18 November 2017
20:10 - Кечагина ЎТКАН кунларимизни “Ҳаракат”нинг 2000 йил августдаги хабарларидан ўрганинг

“Ҳаракат” Агентлиги эндигина Интернетда фаолият бошлаган кунларининг бирида, тўғрироғи, 2000 йил 18 августда сайтимизда эълон қилинган хабарларни эътиборингизга ҳавола қилмоқдамиз. Қаранг, ўша пайтда Интернетда ўзбекча ҳарфлар ҳам йўқ эди, хабарларни фақат русларнинг ҳарфларини ишлатиб берардик. Қуйида ўша куни эълон қилинган 5 та хабаримиз билан танишасиз. Айнан шу хабарлар – тарихимизнинг ўлмас саҳифаларидир.

КАРИМОВНИНГ «ОНАСИНИ УЧКУРГОНДАН КУРСАТИШАРМИШ»

Тошкент шахрининг Акмал Икромов биносига 10 август куни жуда куп исломий ота-оналар йигилдилар. Сабаби, уша куни бинонинг 4 залида жами булиб 37 исломий йигитларнинг устидан суд жараёнлари кетаятганди. Ота-оналарнинг суд залларига куйилмаётгани, милиция ходимларининг уларни хакоратли сузлар билан хайдаб солишлари уларнинг Узбекистон хукуматига нисбатан нафратларини янада ошириб юборганини гапириш хам ортикча.

Ота-оналарнинг аксарият кисми Хизб-ут-Тахрир аъзолари. Энди улар буни яшириб хам утиришмаяпти. Уларга берилган «Сариосиё туманида булаётган вокеаларга нима дейсиз?» деган саволга «Биз кон тукилишларга каршимиз. Халкнинг кони тукилади, мана буларнинг эмас», - деб милиционерларни курсатишди ва давои этишди: «Аслида уша жангари йигитлар бизнинг фарзандларимизни химоясида туришибди. Буни биз жуда яхши тушунамиз. Хукумат уларни газеталарда наркоман, бандит, террорист деяпти. Улар хакиикий ватанпарвар йигитлар. Кунда 30-40 йигитни хурлаб камайверса, Тохирнинг йигитлари эканку, эртага мана шу камалганларнинг фарзандлари, жигарлари чикиб уруш эълон килишади. Барака топсин. Эшитиб, Оллохга шукурлар килдик», - деб жавоб беришди. Бир отахон: «Хали шошмай турсин бу Президент, онасини учкургондан курсатишади азамат Тохирнинг йигитлари, ичкаридагилар хам караб турмайди», - деб колди атайлаб милиционерларга хам эшиттириб.

Хизб-ут-Тахрир партияси аъзоларининг фикрича, улар бу кон тукилишларни ёкламайдилар ва айнан Узбекистондаги минглаб камокларда утирган исломийларнинг озод этилиши йулида эълон килинган ушбу жихаодга кушилмайдилар ва жангарилар тарафида булолмайдилар.

УГРИЛАР УСТИДАН КАТТАСИГА ШИКОЯТ

Тошкент вилояти Тошкент туманида яшовчи бир гурух аёллар Президентга норозилик хатларини топширдилар. Хатда баён килинишича, Тошкент райони пойтахтнинг кок бикинида жойлашган булишига карамасдан, Узбекистон хукумати рахбарларининг эсидан чикиб колган. Район касалхоналарида, богча ва мактабларда сув йук. Ахоли арикда окаётган ифлос сувни тиндириб ичади. Таги бакватроги шахардан машиналарида ташийдилар. Куз келяпти, мактаблар иситилмайди ва улар СЭС томонидан ноябрь ойидан то март ойигача ёпиб куйилади.

