Жахонгир Мухаммад. - Узлигим (Роман-памфлет).
ОЙДИНЛАР ВА ИККИЮЗЛАМАЧИЛИК
Укиган ва укиганни уккан, фозилу фузало, акли дониш, илму урфон, маърифатли ва маданиятли инсонларни турк дунёсида ойдинлар дейишади. Коронгулик ва зулмат багрини тилган нурдир ойдинлар. Миллатнинг куз ва кучи, Ватаннинг истикбол ва ифтихоридир ойдинлар. Бошка бир ифода ила ойдин калимаси ойдан маъносини хам беради. Ер юзини зулмат коплаганда ой чикади. У юлдузларни, умидларни бошлаб келади.

Биз зиёли, деймиз ойдинларни. Зиё сочувчи, нур сочувчи демак. Илк турк хоконлиги булмиш Осиё хунлар давлати бошида утирган Теоман: «Зиёлиси булмаган улканинг кундузи хам коронгудир», деган. Бу милоддан аввал юзинчи йилларда айтилган гап. Милодга караб бироз одим отсак, биз Угизхон деганимиз Метехон ва шимолий Хун хокони Атилладан тортиб, Мирзо Бобурга кадар, Бойсункур Мирзодан тортиб Анвар пошшогача барча буюкларимиз ойдин инсонларни, зиёлиларни алохида кадрладилар, уларга умид богладилар.

Ривоят килишларича, Амир Темур хазратлари узок йиллик сафардан кайтганларида мамлакатда ахвол огирлашиб, халк соликлар остида колган экан. Саройда музаффарлик шарафига уюштириладиган зиёфатдан аввал Амир Темур зиёлилар машъаласини кутарган Мирсаид Барака билан учрашиб, хакикий ахволни ундан урганибдилар. Зиёфатда эса назру-назм каламкашлари, муаррихлар Сохибкиронни кукларга кутариб, мактаб унга хамду сано айтишибди. Шунда Сохибкирон улардан бирига «Мен йугимда битилган девонларингни келтир» дедилар. Шоирнинг шеърлари фигон, шикоят, дард ва алам сатрларидан курилган экан. Шунда Амир Темур шоирга «Сен нима учун иккиюзламачилик килаяпсан? Нега шеъринг бошка, узинг бошка», дедилар. Шоир бош эгиб, индамай тураверибди. Шундан кейин, Амир Темур «Бу миллатнинг бошига яхшилик келса хам, ёмонлик келса хам ойдинлардан келади», деган эканлар.

Якинда бир дустимз Узбекистондаги огир ахволдан куюниб гапирар экан, уз дардини бир шоирнинг шеърлари билан ифода этди. Дард ва аламга тула бу шеърнинг сохиби бугун саройда, давранинг энг турида утирадиган киши, яъни Амир Темур ифодаси билан айтганда, унинг шеъри бошка, узи бошкадир. Мен атайлаб унинг исмини сузламадим, чунки бундай зиёлиларни Узбекистонда хар кадамда учратиш мумкин. Президент девони таркибига назар солсангиз, саксон фоизи зиёлилардир. Президентнинг нуткларини, китобларини, дастурини, учрашувларини улар белгилайдилар. Хукуматнинг бошка жуда куп мухим нуткларида хам таникли зиёлиларни куриш мумкин. Уларнинг романлари, киссалари, шеърларида халкимизнинг огир ахволи хаккида имоли суз боради. Яъни улар халк чекаётган изтироблар хаккида халкнинг узига яширин шикоят киладилар. Бу ерда уларнинг бошка бир дунёлари бор. Хаётда эса ана шу изтироблардан куз юмадилар, уз манфаатларига зарар тегишидан чучиб, бу изтиробларни кимларгадир андозалаб курсатадилар. Уларнинг купчилиги советлар даврида хам энг юкори погоналарда ва давраларнинг турида эдилар. Улар шахси ва ижоди бошка-бошка булган ойдинлардир.

