган жойда адолат булармиди?! Онаси (Сувонова Мумина) бир йигитни жувонмарг килган булсада, бирок бир кун хам жазоланмаган. Бинобарин, онаси котил булган терговчи бошка котилларни химоя килиши табиий.?!

Юкорида эслатилган очилмаган, яширилган котилликлар уч-туртта эмас, купрок эканлигини орган ходимлари яхши билишади. Коракул туманида оддий одамлар биладиган ва очилмаган, аксинча, конунчилар томонидан яширилган котилликлар шунча булса бутун Республикада канча экан? Ахир Узбекистонда юздан ортик туман бор. Тошкенти Азимдай икки ярим миллионли, Нукус, Самарканд, Карши, Кукон, Андижон, Бухоро, Наманган, Жиззах, Термиз, Гулистон сингари республика ва вилоят марказлари бор. Улардаги бу хил яширилган, куллаб кувватланаётган котиллар канча экан? Буниси Аллохнинг узигагина маълум.


Талончилик ва угирликлар
Халкда: онангни кози упса додингни кимга айтасан, деган гап бор. Хоким, прокурор, ИИБ бошлиги ва ходимларининг узлари талончи, угри булса, халк додини кимга айтсин?!

Коракуллик Очилов Рахматнинг уйига ИИБ ходимлари 20 А 22-23 номерли ок «Нексия»да келиб очикдан-очик талончилик килганлар, давлатга топширилиши керак булган бир неча ун килограмм баликни зурлик билан олиб кетишган. Бу хакда Очилов Рахмат туман прокурорига мурожаат килган, аммо натижа нолга тенг: ариза руйхатга олинмаган ва йукотилган. Талончилар ханузгача конун олдида жавоб беришмади. Очилов Р. Эса уз хак-хукукини химоя килгани учун камалди!.

Коракул шахридаги 8 хонадон прокурорнинг огзаки курсатмаси билан, санкциясиз текширилган ва уларнинг бор-буди шип-шийдам килинган.

Туман ИИБ бошлиги С. Хафизов энг катта талончилардан биридир. У нафакат оддий фукаролар, хатто давлат корхоналарини, жамоа хужаликлари ва фирмаларни талашни хам койиллатади. Бу «катта» туман пахта заводидан 2 тонна симни олиб, Бухоро шахридаги иморатига ишлатди. Бухорода дангиллама уйи булгани холда, Коракул шахридан 0.12 га ер участкаси олди. Кабулов И., Хайдаров У., Бозоров Х. каби шогирдлари унга пора туплаш билан шугилланишини бутун Коракул билади.

Етти йилдан буён раислик килиб бирон марта пахта режасини бажармаган Э.Рахимбердиев номли ширкат Хужалиги раиси А.Эгамбердиевнинг ноконуний харакатлари хакида: яъни жамоанинг янги тракторида Хужакудук деган жойдан давлат симёгочларини йикитиб, ичидан арматураларини олиб келтириб сотганликлари, кабелларни казиб олиб, ичидаги мисни Козогистонга утказганлари хакида маълумот берилган. Симёгочни йикитиш жараёнида жамоа хужалигининг олинганига олти ойгина булган трактори ишдан чикди, - давлатга 1.5 милллион зарар етказилди. Жамоа раиси ва тракторчи прокурор А. Максудовнинг химояси остида жавлон уриб юришибди.

Узим хон, куланкам майдон, деб билган А. Эгамбердиев 2000 йил хосилидан 1850 кг дон угирлаб, кулга тушди. Бирок туман прокурори А. Максудов ва туман бош терговчиси У. Хайдаровлар бу жиноятни ёпдилар. Раисга эмас, пудратчига 17 500 сум жарима солинди. Коракул туманидаги жиноятларни яшириш холатларини санаб адо этиш кийин. Аммо айтмасликнинг хам иложи йук

Уз манфаатлардан бошка нарсани уйламайдиган туман прокурори А. Максудов хамтовоги Эгам Усмоновга карашли фирмага (фирмани номи тез-тез узгариб турган) жамоа хужаликларининг емини, пиллакорларнинг пилла хакини, жамоа хужаликларининг молларини олиб берган. Халкнинг миллионлари талон-тарож килинган.

