Журнал Ҳаракат №6 (45) 2003. «Ўзбекистон - Кеча, бугун ва эртага» конференцияси
Конференция катнашчиларининг чикишлари
«ЎЗБЕКИСТОН КЕЧА, БУГУН, ЭРТАГА» КОНФЕРЕНЦИЯСИДАГИ ЧИЌИШЛАР


--------------------------------------------------------------------------------Таћщририятдан: Бу ерда ўз нутќининг матнини Ташкилий комитетга топширган кишиларнинг чиќишларигина, нутќ ќилинган тилда эълон ќилинмоќда. Минг афсуски, техник сабабларга кўра, баъзи нутќларни улар ёзилган дискетлардан чиќариб ололмадик.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «УЗБЕКИСТАН – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

(10-12 ноября 2003 года, Ташкент)От редакции: Здесь приведены доклады только тех участников, которые представили в Оргкомитет конференции тексты своих выступлений. Они публикуется на языке оригинала. К сожелению, тексты некоторых выступлений не удалось воспроизвести из-за техничеких проблем с дисками-носителями.

Самат Мурод
«Эрк» демократик партиясининг раисиСТРАТЕГИК МАЌСАД – ЋУЌУЌИЙ ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ

Биз миллионлаб таќдирларни остин-устун ќилиб юборган моддий, маънавий, ћуќуќий ћамда сиёсий муаммолар гирдобида ётган тарих чоррахасидан кесиб ўтиш ћамда ќаршимизда турган ќуйидаги учта йўлдан энг маќбулини танлаш ва бу танлов учун келажак олдида жавобгар бўлиш зиммасига тушган авлодмиз.

Жаћон цивилизацияси билан ћамќадам юриш, демократига асосланган бошќарув ўрнатувчи, инсонни ўз шаънига муносиб ћаќ-ћуќуќлар билан таъминловчи, эркин бозор муносабатларига асосланган соѓлом иќти-содиётли жамият сари элтгувчи йўл. Бу йўл бошќаларга нисабат равонлиги учун – серќатновдир.

Ривожланган социализм даврининг бузилган шакли бўлиб, 13 йилдан бери давом этаётган «ўтиш» даврида ўралашиб юрабериш йўли.

Орќага, яъни «демократик марказлаштириш» тамойилига асосланиб, оммавий эрксизлик ва ћом ћаёлликдан бошќа нарсаси бўлмаган коммунистик ѓоялар тизими устига ќурилган жамиятга ќайтиш йўли.

«Кеча» ва «бугун»

Кўча-кўйда биринчи учраган йўловчидан сўранг: «Сиз учун ќай бири маъќулроќ, совет даврими ёки мустаќиллик?». Шубхасиз, кўпчилик - «Совет даври» деб жавоб беради. Нега? Мустаќил ватан шаънига зид булган бу жавобни беришга одамларни нима мажбур этаётир? Назаримда, жавобни одамларимизнинг менталитетидан эмас, совет даври «фазилатларидан» ћам эмас, балки мустаќиллик даври иллатларидан, яна ћам тўѓрироѓи мутаќиллик даври бошќарувчиларининг иллатларидан изласак оќилона бўлади.

Шуни тан олиш керакки, истибдод ћукмрон бўлган эрксизлик жамиятидан дориламон хуќуќий демократик жамиятга «ўтиш» учун танланган «ўзига хос» йўл кўзланган манзилга асло олиб бормаётганлиги боис кишилар онгида пайдо бўлган «эртага ишончсизлик» туйѓуси уларни шундай ватанпарварликка зид жавобни берила мажбур этаётир.

Яна ќандай жавоб беришлари мумкин? Ахир, улар жамият бошќарувнинг шу икки шакли - советлар истибдоди ва маћалий маъмурлар истибдодидан бошќасини ўз хаётларида синаб кўрганлари йўк-ку!