Бир кисим ойдинлар борки, эллик йил коммунизмни куйладилар ва бугун хам хукуматни мадх этмокдалар. Улардан шикоятчи эмасмиз. Чунки уларнинг кимликлари аник. Хамма уларнинг маддохлигини, ижодини, фикри, кобилиятини манфаатга сотганлигини яхши билади. Лекин иккиюзламачи ойдинларимиз энг катта фожеамиздир. Халк уларни севади, шеърларини ёдлайди, романларига умид боглайди, фарзандларига уларнинг исмини беради, лекин бутун бало улардан келаётганини билмайди.

Сайёра Рашидовани чхши танийман. Истеъдодли олимадир. Шароф Рашидов ердан олиб осмонга, осмонгдан олиб ерга урилаётган пайтда Сайёра опа ва онаси Хурсанд ая биз журналистларнинг хузурига шикоят билан келишди: «Хатто уйимизни тортиб олишди», дея куз ёши килишди. Ва сиз хакикатни ёзмаяпсиз, хакикатдан куркаяпсиз, дейишди. Уша журналистларнинг ёзганлари боис Сайёра опа кун ёругига чикди. Бугун у Узбекистонда инсон хаклари буйича бош мутасадди. Аммо унлаб, юзлаб хаклари поймол этилган ва хатто камокларда улдирилаётган инсонларнинг хаёт хакикатидан куз юммокда. Бугун Узбекистонда Сайёра Рашидова каби кеча зулм курган ва энди иктидорда булган жуда куп ойдинлар бор. Булар яна бир фожеамиз. Чунки табиб табиб эмас, бошидан утган табиб, дея бутун умидлар уларга богланди ва охирида саробга айланди.

Учинчи бир тоифа ойдинларимиз булар газета, журнал ва нашриётларнинг бошида утирган инсонлардир. Бугун Узбекистонда цензура мавжудлиги хар томондан танкид килинмокда. Кайси бир жихатдан хукумат цензура йук дер экан, хакдир. Чунки бугунги мухаррирлар бор экан, цензурага эхтиёж колмайди. Фожеали томони шундаки, улар журналистлар ёзган жиддий танкидларни турли бохоналар билан галадонда саклайдилар. Президент «Сиз нега танкид ёзмаяпсиз?» дер экан, «ёлгон танкиднинг нима кераги бор, хаммаёк мунаввар, олам гулистон», дейдилар. Зотан, шундай жавоб кутилишини яхши биладилар.


АЛ-КИССА: Бу миллатнинг бошига яхшилик келса хам, ёмонлик келса хам ойдинлардан келади. Буни сен биласан, тан олишни истамайсан. Мен хам биламан, лекин яширишни истамайман.АСОСИЙ КОНУНДА ВА АМАЛДА
Америкада давлат тула демократия шартлари асосида курилган ва шу асосда ишлайди, яъни конунчилик, ижро ва суд бир-биридан ажралган ва бир-бирини назорат килиб туради. Каранки, Узбекистон Конституциясининг 2-моддасида хам худди ана шу нарса ифода этилган. Унда «Узбекистон Республикаси давлат хокимиятининг тизими – хокимиятнинг конун чикарувчи, ижро этувчи ва суд хокимиятига булиниш принципига асосланади» дейилади. Якинда Американинг таникли сиёсатчиларидан бири хузурига таклиф килиб, Конгресс учун Марказий Осиё жумхуриятлари хаккида хисобот хозирланаётганини айтди ва мустакил равишда шархлаш учун бир катор хужжатларни кулимга берди. Улардан бири «Узбекистон Конститутция» эди ва унинг 11-чи моддаси кизил рангга буяб куйилганди. Бунинг нимасини шархлаш керак деб уйлаб тургандим, таникли сиёсатчи иккинчи ва учинчи хужжатларга ишора килди. Биринчиси бушаб колган уринларга 1998 йил 15-феврал куни утказилган сайлов натижаларига кура, Узбекистон Республикаси Олий мажлисига сайланган депутатлар руйхати эди. Иккинчиси эса, бушаб колган уринларга шу йилнинг 28 июнь куни утказилган сайлов натижалари ва Олий мажлиснинг янги сайланган депутатлар руйхати эди.