Укувчиларнинг йиллик укишлари икки-уч ойни ташкил этади. Улар бу муддатда кандай килиб укув дастурини узлаштиришлари мумкин? Бугунги кунда райондаги 4 та богча хам сув йуклигидан ишламаса, кишда газ йуклигидан ишламайди. Аёллар бу муаммоларни кутариб мутасадди ташкилотларга борганликларини, лекин бирон натижали иш чикмаганини айтдилар. Негаки, район хокимининг, жамоа хужалиги, кишлок кенгаши раисларининг иситиш участкалари бор ва у жуда катта территорияни ташкил этади. Районнинг суви ва гази ана шу уч теплицага ишлар экан.

Ахолининг норозиликларидан хабар топган уччала рахбар хам парволари палак, кулидан келганини килсин, дер эканлар. Шу сабабли аёллар «Бу беписанд рахбарларни ким тайинлаган, уларнинг хам мушугини пишт дея оладиганлар борми узи», дея 9 август куни Президент Девонига норозилик баёнотларини топширдилар.

КАРИМОВ БОШЧИЛИГИДАГИ ЗУРАВОН, ЖИНОЯТЧИ ТУЗУМ ХАМОН ФИКРГА КАРШИ КАМОК, КАТЛ БИЛАН ЖАВОБ БЕРМОКДА

И.Каримов рахбарлигидаги Узбекистондаги зуравон, жиноятчи тузум икки йилдан буён Хизбут Тахрир йигитларидан иборат исломий даъватни ёйувчиларга карши узининг шармандали хамлаларини давом эттираётгани бугун барчага маълум. Аммо бу хамлаларнинг сони ва вахшиёна туси кун сайин зиёдалашмокда. Камалганлар сони 450дан ошиб кетди. Бундан ташкари, бошка ун минглаб мусулмонлар хам зиндонга ташланди. Тергов жараёнларида, айникса камокхоналарда Хизбут Тахрир йигитларини уз эътикоди Исломдан, хамда унга даъват килишдан кайтариш максадида амалга оширилаётган гайри-инсоний чоралар каршисида хатто илонлар хам пуст ташлайди. Аввалрок, хак йулида мустаккам турган Усмонов Фарход, Умаралиев Хасан, Анвар Улугбеклар тергов пайтида катл этилган, Хасанов Каюмжон, Иногомов Усмоновлар эса камокхоналарда жон берган эдилар. Бугун хам махбуслар орасида зулмлар окибатида жон бераётган шахидлар сони тобора ортиб бормокда.

31 ёшли Худойбердиев Хикматулло Эгамбердиевич 07.07.2000да шахидлар сафидан урин олди. Оллох Таоллодан уни ва барча биродарларини энг яхши ажрларидан мукофотлашини сураб коламиз. Хукумат Хикматуллони 1998 йил 17 ноябрь куни камокка олиб, 1999 йил апрель ойида 10 йиллик каттик режимдаги камок жазосига хукм килганди. Узбекистонда уйларига, чунтакларига, машиналарига гиёхванд модда ва ук-дори ташлаб илк бора камокка олинган ва унинг биродари хусусида «Ал-Въай» журнали узининг 140-сонида хабар берган эди.

Махаллий хокимият вакиллари унинг оламдан утганлиги тугрисидаги шум хабарни оиласига 17 июль соат 15.00да етказиб, жасадни тезрок кумиб юбориш учун жанозани соат 19 да булишини белгилаб беришди. Жаназадан олдин чакирилмаса-да ювувчи хам, имом хам хозиру-нозир булдилар. Дафн маросими унлаб куролланган аскарлар ва милиция ходимлари куршовида утди. Жасаднинг орка томонида калтак излари куриниб турарди. Олди томони эса экспертиза учун ёрилиб, купол равишда тикилиб куйилганди.

Махаллий хокимият вакиллари улимга сил касаллигини бахона килишган булса, суд-тиб экспертизасида ошкозон ялликланиш натижасида деб ёзилган. Хикматулло узи тугилиб усган ва яшаган минтакада (Тошкент вилояти, Зангиота тумани Урта-Оовул кишлоги) пок инсон, одамларга гамхур, ёшларнинг тарбиячиси сифатида танилган эди. У укитувчи булиб ишламаса хам, мактаблардаги болалар тарбиясига оид дарсларга мунтазам таклиф килинар эди.