Бухоро вилояти прокуратурасининг коррупция булими бошлиги билан туман прокурори А.Максудов хамкорликда «Брок-Сервис», «Алли» фирмалари оркали 30 миллион сумлик яроксиз, сертификатсиз копни Коракул дон махсулотлари корхонаси бошликларини куркитиб сотиб олишга мажбур килганлар. Холбуки, бу корхонанинг шу хил операция утказишга хаки булмаган чунки, корхонанинг соликдан 22 млн. карзи бор. Аммо яроксиз копларнинг пулларини фирмаларга утказганлар. Ушбу корхона хонавайрон килинди.

Давлат, жамоа хужалиги, фирмаларнинг мол-мулкини, бойлигини умараётганлар оддий фукароларни тинч куярмиди? Бинобарин, «Зиёрат» ширкат-хужалигидан Рузиев Хамронинг ун куйи угирланди. Вокеа ИИБга билдирилди. Аммо миршаблар куйларни топа олмади. Оддий фукаролар куйларни кайда эканини аниклаб яна миршабхонага келиб айтишди. Аммо ИИБ ходимлари жиноий иш очиш урнига куйларни узларига олиб куя колишди. Бунга каноат килмай угрилардан пора хам олишди. Куйлар эгасига кайтарилмади. Бу хакда Рузиев Хамро туман прокурори А.Максудовга мурожаат килди. Аммо жавоб йук.

Коракул шахридан Холмуродов Эргашнинг оти угирланган. 1999 йил 20-августда берилган аризага жавоб йук. Ушбу аризада угирланган от масаласидан ташкари уттиздан ортик жиноят яшириш холатлари кайд килинган. Жумладан, туман «Савдогарбанк» биносида наркотик истеъмол килган ИИБ ходимларининг ноконуний харакатлари бошликларига ёзиб берилган, аммо натижа йук.

Холмуродов Эргашнинг катта микдордаги пули, фирма хужжатлари туман молбозорида, машинасининг ойналари синдирилиб олиб кетилган. Бу хакда ИИБ жиноят кидирув булими бошлиги Кобулов Ихтиёрга айтилган. Бирок жиноят руйхатга олинмаган.

Коракул шахрининг М.Горький кучасида яшовчи Рузиев Хайрулло тракторининг катта баллонлари, Очилов Ахмаднинг ёгочлари угирланган. Бу хам Бозоровга айтилган, аммо маълумот руйхатга олинмаган. Участка инспектори унлаб жиноятларни яширгани учун туман бош терговчиси лавозимига кутарилган.


Хокимнинг найрангбозликларидан бир шингил
Туманларда хокимларнинг урни ва роли катта: республикада Каримов кандай имкониятларга эга булса, туман худудида хоким хам деярли шундай имкониятларга эга. Агар туман хокими адолатпарваррок (бу системада тула адолатли булиш кийин) одам булса, халкнинг хаёти хам нисбатан осон кечади: ишлаётганлар ойлик маошларини олишади, ижарага олиб етиштирган дон-дунларининг пландан ташкаридагисини узига колдира олади... Аммо хоким порахурлик, кушиб ёзиш, кузбуямаилик билан ошно булса, бундай туманда яшаётган халкнинг холига маймунлар йиглаши турган гап.

Коракул тумани республикада энг илгор туманлардан эди. Бугунги кунда туман тула маънода, хонавайрон килинди. Коракул тумани хокими вилоят хокимининг кариндоши эканлигини Президентдан яширмокда. Чунки, коида буйича вилоят хокимининг кориндоши туман хокими булиб ишлаши мумкин эмас.

А.Рахмонов хоким булгандан бери (уч йилдан буён) бирон марта хам пахта режаси бажарилмади. Дон топширишда хам, пахтада хам кушиб ёзиш авжига чиккан: давлатнинг унини халкнинг томоркасидан олинган донга алмаштириб, шу донни туман дон режасига кушиб, сохта обру топишга ружу куйган.