Илтимос, остига кизил рангли чизик чизилган сатрларни укинг, - деди схбатдошим. Укий бошладим.

1. Ортиков Кенжабой, Хонка тумани хокими, 2. Жалолов Ёкубжон Жураевич, Узбекистон Республикаси Президенти маслахатчиси, 3. Зиёев Азамат Хамидович, Узбекистон Республикаси Президентининг матбуот котиби, 4. Маматов Абди Ишонкулович, Узбекистон Республикаси Президенти Девонинг етакчи консультанти, 5. Мунавваров Зохилло Иномхужаевич, Узбекистон Республикаси Президенти Девониниг Бош консультанти, 6. Мусулмонова Ойниса, Узбекистон Республикаси Бош вазири уринбосари котибиятининг мудири, 7. Муминов Алижон, Фаргона шахар хокими, 8. Назаров Йулдош Ахмедович, Узбекистон Республикаси Президенти Девони конунчилик ва суд хокимияти органлари билан алокалар буйича экспертлар гурухининг рахбари, 8. Рузиев Эркин Махмудович, Тошкент вилояти хокими, 9. Эргашев Холикул Саттарович, Мирзачул тумани хокими. 10. Жураев Нарзулло Косимович, Узбекистон Республикаси Президенти Девони етакчи консультанти, 11. Султонов Хайриддин Мадриддинович, Узбекистон Республикаси Президенти матбуот хизматининг Бош консультанти, 12. Асатов Хамидулла, Ангрен шахар хокими, 13. Кучимов Абдусаид, Узбекистон Теле-радио компания раиси, 14. Исмоилов Умар Сафаевич, Узбекистон Республикаси Президентининг ташкилий кадрлар сиёсати буйича давлат маслахатчисининг биринчи уринбосари.

Хуллас, икки сайловда 32 киши сайланган ва буларнинг орасида бор йуги бир нафар оддий киши бор эди. Колган хаммаси ижро хокимиятининг мансабдор шахслари. Мен руйхатни укиб изохга хожат йук дегандек, мийигимда кулдим, шунда сухбатдошим: «Биламан, сиз хам депутат булган холда бир муддат ижро хокимиятида ишлагансиз. Лекин бу бошкача манзара, депутат булиб сайланиш учун албатта ижро хокимиятида ишлаш керак деган мантик чикаяпти уртага», - деди у. Мен эса «Масалан, Абдусаид Кучимовгв ухшаган рахбарларнинг сайланиши яхши, Бу йигит миллатвакили булгач, радио-телевидениеда узгаришлар килиш имконига эга булади. Ажаб эмас, якин орада Узбекистон телевидениесида «Мухолифат минбари» рукни пайдо булса», дедим. «Гап шахслар хаккида эмас», - деди сухбатдошим. – Гап шундаки, Узбекистонда конститутция бошка, амалдаги хаёт бошка». Бунга кушилмасдан иложим йук эди. Аммо бу сиёсатчининг хисобот тайёрлагани ва йил якунида унинг эълон килиниши Узбекистондаги шароитни узгартирмасди. Чунки бугунга кадар бундай хисоботлар куп эълон килинди, аммо хаммаси худди конститутциямизга ухшаб когозда колиб кетди.


Ал кисса: Сен уларни «арбоб» дея сояларига куллук килдинг. Улар эса сени барбод эттилар. Бундан рози эдинг. Мен эса сени «арбоб» дея улугладим. Узим барбод булдим. Бундан рози эдинг.ВАТАН ТОМИРИДАГИ КОН
Инсон каерда булмасин, Ватан рухини калбида, Ватан орзусини таффаккурида ва Ватаннинг узини кон томирида ташийди. Бир неча минг километр олисларда, уммонлар нарёгида Американинг гуллару яшилликлар манзарасига бокар эканман, барибир хаёлим бошка бир манзаранинг расмини чизади.

Чучмомо дардини айтади онамга.
Оймомо довдираб кайтади, хонамга
Менинг хаёлим сенда.


Оёгим остида йиглайди,
Мунис кор,
Коялар устида увлайди,
Бузкурт зор,
Менинг хаёлим сенда.


