Жахонгир Мухаммад. - Узлигим (Роман-памфлет).

БЕШ ДАЛИЛ
Узбекистонда матбуот эркин булиши учун аввало журналист кадрлар тайёрлаш керак деган гап жуда куп такрорланмокда. Ва хатто бу матбуот бугиб куйилишининг бирдан бир сабаби килиб курсатилмокда. Кизиги шундаки, хатто баъзи малакали журналистлар хам бу фикрни бот-бот такрорлай бошладилар. Масалан, Узбекистон «Адабиёти ва санъати» газетасининг бош мухаррири, эркин матбуот фондининг раисдоши Ахмаджон Мелибоев «Биз аввало журналистларни демократия, матбуот эркинлиги шароитида фаолият курсатишга хозирлашимиз керак» дейиши кишини уйлатиб куяди. Ахмаджон ака самимий инсон ва у кишини хурмат киламан, аммо бу фикрга кушилмайман Чунки матбуот эркинлиги демак - инсон уз фикри, карашлари, таклифлари, тушунчаларини матбуотнинг бирор бир воситаси оркали очик айтиш ва халкнинг матбуот оркали барча маълумотларни бор холича олиш имконияти демакдир. Бунинг учун кадрларни алохида тайёргарликдан утказиш - бу совет, коммунистик режимга хос эди. Бугун фикр айтиш ва газета макетини чизишни кориштириб юбормаслигимиз керак.

Аслида журналист кадрлар тайёрлаш масаласи давлат учун жиддий ва бунга чинакамига эътибор берадиган давлатни кутламок даркор. Бирок матбуот эркинлигини журналист кадрлар тайёрлашга богламок сиёсий хатодир.

Матбуот туртинчи хокимият. Бу коида асосан демократик жамиятларда ишлайди. Авторитар ёки диктатура шароитида матбуот биринчи хокимиятнинг маддохига айланади ва уз кучи, мавкеидан махрум булади.

Узбекистонда демократик жамият куриш учун суз берилмокда. Бунинг биринчи одими матбуот эркинлиги булмаси зарур. Кимдир чикиб йук илк одим инсон хаклари ёки сиёсий ташкилотларга бериладиган эркинлик булиши лозим, дейиши хам мумкин ва бу товук олдин пайдо булдими ёки тухумми дегандек гап. Узбекистонда туртинчи хокимиятни юритадиган журналист кадрлар борми, деган саволга жавоб бериш жараёнида тухталамиз.

Биринчидан, хакикий сиёсатчи энг аввало журналистдир. Шу боис журналист кадр йук дейиш сиёсатчи йук деган маънога келади. Рахматли Шароф Рашидовнинг тарихда колган гапларидан бири «Журналист - давлат арбобидир» деган гапи. Айни пайтда давлат арбоби - журналистдир. Демак сиёсатчига, давлат арбобига хам бугун эркин фикр билдириш, уз карашларини очик айтиш минбари зарур.

Иккинчидан, хар кандай сиёсий партия ёки ташкилатнинг асоси унинг матбуотидир. Матбуоти булмаган сиёсий партия кур, кар ва гунглардан иборат бир гурухга айланади. Шундай экан, эркин матбуоти булмаган сиёсий партия фаолиятининг хам бундан фарки йук. Бу ерда кизил олма, кук олма бир олма дейиш мумкин эмас.

Учинчидан, матбуот сиёсий курол ва кудратли минбар, миллатниннг манфаатларини очик химоя киладиган муассасадир. Халк уз дардини англатиш хукукини эркин матбуот шароитидагина кулга киритади. Демак халк энг катта манба ва бу аввало журналист кадрлар тайёрлаш керак деган гапни яна бир бор пучга чикаради. Халк уз дардини англатмок учун бирор бир факультетни битириши ёки алохида тарбия олиши ёхуд бирор жойдан тажриба урганиб келишга эхтиёжи йук.

Туртинчидан, Узбекистонда малакали, махоратли журналистлар оз эмас. Кайта куриш йилларини эсланг, одамлар китоб укишни бир четга суриб куйишди. Чунки буш вактларининг асосий кисмида газета укишарди. Газета дуконлари ёнида сахардан навбат бошланарди. Юзлаб журналистлар замонанинг энг долзарб масалаларини кун ёригига олиб чикардилар. Ва хеч ким у пайтда эркин матбуот учун аввал журналист кадрлар тайёрлаш керак, демасди. Уша йиллари узбек журналистикаси катта синовдвн утди ва матбуот расман бугилмаганда бугунга келиб маънавиятимиз бу кудратли манбадан махрум колмаган буларди.

