Журнал Ҳаракат №1 (28) 2001. Биз яшаятган жамият
Хадича - Тузумнинг ожизлиги
Бисмиллохир рохманир рахим.
Халклар ва миллатлар бошига тушган энг катта бало–мусибат ва ашаддий офат каердан келаяпти? Хокимият тепасига уша миллатдаги бузгунчи, фосик кимсаларнинг келиб колиши натижаси эмасми бу?! Уммат уз такдирини ушалар кулига топшириб куйиши окибати эмасмикан? Хам моддий, хам маънавий кадриятларимизнинг остун-устун булиб кетишичи?! Кандайдир хакир, нодон бир кимса одамлардан вакил булиб, уларнинг номидан гапирса, уларнинг овози билан одамлар учун конунлар чикарилса… У мансабдорлар томонидан содир буладиган ноурин ишни куриб, сезиб турса-ю ноурин деб айтолмаса. Хатто мусулмонлар манфаатига зид келадиган ишларни, узи ислом таргиботчиси була туриб, кур-курона зарарли деб айтиш урнига аксини айтсада одамларни нахй мункардан кайтармаса, бундан ортик офат буладими, ахир.

Шу йил 21 январда «Шайх Зайниддин» (Кукча) масчитининг бош имом хатиби Рахматулла Кори жума намози маърузасида хозирги ёшларимизнинг купчилиги адашиб, динни никоб килиб олиб тинчлигимизга рахна солаётган экстремистик окимларга узлари билиб билмаган холда кушилиб колаётганлари, хусусан Вахобийлик гурухига кушилиб колган 30-40 нафарга якин ёшлар мазкур жума намозида иштирок этаётганлари, улар узларини адашганликларини атайин жамоага билдириб, узлари жамоа шохидлигида авф сурашга хамда жамоани хам ана шундай хавфли йулдан асраб колишга даъват этиш учун келганликларини, Куръони Каримни ушлаб туриб бу йулдан кайтишга касамёд килажакларини билдирди. Ёлгон гапириб, касамни бузишнинг Аллох олдидаги жавобгарликларини хадису оятлар ила хужжатлаб берди.

- Менинг исмим Гайрат, - деди уларнинг бири ва Аллох номига хамд айтиб, саломлашгандан сунг давом этди, - Мени хурматли президентимиз ва халким кечирсин. Мени вахобий тудалари Ислом динини, илмини ургатамиз деб уз сафларига олишганди. Бирок кейинчалик Халифалик давлатини тиклаш хакида уктира бошлаганларидан сунг, бу йул нотугри эканлигини сездим ва мана хузурингизда авф сураб турибман.

Сунгра у Куръони Каримни кулларига тутган холда касам ичди. Ундан булак яна уч нафар йигит хам унинг гапларини айнан булмасада мазмунан такрорладилар.

Кизик, Халифалик сузи «Хизбут Тахрир» партиясига таалукли булишига карамай, Рахматилла Кори уларни «Вахобий»лар деб таъкидлашининг боиси нимада экан? Ундан-да ажабланарлиси, камокдан олиб келиниб авф суратилган ва сахна артистлари каби роль уйнаб берган уша йигитлар беш кунгина уйларида юришди, холос. Суд килиниб, 20 йилгача озодликдан махрум этилганликларига суд махкамалаларида катнашиб узимиз шохид булдик. Ахир юкорида имом айтган ва хужжат-далил килиб келтирган оят ва хадисларнинг ёлгончилик, ёлгон ваъда ёки касамёднинг Аллох хузуридаги жавобгарлиги – гунохи кабира хисобланиши хакида кимга сузлаб, кимни огох этилган эди?

Ислом акидасини жисму-жонларига сингдириб, умматни покликка, софликка, Аллохдан куркиб яшашга чакираётган, зинокорлик, угрилик, гиёхвандлик каби гунохи кабира хисобланган иллатлар илдизига ут куйишга чорлаётган мумину-муминаларнинг 4500 мингдан (бу аниклангани, асли балки унданда зиёд) купроги бугунги тузумнинг курбонлари булгани холда, исломда харом килинган, узлари шу харомга карши курашаётган нарсалар узларининг буйинларига кишан булиб, зиндонбанд этилаётганларидан нахотки имомнинг хабари йук?