Деворинг куллари буйнимда
Вох, илон.
Гузалим ухлайди куйнимда
Хуп, нолан.
Менинг хаёлим сенда.


Умримиз занжирбанд тузокда
Хор зотан.
Сен эса кукдан-да узокда
Ёр – Ватан.
Менинг хаёлим сенда.


Ха, Ватан баъзан кукдан-да узокда, чунки уша кезда инсон уз томирларини, уз вужудида окаётган конни хис этмайди. Хамма хаммаси узокда туюлади. Бир пайтларнинг мужохиди – бугун Истанбулдаги узбеклар таккасида мангу уйкусини олаётган Усмонхужанинг углига васиятини шеърга айлантирганимда хам ана шундай хис мени чулгаганди.

Мен Ватанни олиб кетдим,
Юрагимга солиб кетдим,
Олисларда колиб кетдим,
Сен колма болам!


Гурбат элда гариб кездим,
Гохо сокин, гохо тездим,
Согинч жанггохидан бездим,
Сен толма болам!


Истанбул дилга дур оро,
Табриз хам холи нигоро,
Устун Самарканд, Бухоро,
Сен булма, болам!


Ол рухимдин фарёдимни,
Даъводаги зурёдимни,
Туркистонга ёй додимни,
Сен сулма, болам!


Дунё малак, чаккасида,
Турон замин маккасида,
Беватанлар таккасида,
Сен улма, болам!


Васиятлар ортидан васиятлар келгани билан на Туркистон мужохидлари ва на уларнинг фарзандлари Ватанга кайтмадилар. Бирилари учун Ватаннинг дарвозалари ватанкушандалар томонидан така-так ёпилган булса, бирилари учун Ватан ирмоклари куриб битганди. Улар Ватандаги ватандошларига бокарок хуноб булардилар.

Бошинга дур ёгилар сепганида,
Оёгини упасан тепганида,
Изига гул экасан кетганида
Шохпараст кул!


Кил сугурса юмшок хамир буласан,
Иш буюрса, золим амир буласан,
Фитна тугса, тамал-замир буласан,
Шохпараст кул!


Эт еса у, суягини чайнайсан,
Бир жилмайса, оловида кайнайсан,
Элни эзса, кулида сен карнайсан,
Шохпараст кул!


Тош отганда, «тутинг нон» деб айтасан,
Зулм килса «ёруг он» деб айтасан,
Бош кесганда, «кутлуг кон» деб айтасан,
Шохпараст кул!


Душман лозим булган кун, душманисан,
Юртга хисоб бераркан, пушмонисан,
Дупписи тор келганда, курбонисан,
Шохпараст кул!


Ха, не даригки кузлари очик булгани билан, у куп нарсани куролмайди, балки курса хам курмасликка олади.

Ирмоклар окади
Юлдуз нахрига
Дарёлар узанган
Осмон багрига
Сен куролмайсан!


Огочнинг сочлари
Уриб куйилган
Япроклар йиглайди
Кузи уйилган
Сен куролмайсан!


Менинг юрагимда
Тоглар кумилган
Кирмизи уммонда
Дунё чумилган
Сен куролмайсан!


Дакикалар аскар мисоли киличини ялонгочлаб, оркама орка шахид тушаверади. Сатрлар эса битмок билмайди.

Кузларингда кум жоним,
Жаннатингда яшайин,
Кузларимга чум жоним,
Бу дунёни ошайин,


Сочларингга богла-ю,
Тиканзорда судрагил,
Юрагимни догла-ю,
Кулларимда мудрагил,


Лаб деган мохларинга,
Осмон булай нигорим,
Ох чексанг охларингга,
Достон булай нигорим.


Дол айла оёгингда,
Бошим кайрогинг булсин,
Хол айла ёногингда,
Коним байрогинг булсин.


Мен сукутни кундириб,
Сени кутдим буроним,
Согинчларни сундириб,
Уйгона кол, Туроним!


Ха, Турон хали уйкуда. Уни уйкудан уйготишга менда не бор?