Бешинчидан, бугунги реал хаётга назар солинса, гарчи шароит такозоси билан четда нашр этилаётган булса-да, узбек эркин матбуоти намуналари хам мавжуд. Масалан, «Харакат» журнали, «Янги мустакил хафталик», «Эрк». «Бирлик» газеталари бунинг мисолидир. Булар асосан хукуматни танкид килиш билан овора, деган фикрга хам кушилиш кийин. Бундай танкидни уларнинг мухолифат нашри булганликлари оклайди. Колаверса, кейинги пайтда бу нашрларнинг айримлари жиддий, сиёсий, иктисодий ва маънавий масалаларни хам эркин тахлил кила бошлади. Яъни бу нашрлар альтернатив фикр манбаига айланди. Бир суз билан эркин матбуот бушлигини тулдиришга хизмат килмокда.

Хуллас, Узбекистонда демократик шароитларда ишлаш учун журналист кадрлар етиштиришимиз керак, деган фикрнинг асоссиз эканлигига беш далил келтирдик. Аслида яна бир катор манбарларни санаш мумкин. Лекин шунинг узи хам курсаатадики, эркин матбуот шароитида фаолият курсатиш учун асос хам, кадр хам мавжуд. Улар факат эркин нафас олишни, яъни демократия шамолини кутиб турибдилар.

АЛ-КИССА: Сен ёзма дединг, мен ёздим. Мен ёз дедим. Сен ёзмадинг....

26 февраль 1996 йил


ГАПНИНГ ИНДАЛЛОСИ
Узбек матбуоти эркиндир, деган гаплар айтилаётган булса-да, журналистларни мухофаза килувчи халкаро кумита журнализм борасидаги масалалар, муамоларни уртага куяркан, Узбекистонни матбуоти эркин булмаган давлатлар руйхатига кирди. Хуш бунинг сабаби нимада ва бу дашномдан кутулишнинг йули борми?

Узбек журналистикаси, унинг утмиши, бугуни ва келажаги хаккида гапиришга, уйлашга ва кайгуришгга хакким бор, деб уйлайман. Чунки оз эмас, куп эмас 25 йилдирки шу соханинг ичидаман. Унинг муаммолари, дардларини бевосита яшаб, гувохи булганман. Колаверса, мана уч йилдирки, нафакат Осиёда балки Оврупада хам нуфузли урни булган газеталардан бирида ишларканман, узбек матбуотини ташкаридан кузатиш имконига хам эга булдим. Умуман олганда эса матбуотимиз хаккида хар бир журналистнинг, хар бир инсоннинг гапиришга, фикрини айтишга, мулохазаларини билдиришга хакки бор. Чунки матбуот хар биримизнинг хаётимиз билан боглик

Маълумки, шуролар даврида матбуот марказлаштирилган эди. Газета, журналлар Коммунистик партия Марказий Кумитасининг нашриётида босилишига карамай сиёсий цензурадан хам утказиларди. Танкид бор эди, аммо юкорининг буйруги асосида ёки курсатган йули буйича танкид килинарди. Яъни юкоридан пастга караб йуналтирилган танкид ирмоги мавжуд эди. Ошкоралик ва кайта куриш даврида бу ирмок тескари ока бошлади, тугрироги, илгари тескари окишга йуналтирилган ирмок энди уз йулига тушганди. Бу ирмокнинг сувини оддий инсонлар билан бирга энг юкори лавозимдаги мансабдорлар хам ича бошладилар. Лекин бу вужудларига сингмаётгани, хазм кила олмаётганликлари хар сонияда сезилиб турарди. «Сеними, караб тур» кабилида иш тутиб, Сулаймон улиб, девлар кутилишини кутардилар.

Аммо ана шу даврда узбек журналистикаси узининг нимага кодир эканлигини курсата олди. Айникса, 1986-1991 йилларда узбек матбуоти саодат даврини яшади. «Узбекистон адабиёти ва санъати» хафталиги, «Халк сузи», «Эрк», «Мустакил хафталик», «Оила ва жамият», «Туркистон», «Кишлок хакикати» сингари газеталар даврнинг энг мухим масалаларини халк мухокамасига куя олдилар. Ун йиллар давомида одамлар огизга олишга курккан муаммолар ана шу даврда уртага чикарилди. Пахта монокультураси, Орол кули фожеаси, узбек оналарининг кисмати, соглик, маориф, маданият борасидаги кузбуямачиликлар, тарихдаги сохталаштириш ва нихоят мустакиллик масаласи - хамма хаммаси ана шу киска даврда уртага отилди. Шу даврда узбек матбуотида таникли журналистлар сулоласи етишди. Советлар парламентида бирор бир журналистни куриш амри макол эди. Лекин ошкоралик даврида булиб утган сайловларда 22 журналист Узбекистон парламентига сайланди. Бу эса халкнинг узбек журналистикасига билдирган муносабати эди.