Шу уринда «Бакара» сурасига мурожаат этмокликни жоиз билдим: Суранинг 8-оятидан бошлаб мунофикларнинг васфи бошланади ва унинг Уч оятида мунофикларнинг хакикати ва сабаблари курсатилган. Шунингдек 11-12 ва 14-оятларида уларнинг уч хил холатлари зикр этилади:

«Ва агар уларга, ер юзида фасод килманг, дейилса, биз факат ислох килувчилармиз, дейдилар».

«Огох булинг, улар, факат улар фасодчилардир, лекин узлари сезмайдилар».

«Иймон келтирганларни учратсалар, иймон келтирдик, дейдилар, шайтонлари билан холи колганда эса, биз сизлар биланмиз, факат истехзо киляпмиз холос, дейдилар».

Юкоридаги оятлардан куриниб турибдики, мунофикларнинг килаётган ишлари дину-диёнатга, мумин-мусулмонларга каршилик килиш, билиб туриб ёлгон гувохлик беришдир. Улвр одамларнинг такдирларидан кура мансаб курсиларини кадрлирок биладилар. Лекин уз урнида улар икки юзламачи ва куркокдирлар. Хар канча найранг килиб булса-да, муминлар ишончини козонишга харакат киладилару хакикатни айтмок учун улар узларида журъат, куч тополмайдилар.

Бу каби мунофиклар бизнинг жамиятимизда тулиб ётибди. Улар дунёда факат ислом мафкурасигина энг тугри йул эканини биладилар, лекин айтолмайдилар. Чунки, ислом мабдасигина акл асосига курилган. Исломдагина инсоният учун жамики муаммо ечимлари мавжуд. Чунки у Аллох томонидан тузилган булиб, унинг конунлари узгармас ва уни хеч ким узгартира олмайди. Айрим инсонлар акли билан тузилган, хокимият тепасида ким келса унинг райи билан акли билан, вакти вакти билан узгариб турадиган хозирги тузумимиз баркарор эмас. Юкоридаги имомларимиз бунга Курьони каримда далил була оладиган оятлар бор эканини хатто айтмокдан куркадилар. Мансаб нафслари устун ва ширин туюлади. Вахоланки Рахматилла кори, Фозил кори, Анвар кори каби шахслар сизу-биздан кура Курьон илмини яхширок тушунадилар.

Аллохнинг бизга ваьда килган Жаннат йули ута азобли - хатарли сукмоклардан, тиконзор, боткоклардан, конли сархадлардан иборат.

Дузахнинг йули эса, ута равон ва текис, уйин-кулгу, айш-ишрат,кайф сафодир… Буни улар биладилару бирок…

Хулоса килиб айтадиган булсак, хозирги бошимизга тушаётган кулфатнинг келиб чикиши сабаблари тузумнинг хатоликлари, куфр жамиятларга таклид килишликлари, ёлгончилик, тухмат ва бухтонлар эвазига эмасми?

Максадлари – бузук вокеликни соглом вокеликка узгартириш булганларни зиндонбанд этиб, у хам етмагандек азоблаб, тирноклри орасига бигиз санчиш, бутилкаларга утказиш, баданларига кизиб турган темир босиш, музхоналарда соаталаб ушлаб туриш каби азоблар, азоб булганда хам кабих, разил азоблар тури билан тан жарохатлари етказишларининг меваси эмасми бугунги нотинчлигимиз? Пичок кимларнингдир суягига кадалмадимикан?

Президент Каримов уз маърузаларининг бирида «… бу йулга кирганларнинг оталари, керак булса оналарини хам кушиб камаймиз…» деган эди. Шундай буляпти хам. Айни улуг айём рамазон кунлари эди. Рамазон ойининг сунгги ун кунлиги «Мехр-мурувват куни» деб эълон килинди. Бирок бу давлатимиз томонидан истисно тарикасида булди. Мана бунга мисол: Бошида эри йук, 60 ёшлик Мухаббат онанинг уйига куролланган кимсалар бостириб киришди. Онанинг ёлгизгина углини бир хафта чамаси илгари камаб куйгандилар. Шунда онанинг уйига махалла вакиллари, миллий хавфсизлик ходимлари билан бирга бир нечта киши келиб, «Болангиз камокка олинди. У хавфли жиноятчи экан. Машинасидан 2 граната, кора дори, бир канча ук-дорилар, таъкикланган китоб ва варакалар чикди. Мана махаллангиз оксоколи хам гувох», дейишди. Бу хунук, хунук булганда хам гирт тухмат ва бухтон, бухтон булганда хам сийкаси чикиб кетган бу тухмат операциясига ёш боланинг хам акли етарди. Она бечора бу мудхиш гапдан гангиб «Кайси махалла оксоколи. У оксокол эмас, бесоколдир. Унда инсоф булса, уз кулида усган махалласининг боласига шу золимликни килармиди», дея бехуш йикилди. Онанинг аччик, лекин хак гапи халиги оксоколнинг оёгигача титратиб юборди. Кора юрагига эса кабих бир уч олмоклик касдини тугиб куйди…