Кулимда на килич, на калкон,
Остимда на дул-дул, на файтон,
Ортимда на аскар, на шайтон,
Исёнкор кузим бор!


Йулимда на йулдош, на сирдош,
Элимда на умид, на бардош,
Шафакда на куёш, на бир бош,
Исёнкор узим бор!


Орзуга на Чулпон, на Захро,
Тутарга на олтин, на кахро,
Курашга на майдон, на сахро,
Исёнкор рузим бор!


Ёдлашга на кушик, на достон,
Суйлашга на замин, на осмон,
Тинглашга на марду, на мардон,
Исёнкор сузим бор!


Шундай Турон олис. Дардингни наволарга айтасан, хаволарга айтасан.

Турон олис
Тоглар пойлар корда босилиб,
Ният холис
Йулга чикдим, тонгга осилиб,


Манзил узок
Оёгимда занжир дарёлар,
Хаёл тузок
Юрагимда санчар руёлар,


Согинч тошдир
Тегирмонда янчиб эзади
Кузим ёшдир
Уммонида хижрон сузади


Сахро дахшат
Тикан булиб ичар конимни
Дилда Машраб
Шеърга ураб асрар жонимни


Урмон чикар
Киприкларим етмаганидай
Дармон йикар
Гуё аввал кетмаганидай


Бекинмок йук
Бурон килич каби елса хам
Чекинмок йук
Ажал ортдан кувиб келса хам!


Жоним Турон
Сени кучогимга босайин
Сенга бу жон-
Танни дорларингга осайин!


Шеър калби дард, согинчу хижрон, хасрату армоннинг таржимонидир.


АЛ-КИССА: Мен шеър ёзар эканман, сен туш кураётгандирсан. Тушларингга илохим Турон кирган булсин!ЖАХАННАМ ЙУЛИ
Инсоннинг инсонга сажда килиши, сигиниши хам динимиз хамда бугунги ижтимоий карашларимизга зиддир. Таасуфки, бунга карамасдан «шахсга сигиниш» иборасини бот-бот такрорлашга мажбур колаяпмиз.

Кадри-кимматни, яъни узлигини билган инсон узи сингари бошка бир одамга сигиниб маънавий борлигидан айрилмайди.Биз яшаган совет тузуми ва бугунги жамиятда шахсга сигиниш йук, мансаб ва манфаатга сигиниш бор. Аввал Ленин, кейин Сталин шахсига сигинилди гуё. Кейинча, Хрушчев уртага чикиб чикиб шахсга сигинишни корлагани билан унинг узи хам бу гирдобнинг сохибига айланди. Занжир Горбачевга кадар давом этди. Узбекистонда хам энг юкори мансабда ким утирган булса, албатта, унинг шахсига сигинилди. Унинг акилли ёки ахмоклиги, бу лавозимга тасодифан ёки турли фитналар билан келганлиги, бошкаларнинг кобилиятли ёки фаросатсизлиги фарк этмасди.

Рашидов шахсга сигинишнинг бобокалони, дея корланган кунларда Сурхондарёнинг Бобатог этакларида бир нуроний киши билан гаплашдим. Отахон «Болам, Рашидовда нима гунох? Хамма гап сабил колгур тахтда, мансабда. У ерга эшакни миндириб куйишсин, унга хам сажда киладиганлар топилади. Айникса, сиз ижодкорлар унинг кулоклари чиройли кимирлайди, ханграши мусикавий, деб хаккида маколалар, шеърлар, китоблар ёзасиз», деди. Ушанда дехкон бобонинг гапини газеталарга ёзганимда каминани Рашидовни химоя килишда айблашди.

Менинг дардим бошка. Дехкон бобо айтганидек, кулида калам тутганлар, яъни хамдусано укувчилар кузи кур, калби сукир эмас. Паст-баландни яхши билишади. Тахтда утирганга хам хар тарафлама бахо бериш кобилиятига эга.