Лекин хукумат сиёсий таъзикларни бошларкан, киличнинг энг уткир кисми журналистика бошини учирди. «Эрк» газетаси ёпилди, «Мустакил хафталик» бугиб куйилди, «Халк сузи» газетасининг асосий ядроси ишдан четлаштирилиб, газетанинг йуналиши узгартирилди. Бошка газета-даргилар хам жиловланди. Табиийки, вокеаларнинг бундай жараёнида журналистларнинг хам улушлари бор, чунки бирлашиб, бутунлаша олмадилар, уз манфаатлари ва газеталарнинг кадр-кимматини бой бердилар. Халкнинг муносабати дархол сезилди. Бир пайтлар миллионлар укиган газеталар бир зумда мингларга тушиб колди. Бу эса уларнинг нафакат сифатига балки журналистларнинг чунтагига хам зарба урди.

Агар матбуот эркин булганда бугунга келиб у хам бутун дунёда каби ракобат майдонига айланарди. Газеталар реклама ва обуна хисобининг усишига кура узларининг техник базаларини кайта курардилар. Гарб матбаасининг энг олдинги технологияси аллакачон юртимизга кириб келган буларди. Шу уринда бир мисол бермок истайман: Туркияда хам хали якин якингача матбуот назорат остида булган. У эркин куйилгач ва хусусий нашрларга йул очилгач, мана 15-20 йил ичида Оврупанинг барча улкаларидан усиб кетди. Бугун сифат борасида дунёда битта газетага Халкаро сифат белгиси берилган, у хам булса Туркиядан. Бугун газета нашр этишда, радио, телевидение эшитиришлари ва курсатувлари тезкорлигида Туркия дунёда биринчи хисобланади. Матбуот бу ерда туртинчи хокимият даражасидан илгарилаб кетиб, биринчи хокимият холига келиб колгани учун унинг масалалари тортишилмокда.

Бизда эса туртинчи хокимият кучи у ёкда турсин матбуотимизнинг уз-узини оёкда тутиш кучи хам ёколган. Тиззалаб калтираб, юкорининг жилови билан аранг оёкда турганимиз учун урнимиз каердалигини бахолаш хам мушкул.

Баъзилар факат танкидгина матбуотни юксалтиради деб уйлашади. Бу янглиш. Матбуотнинг кучи унинг мустакиллигидадир. Керак булган пайтда танкиди, керак булганда тахлили ва керак булганда мактови билан уртага чикади. Аммо унинг оёкда тутувчи илдизи хабарчилигидир. Хаётимиздаги урнининг аксарий кисми унинг хабарчилиги билан боглик. Ха, бугунги матбуотимиз хабар билан тулиб тошган-ку дейишингиз мумкин. Бирок хабарнинг залвори унинг тугрилиги, тезкорлиги, объективлигидадир.


* * *
Гарб давлвтларида газета ёки дарги нашр этиш хар кимнинг хусусий иши. Истаган кунингиздан эътиборан бирор бир газета ёки дарги нашр этишингиз мумкин ва у босмадан чиккандан сунг хукуматнинг керакли идорасига бир нусха юбориб, мен шундай газета ёки дарги чикараяпман, дейишингиз кифоя. Шу билан сизни руйхатга олиб куйишади. Газета, даргингизнинг умри, мавкеи, урни ракобат бозорига ва сизнинг кучингизга боглик. Гарбда хар куни унлаб янги нашрлар чикади ва унлаб нашрлар уз-узидан ёпилиб кетаверади.

Бирор бир газета ёки журнал хукуматнинг расмий карорлари, фармонлари, конунларини босмайди. Истаса, ва керакли деб топса бу хусусда кичик бир хабар билан кифояланади. Давлатнинг ва хукуматнинг барча хужжатлари узи томонидан чикариладиган расмай газетада эълон килиб борилади. Бу газета хужжатлар мажмуаси булиб, кундалик оммавий, сиёсий, ижтимоий нашрлардан кескин фарк килади.