Факат Хикматулло эмас, балки барча исломий даъватни ёйувчи хизб йигитлари оиласи ва кариндошлари орасидаги, ишхона ва укиш жойларидаги энг суюкли мусулмон фарзандларидир. Минг афсуски, охирги пайтда камокхоналардан худди шундай мусулмонларнинг муборак жасадлари тинимсиз окиб келмокда. Биз куйида шахид булганлардан факат билганларимизнинг исмларинигина келтирамиз.

Хамрокулов Усмонали , Андижон вилояти Корасув шахрида яшаган, 16 йиллик камок жазосини Карши камокхонасида утаётган эди.

Аликулов Маъраим, Олмалик шахар, А.Каххор кучаси, 27- уй, 34 хонадонда яшаган. 17 йиллик камок жазосини Жаслик камокхонасида утаётган эди.

Абдуллаев Бунёд Собирович, 16 йиллик камок жазосини Навоий камокхонасида утаётган эди.

Мамажонов Шокиржон Рустамович, Фаргона вилояти, Олтиарик тумани, Зилха кишлогида яшаган.

Хусанов Абдураззок Абдулхай угли, Тошкент шахар, Шайхонтохур тумани, Куёш кучасида яшаган.

Шахид Хикматулло хам жазо муддатини Коракалпогистондаги Жаслик камокхонасида утаётган эди.

Жаслик камокхонаси мусулмонлар ва сиёсий махбуслар учун озодиликдан эмас, инсонликдан махрум килишга мулжаллаб курилган мажмуасидир. Бу камокхонага махбуслар 65-сонли Зангиота камокхонасида бир микдор «тарбияланиб», сунг жунатилади. Уларни Коракалпогистонга етгунча вакти-вакти билан курикчилар калтаклаб боришади. Етиб борган захоти утказиладиган «синдириш маросими (ломка)» да махбусларни намоз укимаслик, даъват килмаслик , Узбекистон президентини чин дилдан севаман деб айтиш каби камокхона «тартиблари» дан калтаклаб «таьлим» беришади. Масалан, итоат килмаган махбус энг енгил жазо тарикасида кулини камера эшигидаги туйнукчадан чикаради ва уни резина таёк билан урилади. Хар урилганда махбус «рахмат, гражданин начальник», дейиши керак ёки кип-ялонгоч килиб бир-бирининг елкасига мингдирилади ёки 1000 тагача утириб-тургизилади ва хакозо. Дастлаб ушбу «маросим»да турт киши шахид булган эди. Хозирги кунга келиб Жаслик камокхонасининг узида жон таслим килган мусулмонларнинг сони 50дан ошиб кетди. Ха, булар камокхоналардаги махбусларнинг аянли холатидан бир лавха, холос. Узбекистон хукумати халкаро ташкилотлар камокхоналардаги гайри-инсоний зулмларни яширишга карамасдан, уларга йигитларнинг муборак жасадлари тирик гувохлик бериб турибди. Ундан ташкари, махбуслар узларининг якинлари билан учрашиш хам анча мушкул. Учрашганда хам минг хил чекловлар.

Камокхона ходимларининг бундай разилликларини килишларига ким ундамокда? Шубхасиз, бунга Узбекистон Президенти ва хавфсизлик вазирлари расман буйрук бермокда! Куйида биз бунинг исботи тарикасида Узбекистон Республикаси Ички ишлар Вазири (З.Алматов) Республикада фаолият курсатган норасмий диний ташкилотлари аъзоларидан иборат махбусларни камокхоналарда саклаб туриш тартиботи хусусида чикарган махфий «007-97» сонли буйругининг баъзи бандларини фош этамиз:

Махбуснинг диний – экстремистик окимига мансуб булган, аникланмаган шерикларини аниклаш ва муассаса (камокхона)даги харакатини кузатиб бориш максадида унга тажрибали хабарчи (агент)ни бириктириш;