Келинг, ўтган кунлар билан бугунимизни таќќослаб кўрайлик. Бунинг учун социологик олимларнинг тадќиќотлари, уларнинг натижаси бўлмиш саћифа-саћифа раќамлар ћам унчалик керак эмас. Атрофга ќаранг, кўчадаги гадойлар сонидан тортиб, аћлоќсизлик даражасига ќадар, ишсизлар сонидан тортиб, адолатсизлик ва коррупция даражасига ќадар ћамма нарса мислсиз ортти.

Минглаб оилалар совет даврида орттирган бисотларини сотиб тирикчилик ќилмоќдалар. Уларнинг ћаёлида маданий ва маънавий ћаваслар эмас, ибтидоий одам эћтиёжи - эртага оч ќолмаслик муамоси турибди.

Ћозир минглаб ўзбек йигит-ќизлари иш, пул ва нон излаб мућожиротга кетишмоќда. Иложини топган одам тезроќ Ватан ћудудларини тарк этишга шошилмоќда. Аммо, Ўзбекистонга ћеч ким айнан мућтожликдан иш излаб ќадам босаётгани йўќ. Албатта, 25 йилдан бери уруш ичида тамомийла хонавайронга айланган Афѓоностон фуќароларини ћисобга олмаса.

Шу ќиёсларнинг ўзиёќ «ўтиш даври» деб аталаётган даврнинг тарихан мамлакат ћаётида инќироз даври эканлигини кўрсатиб турибди.

Собиќ Иттифоќ республикалари ичида нега айнан Ўзбекистонгина шундай чуќур бўхронлар гирдобига тушиб ќолди? Кечагина мудћиш фуќаролар урушдан чиќќан Тожикистон ћам ўзини ўнглаб олишга бошлади. Ќирѓизистон ва Ќозоќистон эса аллаќачон давондан отиб ўтишга эришдилар-ку.

Давлат мустаќиллигига тинч йўл билан эришган, дећќончилик ва хунармандчилик маданияти ривожланган, тарихан давлатчилик анъаналарига эга бўлган, замини газ, нефть ћамда олтин каби стратегик заћираларга бой бир ўлка нега бугун жаћондаги энг ќашшоќ мамлакатлардан бирига айланиб ќолди?

Мазкур саволга иќтисодчилар мулкий муносабатларнинг эркин бозор ќоидаларига эмас, уюшган манфаатпарастларнинг ѓайрииќтисодий маќсадларига мувофиќлаштирганлигини асосий сабаб ќилиб кўрсатмоќдалар.

Ћуќуќ ћимоячилари эса, ћуќуќ мућофазаси билан боѓлик муассасаларнинг уюшган коррупция ќуролига, таянчигига айланиб ќолганлигини асосий омил ќилиб кўрсатмоќдалар. Ћуќуќсизлик вакуми ичида ќолган оддий фуќаронинг истибдод ќаршисида бутунлай ћимоясиз ќолганлиги, назаримда, энди ћеч ким учун сир эмас.

Матбуотчилар эса энг асосий омил ќилиб, оммавий ахборот воситаларига нисбатан жорий этилган ва бевосита мућаррирлар тамонидан амалга оширилаётган ћукумат цензурасининг натижасини, сўз эркинлигини бутунлай бўѓиб ќўйилганлигини кўрсатмоќдалар.

Бошќарувга даћлдор сарой ѓийбатчилари эса энг асосий сабаб сифатида мустаќиллик йилларида социалистик, яъни халќ мулки ћисобланган мамлакат бойликларини киши билмас бўлиб олиш жараёнида юзага келган норасмий гурућлар – олигархларнинг ўз хусусий манфаатларига ќаратилган, жамият манфаатларига зид бўлган фаолиятларини рўкач ќиладилар.