Ана шунлардан келиб чикиб, Узбекистонда хам битта расмий газета булиши керак. Президент девони, Олий мажлис, Вазирлар махкамасининг барча хужжатлари бу куп сахифали газетада эълон килиб борилади. Колган барча газеталар, даргиларни хусусийлаштириш пайти келди. Дунёда вазирликлар, партиялар газета чикариш иши билан шугулланишмайди. Бугун Узбекистонда хар бир вазирликнинг битта нашри бор. Ким билади бунинг учун канча маблаг сарфлашмокда?

Агар Узбекистон президенти девонининг умумий ишлар бошкармасига боглаб куйилган Шарк концерни хусусийлаштирилса, шахсларга ёки ширкатларга газета чикаришлари учун монелик килинмаса, киска вакт ичида узбек матбаачилиги ва журналистика уз каддини тиклаб олади. Бугун чет элларга бориб келаётган юртдошларимиз 32, 48 ёки 96 сахифали рангли газеталарни куриб хайратланишади. Аслида бу у кадар мураккаб иш эмас, табиийки ишини билган учун.

Бугун Узбек журналистлари билан хамкорликда Тошкентда газета чикаришни, кеча-кундуз жонли курсатувлар берадиган телевидение ва тинимсиз равишда жонли эшиттиришлар олиб борадиган радиостанциялар барпо этишни истаётганлар куп. Дархол бу фикримизга карши чикувчилар топилади. Матбуот мафкурамизнинг асосий куроли, кандай килиб бу куролни тугри келган одамга ишонамиз, дейишлари мумкин. Аслида матбуот мафкуранинг куроли булишдан кутулган жамиятда у тез юксалади.

Олдинги сухбатимизда таъкидла-нимиздек, матбуотнинг бош вазифаси хабарчиликдир. Хабарнинг эса мафкураси булмайди. Ха, хабарни шархлаш, унга муносабат билдириш, уни мафкура холига келтириш бу матбуотнинг эмас узбек зиёлиларнинг вазифасидир. Матбуот нашрлари купайиб, эркин булган бир шароитда узбек зиёлилари истаган жойларида уз муносабатларини уртага куядилар. Бугун Узбекистонда бир канча телеканаллар мавжуд. Баъзи вилоятлар, туманлар хам уз телеканалларини очиб олишган. Хакконий хабарчиликнинг йули боглаб куйилгани учун улар кеча-кундуз хинд кинофильмлари, гарбда коронгу уйлларда яширинча сувратга олинган гайриахлокий фильмларни намойиш билиш билан вакт утказадилар. Мафкурамиз каердан зарар кураётганини англаб булмайдиган шароит бу.

Хукуматнинг киладиган битта иши бор. У хам булса матбуотнинг жиловини куйиб юбориб, унинг монополия-лаштиришга йул куймайдиган конунлар хозирлаш ва ижросини назорат килишдир. Чунки бугун матбуот хукуматнинг кул остида тупланганидек, эртага маълум бир кишиларнинг мулкига айланиб колиши хеч гап эмас. Матбуот хамманики ва хар бир кишиники булиши учун хукумат уртада тарозибонлик килиши керак.

Ха, биз жуда узокка кетиб колдик. Бугунга кайтадиган булсак, хукуматимиз матбуотни кулдан чикарадиганга ухшамайди. Агар хакикатдан хам демократик, эркин матбуот исталганда эди жиддий амалий одимлар отиларди. Дарвоке, бу ерда кизик ходисани курамиз: хукумат матбуотни каттик назорат килмокда, аммо халкимиз советлар давридагидек хабарлардан узокда колаётгани йук. Хар тарафи информация тулкини. Атрофдан келаётган радио-теле тулкинлари, кушни жумхуриятларнинг матбуот нашрлари ва нихоят мухолифатнинг газета, даргилари бор гапни ёзишмокда, айтишмокда. Демак зарар кураётган хукуматнинг назоратидаги матбуот васиталари.

Улар хам хакконий хабарчиликдан узокда, хам замонавий технологиядан ортда ва хамда иктисодий кийинчилик остида колишмокда. Бугун уртага чикиб мен иктисодий хаётимдан манмунман, деган журналистни топиш мушкул. Хатто чикиб колганда хам унга ё ишонишмайди ёки устидан кулишади ёхуд унинг бошка даромади бор.