Хабарчи билан учраши, ундан махбус тугрисида маълумотлар олиб, тегишли ИИБ ларига юбориш;
Махбусга кариндошлари олиб келаётган озик-овкатни текшириш ва улар билан махбусни киска муддатларни учрашувларини махсус аппаратлар оркали эшитиш;

Махбусни кургани келаётган хамда унга озик-овкат олиб келаётган кариндош-уруглари, уртоклари тугрисида маълумот йигиш;

Махбусни кузлаган гоясидан кайтариш максадида у билан профилактик «сухбат»лар утказилади.
Каранг, Узбекистонда хукм сураётган Каримов тузуми минг-минглаб даъватчи мусулмонларни зиндонбанд килганлиги етмагнидек, энди шериклари хакида ва уларни кургани келган ёки хол сураган ота-оналар, кариндош-уруглар, ёр-биродарлардан иборат мусулмонлар хакида маълумот туплашга хамда сухбатларни жосуслик килиб эшитишга буюрмокда. Холбуки, бу мусулмонлар Узбекистондаги барча мусулмонларни ташкил килади. Демак, бу тузум каерда мусулмон булса, уша ерда изгиб юрадиган бир ховуч жиноятчи тудадир. Мана сизга адолат, инсон хукуклари хакида жар солаётган кофир Каримов рахбарлигидаги хукмрон туданинг хакикий жирканч башараси. Бу жиноятчи туда фикрга карши фикр билан курашамиз дейди-ю, аслида эса хак фикрга камок ва катл билан жавоб беради. Аллох калбимизда, дейди-ю, Аллохнинг динига тажовуз килади.

Бундай иккиюзламачилик Каримов тузумига ухшаган барча куфр хукуматларига Каримов мусулмонларни уларни уз юртларида, уйларда, кучаларда, хатто камокхоналарда хам тинч куймасдан тухтовсиз зулм килаётганига сабаб – бу унинг калби Аллохга, Мухаммад саллолоху алайхи вассалламга, Куръон ва Суннатга хамда барча мусулмонларга чексиз адоват билан лик тулган яхудий, кофир хоким булганлигидандир.

Хизбут Тахрир
Узбекистон, 6 август 2000

КУШНИ ДИКТАТОРЛАР ВАХИМА ИЧИДА

2000 йил 19-20 октябрь кунлари Тошкентда «Марказий Осиёда хавфсизлик ва баркарорликни мустахкамлаш: гиёхвандликнинг таркалиши, уюшган жиноятчилик ва террорчиликни назорат килишга биргаликда ёндашув» халкаро анжумани булиб утади. Унинг ташаббускорларидан бири - Европада Хавфсизлик ва Хамкорлик ташкилоти. Унинг раиси Ганчо Ганчевниинг айтишича ушбу анжуманда Марказий Осиёдан келган вакиллар фаол катнашади. Анжуманнинг Тошкентда утказилиш ташаббуси билан чиккан Узбекистон хукуматининг бу ишда фаол катнашаётганлигини алохида кайд этилади.

Кейинги анжуман Ашхабодда утказилиши режалаштирилди. Бу иккала давлатнинг диктаторлари кунлари битаётганини сезяптилар шекилли, вахима ичида дунёдан ёрдам сурашмокчи.

ЗОКИР АЛМАТОВ «АМЕРИКА» ОЧДИ

Узбекистон газеталарида Сариосиё чегараларида булаетган вокеаларига оид ИИВ вазири З.Алматовнинг «бандитлар яксон килинмокда, тог ён худудларидан улар сикиб чикарилди. Террористларнинг ахволи танг ва улар чекинмокдалар. Террорчиларнинг хатти-харакатларидан, радио оркали узаро сухбатларидан шу нарса аникландики, уларнинг бирон бир сиёсий максадлари йук. Уларни факат наркотик масалалари шу йулга олиб келган деган тахмин бугун ишончга айланди» сузларидан иборат булган киска хабар берилди.

Узбекистонда на радио ва на телевидение, матбуот вокеаларнинг тулик ёритмаяптилар. Расмий хабарларга кура аскарлардан 5таси улган ва бир нечалари ярадор булганлар.