Илм, маърифат аћли, жамият ћаётида ћукум сураётган жамики бўхронлар илм ва илм аћлининг ќадрсиз ќилинши натижаси ўлароќ юзага келган ва тоборо чуќурлашиб бораётган саводсизлик туфайли содир бўлаётир деб изоћлайди.

Мухолифатдаги сиёсатчилар эса барчамиз яхши биладиган аргументларни такрорлайдилар: Ћаќиќий мухолиф партияларнинг расмий фаолиятига ќасддан бўѓиб ќўйилганлиги сабабли халќ давлат бошќарувида иштирок этолмаётир. Демократия йўќлиги сабабли барча босќичлардаги бошќарув органлари коррупция ботќоѓига ботиб бормоќда. Барча жабћаларда кечаётган бўхронларнинг илдизи авторитаризмдан сув ичади. Токи барча ћокимият органларига демократик йўл билан ќайта тартиб берилмас экан, ўзбек халќи рўшнолик кўрмайди.

Савол туѓилади! Ким ћаќ? Ёки ким кўпроќ ћаќ? Мазкур саволни тескари ќўйилса, назаримда республикада ќарор топиб турган мућитнинг не чоѓлик мураккаблиги, аниќроѓи мудћишлиги янаям яќќолроќ кўзга ташланади.

Ким ћаќ эмас? Ким нотўѓри хулоса бераётир? Юќорида турли соћа вакиллари бераётган жавоблардан бирортасига ќарши чиќиш мумкинми?

Эћтимол кимдадир ќандайдир ўзгача, келтирилган жавобларни шубћа остига ќўювчи жавоблар бордир, аммо бу барчамиз кўриб турган реал ћаќиќатлардан тўѓридан тўѓри кўз юмиш бўлур эди. Республика марказий телевиденияси ћузуридаги сиёсий ћуќуќий ва иќтисодий экспертларга ачиниб кетасан киши. Истећзоли тикилиб турган милионлаб нигоћларга дош бериш наќадар огир.

Аслида асосий гап «эртага» ћаќида, яъни бизни кутаётган келажак ћаќида бормоќда. Маълумки «эрта» «бугуннинг», «бугун» эса «кечанинг» давоми, оќибатидир. Аммо собиќ иттифоќ республикалари мисолида равшан кўриб турибмиз: «Кеча биз билан бир хил тараќќиёт даражасида бўлган ён ќўшнимиз – Козоќистоннинг «бугуни» бизнинг «бугунимиздан» тубдан фарќ ќилади. Нега шундай бўлди? Нега бизда «ўтиш» даври чўзилиб кетди. Биз бораётган бу йўл ростданам ўтиш йўлими? Нега атрофимиздаги манзаралар 30-20 йилларни тез-тез эсга тушира бошлади? Бу кетишда 16-17 йилларга бориб ќолмасмиканмиз?

Ћа, дўстлар, бу кўнгилсиз саволлар тоборо кўпайиб бормоќда. Мухолифат 13 йилдан бери жавоб бериш билан овора. Аммо, мазкур жавоблар нечоѓли ћаќќоний бўлмасин, ћеч ќачон амалий ечим бўлолмайди.

Нима ќилмоќ керак?

Мухолифат доиралари бизнинг назаримизда фаќат бир масалада якдиллдирлар. Яъни, амалдаги ћукумат мамлакатда сиёсий бошќарувни антидемократик усулда ташкил этганлиги, ишлаб чиќариш соѓлом бозор йўриѓлари талабларига зид тарзда тутиб турилганлиги ва инсон ћуќуќлари халќаро мезонларига зид тарзда оёќости ќилинаётганлиги туфайли мамлакат биз кўриб турган аћволга тушиб ќолди. Бу - барчамиз кўриб турган ћаёт ћаќиќатидир.

Аммо нима ќилмоќ керак? Аћволни ўлик нуќтадан истиќболли тараќќиёт сари ќандай силжитиш мумкин?