* * *
Маълумки, шуролар замонида хар бир матбуот идораси кошида давлат сирларини саклаш буйича махсус вакил утирарди. Унинг бошкача номи цензор эди. Бугун МДХ улкаларининг аксариятида бу муассаса тарихга айланди. Узбекистон конунларида хам матбуотни цензура килиш таъкикланган. Жумладан, шу йил 24 апрелда кабул килинган «Журналистик фаолиятни химоя килиш тугрисидаги» Узбекистон республикаси конунининг 4-моддасида шундай дейилади. Бирок юкорида номи тилга олинган вакиллир хамон уз уринларида утиришибди. Уларнинг мухри босилмасдан нашр йули очилмайди. Бу вокеани хар ким хар хил изохламокда. Жумладан, «Халк сузи» ва «Хуррият» газеталарининг Бош мухаррирлари (Хуршид Дустмухаммад ва Аббасхон Усмонов) Буюк Британияга сафарлари чогида радиога берган сухбатларида «Катта кичик хар бир мамлакатнинг уз сири булади» дейишди.

Тугри, хар бир давлатнинг узига яраша сири бор. Буни уч булимга булиш мумкин:

БИРИНЧИ: Миллий, стратегик бойликларга оид сирлар, жумладан, уларнинг хариталари.

ИККИНЧИ: Харбий, миллий хавсизликка доир сирлар, жумладан, уларнинг адреслари.

УЧИНЧИ: Давлат ахамиятидаги стратегик тадкикотларга доир сирлар, жумладан уларда келтирилган ракамлар.

Хар уч булимга кирадиган сирларни куриклаш бевосита улардан вокиф булганларга, улар билан ичма ич яшаганларга оид. Бу бугун дунёда кабул килинган коида. Матбуотнинг кошида утириб, уларни куриклаш советчасига латифаомуз холдир. Чунки давлат сири журналистга ёки матбуотга кадар етиб келдими, унинг сирлиги колмади дегани. Совет Иттифоки тугонни янглиш ерда куйгани учун хам бирор бир сирини куриклай олмаганди. Чунки давлат сирини билганлар, менга нима, уни курикловчилар борку, дея, маъсулият хис этмасдилар. Бугун хам айни хол давом этмокда. Бунинг устига-устак давлат сири тушунча уларок доираси янада кенгайтирилган.

Масалан, бугун узбек матбуоти учун мухолифатни, «Бирлик» ва «Эркни» коралаш учун йул очик. Лекин масалага ижобий назар солиш ёки мазкур партия-харакат аъзоларининг карашларини чоп этиш йули ёпик. Демак, бу хам давлат сирига киради.

Ёки халкимиз бюджетнинг такдирини билмок истайди. Буни ёзиш, тахлил этиш мушкул эмас. Бухгалтерияда баланс деган нарса бор, бир томонга кредит, иккинчи томонга дебит ёзилади, яъни кирим ва чиким. Хуш, согликни саклаш, маориф, маданият, илм фанга канча маблаг ажратилди ва каерларга сарфланди? Конунда халкнинг ахборот олиш хукуки кафолатланганига карамай, буни хам хеч ким ёзолмайди.

Бошка мисол. Кадрлар масаласини олинг. Кадрларни танлаш, тайинлаш ва ишдан отишни, хокимни вазифага келтиришда унинг кобилияти, ташкилотчилиги урганиб урганилмаганлиги - давлат сири.

Бу хам майли. Статистика маълумотлари, планлар тулишининг парда оркаси, куз буямачилик, кушиб ёзиш хаккида ёзаман деган журналистнинг пеешонаси тош деворга урилади - давлат сири.

Кашшоклик, камбагаллик, порахурлик, юкори мансабдаги рахбарларнинг суистеъмоли, хукук тартибот органлари томонидан хак-хукуклар топталиши, адолатсизлик - давлат сири.

Демак, давлат сири булмаган битта битта нарса бор. У хам булса мактов. Шу сабабдан бугун журналистлар асосан мактов билан бандлар.

Матбуот халкнинг кузи, кулоги ва тили-дили булиши керак. Бу куз юмилса, бу кулок эшитмаса, бу тил соковлик ролини бажарса ва бу дил хис этмасликни шараф деб билса, бундай жамиятда демократиянинг мавжуд учкунлари хам улиб боради. Матбуот нафакат халкни балки узини хам йукотади. Журналистларни мухофаза килувчи халкаро кумитанинг якинда эълон килинган хисоботида Узбекистон эркин матбуот бугилган давлатлар сафида турганди, хамон. Бу хукуматга жиддий танкид булиши баробарида журналистларимизга хам огир дашномдир! Бу дашномдан кутилишнинг битта йули бор, у хам булса, давлат сири булган тушунчадан кутилмок керак. Сирсиз салтанат борми, дея эътироз билдиришингиз мумкин? Бор: сирсиз салтанат бу демократиядир.