Пахтачилик сохасида эса ахвол бундан хам баттар. Шикоятчилар кулида пахтачиликдаги кушиб-ёзиш буйича рад килиб булмайдиган далиллар бор. Туман хокими А.Рахмонов, туман прокурори А. Максудов, туман ИИБ бошлиги С.Хафизовлар хамкорликда Коракул тумани халкини хонавайрон килди. Халк асфальтда донини янчиб юрган бир шароитда, МТСдаги янги комбайнни яроксиз деб хужжатлаштириб, уз кариндошига инъом килиб юборди.

Хатто тарихий ахамият касб этган Шибирдон ота деган муккадас жойни таъмирлашдан хам шахсий манфаат учун фойдалинилмокда.Бу ерни таъмирлаш учун ажратилган 20 миллион давлат пулининг асосий кисми жигилдонга урилди. Тагин бу зот Республика Олий мажлиси депутати. Президент утирган кошонада “адолат” учун карсак чалади. Коракулликларнинг ахволи эса кундан-кунга ёмонлашиб бормокда. Хафталаб козони кайнамайдиган, ойлаб гушт емайдиган камбагал оилалар сони кун сайин ошиб бормокда.


Порахурлик
Порахурлик -жамиятни ичдан емирувчи куч. Пора бор жойда адолат емрилади, хакикат оёк ости килинади, жиноят ва хиёнатлар яширилади, жабрдийдалар купаяди...

Бугунги кунда Коракул порахурликнинг кора бозорига айланган. Бу иллатга карши курашиши керак булган одамларнинг узларини танглайи пора билан кутарилган. Прокурор А. Максудов пора деса узини томдан ташлайди. Одамларга очикдан очик кукидан олиб келиш хакида баралла гапираверади. Унинг собик махбус Бахтиёр Ширинов билан 500 минглик пора хакида утказган сухбати уз овози билан аудиокассетага ёзиб олинган. Шунингдек 400000 сум пора берган одам сузлари хам аудиокассетада бор. А.Максудовга порани 200 сумлик купьюра тарзида берса олмаган, 500 сумлик килиб кел, деб, уни хайдаб юборган. Бу хам аудиокассетага ёзиб олинган ва Узбекистоннинг барча юкори идораларга топширилган. Узбекистондаги давлат тизими шу ахволдаки, порахурлик, угирликларни била туриб амалдорларнинг пишагига пишт дейишмайди.

А. Максудов Республика Проку-ратурасининг Ички Хавфсизликни таъминлаш инспекцияси бошлиги Нигмат Йулдошев, ёрдамчиси Жахонгир Игамов кабиларнинг химоясида ялло килиб юрибди.

Нохакликларга карши курашаётган жабрдийдалар идорама-идора юриб адолат талаб килмокдалар. Аммо уларни одам урнида куриб, кани, бу ёкка келингчи, балки Сизнинг гапингизда хам жон бордир, фактларингизни текшириб курайлик, демайди, аксинча, уларга душманга карагандай карашади, гапларини эшитгиси, аризаларини олиб, текширгиси келмайди.

Масалан, Адолат учун курашаётганлар Миллий Хавфсизлик Хизмати Кумитаси рахбарлари билан учрашишга бир неча карра харакат килишган. Бирок, узини кабулхона бошлиги Сотволдиев Улугбекман деб таништирган ходим, уларга йул бермаган. Шу идоранинг Бухоро вилояти бошкармаси бошлигининг биринчи уринбосари Гулом Ортиков эса шикоятчиларга «Сизларга нима, нега бу масалалар билан шугуланаяпсиз?», деб кайта-кайта сураган ва «биз бу ишлар билан шугуланмаймиз, факат террорчилар билан шугуланамиз» деган. Ахир котилларни яшираётган, котилларни химоя килаётган алдамчилик, угирлик, талончилик, порахурлик кушиб ёзиш билан шугилланаётган, юкорида номлари зикр килинган кимсалар мамлакатга ва халкка террорчилардан кам зарар етказаётгани йукку! Колаверса, Гулом Ортиков нималар билан шугуланаётганини коракулликлар яхши билишади. Асли коракуллик булган бу ходимнинг укалари бекордан-бекорга вилоятдаги, тумандаги юкори лавозимларни эгалламаётгандир!?


Тазйиклар ва катогонлар
Порахурлик, кузбуямачилик, котиллик авж олса, жамият разолатга юз тутади. Разолатга ботган жамиятда адолат ахтарганлар хаттоки, шунчаки жимгина яшаётганлар хам тухматга, тазйик ва катогонларга учрайверади.