Шу йил баћорида Тошкентда бўлиб ўтган Европа Тикланиш ва Тараккиёт Банки (ЕТТБ) форуми якунида банк президенти жаноб Жан Лемьер мамлакатимиз ћукумати олдига ќуйган талаблар бажарилиши керак. Инсон ћуќуќларини кафолатлаш, демократияга йўл очиш, эркин бозор муносибатларини жорий этиш, сўмни конвертация ќилиш керак.

Бу талаблар мухолифат томонидан ћукумат олдига ќўйилган талаблар билан тўла ћам-оћангдир. Мазкур талабларни бажаришга ћукуматни мажбур этиш учун нима ќилмоќ керак?

Кўриб турганимиздек, ћукуматдан ушбу шартларини бажаришни талаб ќилиш билан муродга етиб бўлмайди. Бизнинг назаримизда, амалдаги ћукуматни мазкур талабларини бажаришга даъват ќилиш ишлари керагидан ћам ортиќроќ бажарилди. Аммо, ћукуматнинг ижросини мажбурий ќилиб ќўйшга жиддий ва реал уриниш ћали сезилгани йўќ.

Бу нималарда кўзга ташланмоќда? Маълумки, КУЧ, агар у ростданам мавжуд бўлса, ўзини алабтта намоён этади. Бор нарса сезилмаслиги, эътироф этилмаслиги мумкин эмас. Мумкин, ќачонки бу КУЧ сезилиш даражада кучли бўлмаса.

Ўзбекистонда демократик мухолифат шубћасиз бор. Нафаќат бор, балки жуда кўп. Амалда олиб борилаётган сиёсатдан ќониќ- маётган, жабр кўраётганларнинг миќдори аћоли сониниг умумий миќдорига нисбатан ћисобланса, ўзга ћар ќандай мамлакатдагидан кўпроќ.

Шундай экан, нима учун ЕТТБ президенти Ўзбекистонга молиявий ёрдам ажратилиши учун ћукумат томонидан бажарилиши шарт ќилиб ќўйган талаблар бажарилмайди? Ахир, мухолифатни эътироф этиш асосий шартлардан бири эди-ку.

Балки, мухолифатнинг ўзи кучсиз бўлгани учун, ћукумат уни эътироф этишга шошмаётгандир? Нима, биз кучсизмизми? Мен бу саволга «Йўќ, аммо, биз тарќоќмиз» деб жавоб берган бўлур эдим.

Ћа, дўстлар, ўзбек мухолифатининг заифлиги - унинг жипслашиб, таъсирчан кучга айлана олмаганидадир. Акс холда, бизнинг мавжудлигимизни нафаќат пайќашган, балки жиддий сиёсий куч сифатида эътироф этган бўлур эдилар.

Мухолифатнинг эътироф этилиши, у билан ћисоблашиб иш кўриш демакдир. Менимча демократия ана шу ердан бошланади, яъни мухолифат билан ћисоблашиш, унинг талабларини инобатга олиш ва ижро учун ќабул ќилиш демократик бошќарув йўлига ўтганликни билдиради.

Хулоса ўрнида мен фаќат шуни айтишим мумкин.

Ўзбекистондаги мавжуд демократик мухолифат стратегик маќсад – хуќуќий демократик жамият барпо этиш йўлида жипслашиши, керак бўлса ягона сиёсий блокда бирлашиб ћаракат ќилиши лозим. Шундагина биз жиддий сиёсий кучга, ћаракат дастуримиз эса реал, ћаётий дастурларга айланади.

Диќќатингиз учун раћмат.
Музаффармирзо Исхаков
председатель Андижанского областного
отделения Общества «Эзгулик»В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ СУДЯТ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, позвольте мне выразить глубокую признательность организаторам конференции за приглашение и возможность выступить на ней.