Демократия шароитида давлат сири никоби остида эркин матбуот бугилмайди.

Демократия шароитида давлат сирини бу сирнинг сохиблари куриклайди. Кандайдир идора ёки инспекция очиб коровуллик килинмайди.

Бугун демократия урганаятган эканмиз, ишни давлат сири деган тусикдан кутилмокдан бошлаш керак. Зотан бу тузок олиб ташланса, келажакнинг йуллари уз-узидан очилиб кетади ва узбек журналистикаси узлигига ковушади.

АЛ-КИССА: Сир бу Искандарнинг шохи. Мен бу шохни куриб колдим, Сен курмадинг. Аммо иккаламиз хам бу сирнинг курбонига айландик.

12 май 1997 йил


МАВХУМЛИК
Бугун узбек матбуоти, узбек журналистикасининг ролини ошириш хаккида куп гапирилмокда ва куп ёзилмокда. Халкнинг дарди, инсон хаклари, ижтимоий-сиёсий муаммолар хаккида далиллик билан, очик-ойдин ёзилмаётганининг сабаби килиб журналистларнинг малакасизлиги курсатилмокда. Аслида хам шундайми?

«Хуррият» газетасининг шу йилги 6-август сонида «Газета зерикарлими, демак биз кизикарли ёзолмаяпмиз» сарлавхаси остида биринчи сахифадан, имзосиз бир макола берилган. Макола гарчи имзосиз булса-да унда бир кишининг, бир муаллифнинг тилидан суз юритилади. Жумладан унда шундай сатрлар бор: «Айтмокчиманки, хамон матбуотимиз туртинчи хокимият макомига етиша олмаётган булса, унинг сабабини бошка ёклардан излайвермай, узимиздан, узимзнинг сускаштлигимиздан, касбий тамбаллигимиздан излашимиз уринлирок булур эди».

Назаримда бу тугри ташхис (диагноз, - Тах.) эмас. Чунки «ёзувчи», «Туркистон», «Ватан», «Миллий тикланиш», «Адолат», «Сохибкирон юлдузи» каби газеталарни вараклар эканман, кунгилга хамоханг маколаларни учратаман. Аммо уларнинг баъзи жойларига теккан куринмас калам сузнинг таъсир кучини, хаккониятини йук этиб, мавхум, яъни адрессиз танкидга айлантирган. Каранки, бу хасталик бошка газеталарда хам буртиб турибди. Масалан, «Узбекистон адабиёти ва санъати» газетасининг 22-август сонида филология фанлари номзоди Тохир Шермуроднинг «Шеъриятга ширкнинг шарпаси» сарлавхали карийиб бир сахифалик маколаси урин олган. Муаллиф гузал ва долзарб мавзуни тахлил килади, яъни Советлар даврида Аллохни унитиб, шахсга сигинган шоирлар шеърларига бугунги куз билан назар солади. Бир канча шеърлардан мисол келтиради. Лекин Сталинга сигинган, Аллохга карши бош кутарган бу шоирларнинг шеърлари бору исмлари йук. Шахсан менда шундай таассурот колди: Тохир Шермурод мисол сифатида келтирилган шеърларнинг остида муаллифларини хам ёзган, лекин куринмас бир калам уларни учириб куринмас холга келтирган. Бундай куринмас каламнинг фигонини камина хам куп тортган.

Дарвоке, газеталар майли, даргиларда хам шу ахвол. Масалан, Мулокот даргисининг шу йил август сонида урин олган Назар Ражабовнинг «Миллий бирлигимизнинг рамзи» маколасидан парча келтираман. «Амир Темирга багишланган халкаро анжуманнинг бир йигилишида бир тарихчи олим она тилида саломлашдию, бирданига рус тилида маъруза укий кетди. Вахоланки, иштирокчиларнинг 90 фоизи давлат тилини биладиганлар эди. Колган кишилар эса таржима мосламалари билан таъминланганди. Мажлисда кишиларнинг бир кисми йигинни ташлаб кетишди. Шунингдек, республикамиздаки йирик нашриётлардан бирида Бош хисобчи халигача узбек тилида гапирсангиз тушунмайди. Ва 95 фоиз ходим узбек булишига карамай, иш рус тилида юритилади.

Куриниб турибдики, бу ерда хам куринмас калам таникли тарихчининг ва йирик нашриётнинг исмини учииб куйган.