Оддий фукаролар Холмуродов Неъмат ва Рузиев Саъдуллолар чигит угирлади, деган тухмат билан туккиз ой камалиб, яна уч йилдан мажбурий хизматга хукм килиндилар. Холбуки, улар бир грамм хам чигит билан ушланмаганлар, уйларидан хам хеч кандай чигит топилмаган. Аммо хукм укилган, шикоятлар хисобга олинмаган.

Аёллар, болалар, хатто кариялар хам тазйикдан омон колаётгани йук. Масалан, Рузиев Олтибойнинг касалманд аёли ва уч норасида боласи туман прокурори А.Максудовнинг курсатмаси билан камаб куйилган. Фукаро Холмуродов Эргашнинг «Бу - адолатсизлик, агар улар комокдан озод этилмаса, Каримовга телеграмма бераман», деб шикоят хати ёзиб бергандан кейингина улар озод килинган. Аммо ариза йукотилган.

Яхшиямки, Жумаев Юсуф, Холмуродов Эргаш, Очилов Рахмат, Олтиева Гулнора каби фукаролар бирлашиб, бир-бирларидан бохабар булиб курашишмокда. Акс холда улар аллакачон авахтага тикилган буларди. Адолатни якка излаётганлар ё яримжон ахволга олиб келинган, ёки юкоридаги фукаролар каби улдирилган.

Рузиев Нурулло Коракул туман ИИБ ходимлари томонидан далага-кирга чикарилиб, бешафкат калтакланган. Устига бензин сепилган, ёкамиз, Тураев Хамродек улдирамиз, деб куркитганлар. Бу хакда маълумот бериш учун прокуратурага борганда, А. Максудов уни кабулига киритмаган. Туман касалхонасининг жарохат булимига даволанишга келганида эса, бу унинг учун дастак булади, деб уйлаган прокурорнинг хамтовоги Авазов Рамазон жабрдийдани хайдаб юборган.

Хукмдорлар, айникса, адолат учун, уз хак-хукуклари учун курашаётганларни жинларидан бадтар ёмон куришади: уларни отишга кузларида уклари йук. Кабулларига боришса киритишмайди, ариза ёзишса жавоб беришмайди. Улар бу аризалар харакатга келса, конун олдида жавоб беришлари кераклигини яхши билишади-да.

Жумладан, Олтиева Гулноранинг унлаб аризалари А.Максудов томонидан ё йукотилган, ё руйхатга олинмаган ёки жавобсиз колдирилган. Унинг угли Бобур 2000 йил 16 июлда каттик калтакланган. «Безорилар» маълум, аммо улар жиноий жавобгарликка тортилмаган. У 1999 йили хам шу одамлар кули билан калтакланган эди. Суд тиббий куригидан утганига карамай, иккинчи йилдирки холинг кандай, деб бир огиз суралмаган. Жиноятчилар эса А. Максудовнинг химоясида таралла бедод килиб, тагин тухматлар уюштириб юришибди.

Очилов Илхом Курбонов Мехржоннинг улиб ётганини куриб, ИИБга хабар берган. У уз бурчини утагани учун камокка олинди. Комокда 5 кун ётгач, отаси турли идораларга бош уриб, ялиниб-ёлворгандан кейингина куйиб юборилди.Уз жиноятларини яшириш максадида прокуратура ходимлари суд билан келишган холда Очилов Илхом майда безорилик килган, деган айбни у камалиб чиккандан кейин расмийлаштиришган. Бунинг уттиз еттинчи йиллардан кандай фарки бор? .

Жиноятчилар ёпиглик козонни ёпиглигича саклаш учун аникса, Жумаев Юсуфни йукотиш пайига тушганлар. Зеро узи ёзувчилар уюшмасининг аъзоси булган ЮСУФ Жумаев, аклини танигандан бери адолат ва хакикат учун курашиб келади. Туман рахбарлари уни бу кураш йулидан кайтариш учун турли усуллар ишлатишди, гох кимларнингдир кули билан минг азоб чекиб йигиб-териб олган донини ёкиб кетишди, гох болаларини калтаклатишди, вахобий деб каматамиз, деб айбномалар ёздиришди. МХХ, ИИБ ва прокуратурадан келган холис комиссия аъзолари унинг вахобийликка, умуман сиёсатга алокаси йуклигини хулоса сифатида ёзиб Республиканинг энг катта идораларига топширишди. Аммо ганимлари барибир тиниб- тинчиётгани йук.

