Журнал Ҳаракат №1 (28) 2001. Туркистон Бирлиги
Бахром Гойиб ижодида Туркистон
СЕНИ ОЗОД КУРДИМ...

--------------------------------------------------------------------------------

Сени озод курдим, она Туркистон!

Дадахон Хасан
Сени озод курдим, она, Туркистон!
Эй асрий орзуим, маним Туркистон!
Бордур дилда армон, яна Туркистон!
Бошинг ковушарми, санинг Туркистон?
Шукр, озод курдим, яна Туркистон!

Энди охимизни кимга айтамиз?
Кимдан нолиб, кимга таъна айтамиз?
Бошимиз ковушмай каён кетамиз?
Шукр, озод курдим, мана, Туркистон!
Дилда армон колди, яна Туркистон!

Узбегим, узлигим, деб урлашади,
Козогим киргиз билан курлашади,
Туркманим турклигини хурлашади,
Шукр, озод курдим, мана, Туркистон!
Дилда армон колди, яна Туркистон!

Озарим озор чекиб хорланади,
Бирлик, деган эзгу уйим зурланади,
Боболарнинг тилаклари зорланади,
Шукр, озод курдим, мана, Туркистон!
Дилда армон колди, яна Туркистон!

УХШАЙМАНМИ?

Озар шоири - буюк Бузкурт - Рустам БехрудийгаМен тупурдим кутурганнинг барисига,
Туркка карши булган барча улусига.
Тиш кайрадим ёшига-да, карисига,
Ухшайманми Бузкуртларнинг бурисига?!

Куз унгимда ёлгон дунё жаллодлари,
Саф-саф булган дашнокларнинг саллотлари,
Кани олга, кашкирларнинг авлодлари!
Ухшайманми Бузкуртларнинг бурисига?!

Курол йукми? Тишимиз бор, тирногимиз бор,
Ортимизда колаётган чирогимиз бор.
Юрт йулида ахир бир кун улмогимиз бор,
Ухшайманми Бузкуртларнинг бурисига?!

Эл бошида бу кун дорнинг сиртмоги бор,
Турк углони каддини тик тутмоги бор.
Ёвдан куркмас, ажалга тик утмоги бор,
Ухшайманми Бузкуртларнинг бурисига?!