Худди шу холни «Сохибкирон юлдузи» газетасининг 19 август сонида босилган Иброхим Гофуровнинг «Эртага жуда хам гузал кун булади» сарлавхали маколасида, Абдукаххор Иброхимовнинг «Хуррият» газетасида чоп этилган «Мансаб, мансабдорлик, мансабдорлар» номли маколасида ва бошка кундалик газеталарнинг деярли хар кунги сонида учратиш мумкин.

Кичик бир маколада хам Президентни мактаб куйиш унитилмагани холда, ижтимойи-сиёсий мавзулардаги маколаларда танкид килинган урта миёна кишиларнинг исмларини яшириб колиш анъанага айланиб бораётгани ташвишлидир. Танкид умумий булса, мактовдан фарки йук. Танкид нишонгагина урганда, натижа беради.

Умуман, буларнинг хаммасидан куйидагича хулосаларни чикариш мумкин.

Биринчидан, журналистлар, каламкашлар этилиб турган масалаларга кул уришмокда, лекин бу ишни бошкараётган мансаблари, хизмат машиналари ва сохта обруларидан куркиб, танкидий маколаларнинг ук томирини юлиб олмокдалар ва уларни таъсирсиз холга келтирмокдалар.

Иккинчидан эса, халкни чалгитиш учун айбни журналистларга, каламкашларга агдармокдалар. Халкка уларни малакасиз, тамбал килиб курсатишга уринмокдалар.

Учинчидан, бу инсонлар хам мустакилликка, хам ривожланишга ва хамда узбек матбуотининг мавкеига карши болта кутариб хизмат килмокдалар. Улар учирган хар бир сатр айни пайтда тарихимизнинг юксалиш йулларини учирмокда ва мавхумиятга судрамокда.

Бугун узбек матбуотини оёкка тургазиш учун уни илк оларок мавхумликдан, яъни боши оёги булмаган умумий маколалардан кутказмок керак. Тугрироги узбек матбуотини ёзилган жиддий маколаларнинг бош ва оёгини кесиб турувчи куринмас кучлардан холос этиш зарур. Бунинг энг осон йули матбуотни ёшларга, ёш авлодга ишониш керак. Чунки уларнинг жасорати, истеъдод ва кобилияти муштаракдир.

Заро матбуотимизни пуккиллаб колган, буйинбог такиб юришдан бошка нарсага ярамаган куринмас калам эгаларидан ана шу ёшлар куткаради. Уларга йул беринг! Улар хам дардларимизга, хам келажагимизга ва хамда истиклолимизга сохиб чикадиган соглом кучдир. Улар мавхумиятнинг душманлари, хаккониятнинг дустларидир!

АЛ-КИССА: Мен узга ва сузга таяндим, сен эса узга кузга таяндинг. Таянмок, хам касалликка айланди...

9 сентябрь 1997 йил


МАТБУОТ ДУШМАНЛАРИ
Халкаро журналистлар уюшмаси матбуот эркинлигини бугувчи хукуматлар ва уларнинг рахбарларини вакти-вакти билан эълон киларкан, бу руйхатни «Матбуот душманлари» сарлавхаси остида дунёга таркатади. 1997 йил якуни муносабати билан эълон килинган руйхатга 25 давлат ва уларнинг рахбарлари киритилган.

Аслида, хар турли руйхатлар эълон килиш дунёда кенг таркалган нарса. Масалан, кушикчилик борасида поп жанри уртага чиккандан буён дунёнинг аксарият телевидение ва радиолари «Туп-10», «Туп-20» номлари билан узига хос хафталик, ойлик конкурслар утказишади. Бу конкурсларда янги кушиклар ва кушикчиларнинг, замонавий тил билан айтганда рейтинглари белгиланади. Ихлосмандларнинг талабларига кура кимдир бу руйхатда юксалади, кимдир муваффакиятсизликка учрайди.

Халкаро журналистлар уюшмаси хам «Туп-25» номи билан ана шундай «конкурс» утказиб туради. Унинг поп сохасидан фарки шундаки, бу руйхатда юкорига караб юксалган исм матбуотга карши душманлиги яна хам ошган кишиники булади. Матбуотнинг танкидий чикишларига мусохамада булган, яъни чидам курсатган ва унинг йулини тусмаган рахбарларнинг номи бу руйхатнинг охирига караб тушиб боради ва руйхатдан гойиб булиши хам мумкин. Бу эса матбуот душмани номидан кутилиш демакдир.

Юксала-юксала биринчи уринга келган Хитойдир. Маълумки, Хитой 50-чи йилларда Совет Иттифокидан узоклашар экан, ундан экспорт килинган цензура системасини саклаб колди. Бунга кура, барча матбуот воситалари Коммунистик партия томонидан назорат килинади. Хитойда цензурадан воз кечилиши кийин. Чунки тузум цензура устига курилган. Шу боис бу мамлакатнинг рахбари якин орада Туп-25 руйхатининг биринчи урнини хеч кимга бушатиб бермайдиган куринади.