Орадан бир хафта утгач, уша «касд олиш»нинг вакти соати етди, деб билган «оксокол» яна уша муштипар онанинг уйига ошикди. Эндигина ифторлик килиб утирган она, шом намозини укишга чогланганди. Аввал икки куролланган «давлат посбонлари» киришди. «Сизга углингизни курсатмокчимиз, учрашишни хохлайсизми? - дейишди, улар. «Вой булмасамчи, боламни согиндим. Бу, юртбошимизнинг ожиз оналарга курсатган муруввати булса ажаб эмас…», деди она мутлако тугри ва бегараз маънода. Лекин она хали ниманидир сезиб тургандек булса-да, уларга хеч кандай каршиликсиз ташкарига караб юрди. Ташкарига чиккани хамон сувсиз арик ичида писиб ётган яна уч киши бош кутариб улар томон юраётганга кузи тушди-ю гап нимада эканлигига тушуниб етди. Кетидан ойимни каерга олиб кетаяпсизлар, узлари касал булсалар ахир, дея нидо килган келинига караб: «Болам, бардам булинглар, сабр килинглар, мени кандай она эканимни, ватан хоини эмаслигимни яхши биласиз, болам, мендан рози булинглар, мен барчангиздан розиман», деди.

Во ажабо, калбида инсонларга яхшиликдан узга нияти булмаган, кулида Аллохнинг Куръони, дилида дуодан бошка зикр йук булган, туридан гури якинрок муштипар бир она хузурига куролланган беш кишининг кириб келиши, руза кунларида толиккан, фарзанд дийдорига ошиккан шурлик онани зиндонбанд килиниши кайси куюшконга сигади. Бу вокеа бир эртак китобидан олингани йук. Бу – бугунги куннинг оддий вокеасига айланган хакикатдир. Мана шу кичик хакикатнинг узи тузумнинг бузуклиги, кунимиз ёлгончи, тухматчи ва ваъдасига вафо килмайдиганларга колганлигига далил булса керак. Энг мухими тузум узиминг сийкаси чикиб кетган «тухмат операциялари» билан хамманинг меъдасигна тегиб кетганидан ташкари, узининг асл башарасини ошкор килиб, ожиз ва куркок эканини аён этмокда. Агар «юрт боши жаноблари уз сузларининг устидан чикканларида эди, жазони узларидан бошлашлари керакмасмиди?! Хар бир хатоликка йул куйган бола билан отасини, онасини кушиб жазолаш дегани албатта юрт отасига хам тегишли булса керак.

Шу кеча-кундузда Сариосиё ва Узун туманларидан булаётган вокеаларга асосий туртки булаётган хам оналарнинг хурланиши, минглаб гудакларнинг тирик етим булаётгани, пок-покиза муминларимизнинг тазйик килиниши, тухмат ва бухтон «операцияларининг» кети куринмаслиги ва бошка-бошкалар, деб уйлайман. Аллохга беадад шукрлар булсинким, оналаримиз хам, муминларимиз хам бошларига ёгилаётган мусибатларга сабр билан жавоб бермокдалар. Энг мухими, (Аллох улардан рахматини аямасин) хар бир балою офатга муминнинг фаросати ила карамокдалар.:

«Дину-диёнатни саклаш йулидаги кийинчиликларга сабр киламан деган одам учун гуё кулида ёниб турган чугни ушлаб тургандек буладиган замонлар хам келади, иншооллох! (687- Хадис).Хадича
Август, 2000 йил