«Биз яшаган эгасизлик тузуми узок йиллар одамларни калб эрки, дил мустакиллигидан жудо килди», - дейди Эркин Вохидов «Фан» нашриёти томонидан 1993 йилда чоп этилган «Фитна санъати» номли маколалар тупламига ёзган унг сузида. Шу китобнинг иккинчи жилдида Эркин Вохидовнинг яна бир маколаси бор: «Мухитга сигмаган юрак». Кобилият сохиби Усмон Носир хаккида. Маколадан парча: «Бугун биз хамма нарсани факат шахсга ва унга сигинишга куйсак, барча саволларга жавоб берган булмаймиз. Уша шахсни давлат тепасига келтирган, уша сигинишни пайдо килган куч нима?»

Дарвоке, Эркин ака айтмокси булган куч нима? Тахтга талпиниш, мансаб ва манфаат ортидан кувиш туйгуси эмасми? Тахтга утирган зотга генералиссимус унвони берилишига багишлаб ёзилган достон билан яна тахтда утирган кишига Амир Темур ордени берилиши сабабийла хамду сано укишнинг бошка кандай изохи булиши мумкин?!

Аммо шу хакикат бор. Тахтдаги шахс хам узига эмас мансабига сигинишаётганини яхши билади. Юкорида номи зикр этилган «Фитна санъати» китобининг 220 сахифасида шундай сатрлар бор: «Усмон Носирнинг Сталинга багишланган сатрлари ута самимий. Хатто Гуржистон ССЖнинг 15-йиллиги муносабати билан Грузин халки номидан ёзилиб, бир ярим миллиондан ортик одам имзо чеккан шеъерий хатни хам русчадан узбекчага Усмон Носир таржима килган эди». Биламизки, котил Сталин буюк истеъдод Усмон Носирни аямади.

Ёки Эркин Вохидов 1961 йилда В.И.Лениннинг ёшлигига багишлаб ёзган «Буюк хаёт тонги» поэмасида Володянинг саодат курашчиси, совет тузуми эса «миллионларга бахт берган тузум» дея куйлади. «Нидо» достонида бу рухни давом эттирди. 1967 йилда мазкур асарлари учун Эркин Вохидов Ленин комсомоли мукофотини олди. Лекин бир кун келиб «Узбегим» шеърини ёзганида бошига тукмок тушди. Бундай холат хар бир шоир, хар бир ёзувчининг таржимаи холида мавжуд. Бирок бугун хам бундан хулоса килинмасдан анъана яшаётгани шуни яна бир карра исботлайдики, гап кукларга кутариб макталган шахсда эмас, гап бизнинг узимизда. Бир ижодкор хеч булмаганда ёзмай туриш имкониятига эга, гапирмай туриш имкониятига эга. Бу унинг узгага эмас узига содиклигини ифодалайди.

«Озодлик» радиосидаги давра сухбатида ёш ижодкор дустларимиз халкнинг шоир ва ёзувчиларига ишонмай куйишганини, бундан кейин уларга эргашолмаслигини тилга келтиришди. Бу бир томондан фожеа булса, бошка томондан яхши хамдир. Чунки кейинги 80 йил ичида халкимиз ижодкорлардан асосан шахсга сигинишни, яъни мансабга куллик килишни, узликни оёк ости этишни урганди. Бугун халкимиз уларнинг сузига ишонмай бошлаган булса, демак ёруг кунлар узок эмас.

Мустакилликни саклаб колиш, Ватанимизни дунёдаги тараккий этган давлатлар даврасига олиб чикиш, халкимизга фаровонлик йулини очишни шахсга сигиниш, аникроги, мансаб ва манфаатга сигиниш иллатидан кутилишдан бошлаш керак.

Узлигини англаган дар колмайди, узлигини билган узгага сигинмайди. Зотан банданинг бандага эмас, банданинг Аллохга сигиниши озодлик, хуррият йулидир. Энг улуг тахт, энг улуг мансаб Унинг хузуридадир. Аллохни хам унутиб, фоний тахт, фоний мансабда утирганларга, уларнинг воситасида манфаатга сигиниш жааханнамга йул солишдир.


АЛ-КИССА: Мен Тангрига сажда киларканман Сен банданинг кули эдинг. Кул куллигини англаган кун хуррият кунидир. Сенга «Хуррият муборак булсин!» дейиш насиб этармикан?!