Руйхатда иккинчи булиб Муаммар ал-Каддафи турипти. Ха, уша машхур «Яшил китоб»нинг муаллифи Муаммар Каддафи. Ливиянинг барча телевидение, радиолари, газета, даргилари унинг исми билан бошланиб унинг исми билан нукталанади. Полковник Каддафи хаётда экан, Ливия хам Туп-25 руйхатининг доимий аъзосидир.

Учинчи уринда эса Шимолий Корея. У ерда очлик, сафолат бошланганига карамай, газеталар «Яшасин рахбаримиз! Йулбошимизга шон-шарафлар!» сарфлавхасидан бошка нарсани ёзишмайди. Очликдан улаётган, зулмдан бугилаётганлар хаккида бошкалар, яъни Шимолий Кореянинг чегарасидан узокдагилар ёзишмокда, холос.

Ва нихоят, туртинчи уринни узининг 320 хайкалини очган, 200дан зиёд жойни узининг ва улиб кетган ота-онасининг номи билан атаган Сапармурод Ниёзов эгаллаган. Туркманистонда хам газеталарнинг «Бисмиллоси» - Туркманбоши калимасидир.

Ундан кейин Коммунизм оролчаси номини олган Кубанинг донги довон ошган рахбари Фидель Кастродир. Бунга хам изох ортикча.

Олтинчи уриндаги исм хам изох талаб этмайди. Факат Саддам Хусайн, дея кимлигини айтсак, хамма гапни англаб оласиз.

Келдик руйхатнинг энг кизик жойига, яни еттинчига етдик. Бу ерда Ислом Каримовнинг исми шарифи ёзиб куйилган. Ёнига эса «юксалишда» деган белги куйилган. Узбекистонда «биринчи демократ» деб макталаётган мухтарам президент жанобларининг бу руйхатга кириб колишларини англашилмовчилик, дейиш мушкул. Чунки хукуматимизнинг пойдеворига катта-катта харфлар билан цензура, деб ёзиб куйилган. Табиийки, баъзилар буни четдан туриб тош отиш хам дейишлари мумкин, лекин бу ойнадан упкалаш демакдир. Майли, руйхатнинг давомига назар ташлайлик.

Бирма, Сурия, коммунизмнинг куриган киргоги - Вьетнам, Нигерия, Саудия Арабистони, сунгра 14-чи уринда Имомали Рахмоновнинг исми шарифи. Ха, ковун-ковундан ранг олар деганларидек, кушнимиз Тожикистондаги ахвол хаммамизга аён. Унинг остида эса Совет Иттифокининг машхур генералларидан булган ва хозир нефть дунёсининг генерали Озарбайжон президенти Хайдар Алиев турибдилар. Руйхатнинг 16-чиси Эфиопия, сунгра Индонезия, Судан, Тунис, Жазоир, Сирбистон ва кейинги пайтда пешонаси яраклаган Александр Лукашенко. Ха, уша кечаси колхоз раиси ва бугунги Белорусия президенти. Узининг журналистларини камагани-камаган. Бошка давлатлардан келганларни хам чегарадаёк ушлаб КГБ ертуласига отган, матбуот душмани ва ёки бир йил олдин кичик диктатор номи билан машхур булган ва бугун каттагина диктаторга айланган Александр Лукашенко.

Хуллас, куриб турибсизки, «Туп-25» руйхатини тузганлар анойи эмас. Девор булмаса, ичкарини курадиганлардан фаркли оларок, девор булса хам ичкарини куриб турганларини сезиб олдингиз. Ха, касални хар канча яширманг, истмаси ошкор килади. Лекин бу руйхатга кирганларнинг хеч бири хафа булмаслигига аминмиз, чунки улар унвон олишга одатланишган. Унвон хаётларининг магзи. Нима хам деймиз, матбуот душмони - бу хам унвон. Факат таъкиб юрадиган медали йук. Э, бир парча темирга не хожат. У йуколиб кетади. Аммо руйхат йуколмайди. Айникса, «Туп –25» руйхати.

АЛ-КИССА: Душман изласанг душман топасан... изламасанг топмайсан. Душманни топмаганлар душмансизлардир, душманни топганлар эса душманлардир. Кимга?!

25 декабрь 1997 йил


(Давоми бор. Боши журналнинг 15-21 сонларида)