2000 йил 8 ноябр куни Жумаев Юсуфни икки норасида угли хамда хотини билан машинада кетаётганида 20 Д 35-14 номерли «Жигули» русумли машина захкашга кулатишга харакат килди. Билишса, бу ДАН ходимининг машинаси экан.

Шунингдек, Жумаев Юсуф уйда булмаган пайтида болаларини калтаклатиб, яна Юсуф фалончини урди деб жиноий иш очишган. Жанжалдан ун икки кун олдин чакирик кагози юборилгани бу ишлар «тепадан» уюштирилаётганини билдирмайдими? Жумаев Юсуфнинг уша куни уйда булмаганини курган унлаб гувохлар бор. Бирок уни жиноятчига чикариш учун харакат килишмокда. Уюшган жиноятчилар ногораларига уйнайдиган, унга ганим булган кимсалардан, донини ёкканлардан, уйига ут куйганлардан, молини угирлаганлардан, унга карши гувохлик курсатмалари олмокдалар. Тухматкашларнинг тухмат килганларини тан олган уз овозлари ёзилган аудокасета мавжуд. Бирок уюшган жиноятчилар зуравонлик килиб, уни каматиш учун, шу билан узларининг бехисоб жиноятларини фош килгувчи одам колмаслиги учун харакат килишмокда.

Коракул туман прокуроридан республика прокуратурасининг Йулдошев Нигмат, Игамов Жахонгирлардек ходимларигача, туман ИИБ си ходимларидан, вилоят ИИБ вакилларигача, Бухоро вилоят миллий хавфсизлик хизмати бошкармасининг биринчи уринбосари Ортиков Гуломгача уюшган туда Жумаев Юсуфга очикдан-очик зуравонлик килишмокда.

Шу йилнинг 1 декабрида президентнинг давлат маслахатчиси Уткир Комилов кабулида бир гурух коракулликлар дардларини айтишган. У. Комилов бош прокурорнинг уринбосари Э. Кудратовга адолатли курсатма берган. Беш кун ичида барча далилларни адолатли текширишни, конунбузар конунчиларни жазолашни, шикоятчиларнинг сочидан бирон тола тукилса, хамма зуравонлар конун олдида жавоб беришини эслатиб огохлантирган. Афсуски зуравонлар Комилов курсатмасини хам бажаришмаган, аксинча, Жумаев Юсуфни йукотиш учун барча чораларни куришмокда.

Коркулда энг арзони инсон хаётидир. Хатто ит улса эгаси ачинади, нимадан улганини билишга харакат килади, аммо Коракулда эса инсонлар улдирилиб, ажали билан улган, деб ими-жимида кумиб юборилмокда. ИИБ ходимларининг узлари одамларнинг уйларига безориларча бостириб кириб уларни талашмокда, угрилар ва котиллар уз «иш»ларини бажариб, хеч нима курмагандай ялло килиб юришибди. Туманда порахурлик, кушиб ёзишу товламачилик юкори даражага кутарилган.

Бундай хунрезликлар, кузбуямачиликлар афсуски, барча туманларда хам куплаб топилади. Бу Узбекистон амалдорларининг узига хос ва узига мос сиёсати меваси эмасми?


--------------------------------------------------------------------------------

ТАХРИРИЯТДАН: Дунё ХХ1 асрга кадам куймокда. Аммо Узбекистон хамон Урта асрлар гирдобида, тоталитар тузим сиртмогида. Минглаб инсонлар 37 йиллардаги каби тоталитар тузимнинг конли панжалари билан бугиб улдирилмокда. Хокимият эса фукароларнинг арзларига кулок тутаётгани йук, аксинча, у амалдорларнинг манфаатини кузламокда, уз хак-хукукларини химоя килмокчи булганлар айнан шу амалдорлар тарафидан эзилятганига куз юммокда.