Сегодня ни для кого не секрет, и это отмечали выступавшие до меня ораторы, что в возникшем в результате развала СССР независимом государстве Узбекистан, на территории которого, благодаря усилиям нынешнего Президента, а в недалеком прошлом бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана установлен авторитарный режим. Сохранив методы руководства КПСС, причем в самом худшем их виде, руководство страны в лице Президента, на государственном уровне сплошь и рядом нарушают права человека.

Красноречивее всего об этом говорит отсутствие свободных выборов, как на государственном, так и на местном уровне (последним мероприятиям в этом плане стало утверждение Парламентом результатов референдума о продлении полномочий Ислама Каримова в качестве Президента страны до 2007 года, несмотря на то, что он беспрерывно руководит государством с 1989 года). Тотальная цензура, установленная над средствами массовой информации, отсутствие открытой политической оппозиции, строжайший контроль, установленный над религиозной жизнью страны, социальной деятельностью, малочисленными этносами и многое другое усугубляют обстановку.

Когда заходит речь о подлинной демократии, о правах и свободах граждан, руководство страны говорит, что, видите ли, наш народ еще не созрел до этого, что вот в Соединенных Штатах Америки для построения демократического правового государства потребовался не один десяток лет. Чего же можно требовать от государства, живущего в условиях независимости всего 12 лет. В связи с этим мне хотелось бы напомнить высказывание Генерального секретаря Международной Амнистии Айрина Канна о том, что: "...Права человека - это не роскошь, предназначенная для благополучных времен. Они должны соблюдаться во все времена, включая время опасности и нестабильности. Они удерживают правительства от действий, наносящих вред, и предусматривают возможность привлечения их к ответственности. Они воодушевляют людей и предоставляют им свободу выбора, дают способность бросить вызов и творить свою собственную судьбу. Они создают основу для конструктивного диалога между правительствами и гражданами. Если поиски более безопасного мира увенчаются успехом, то права человека должны стать его основой".

Когда речь заходит о вчерашнем дне Узбекистана, руководство страны чаще всего вспоминает том, как трудно жилось народу под властью русского царя, Советов и КПСС и редко вспоминают о том, что происходило каких-то 10-11 лет назад в независимом уже Узбекистане. Давайте вместе с вами вспомним, что на волне возрождения национальных духовных и культурных ценностей в первые годы независимости в стране наблюдался стремительный рост религиозных учреждений и, прежде всего, мечетей. Откровенно говоря, порой складывалось впечатление, что жители городов и сел вступили в какое-то негласное соревнование, цель которого открыть как можно больше мечетей. В результате только в Андижанской области по рассказу одного религиозного деятеля, который не хотел назвать имени, в 1992 году он был свидетелем регистрации 1286 мечетей и 8 медресе по Андижанской области!

Начиная с 1995 года мечети стали закрывать одну за другой и к концу 2000 года по области осталось всего 23 мечетей и 1 медресе. На сегодняшний день в области официально зарегистрировано 178 мечетей. Работают из них лишь 42. Мечетей, в которых совершается джума намаз (пятничные намазы), по области насчитывается около 25. С учетом количества населения области (2,5 млн. человек), количество мечетей явно не удовлетворяет его реальных потребностей.

В то время, когда многие государства – члены СНГ, преодолев трудности переходного периода где-то с помощью шоковой терапии, где- то другими методами, строят достойную жизнь для своих граждан, наш Узбекистан, несмотря на громогласные заявления руководителей об успешном ходе реформ, все еще топчется где-то рядом со стартовой чертой. Порой складывается впечатление, что руководство страны живет само по себе, а народ, простые граждане – сами по себе. Иначе как можно объяснить тот факт, что в настоящее время на душу населения приходится порядка 0,25 евро, то есть 300 сум в день или 9000 сум в месяц. За порогом прожиточного минимума остается свыше 80% населения. В состоянии экстремальной нищеты находится более половины жителей страны, и что особенно тревожит: в категорию нищенствующих попали трудоспособные, работающие, полные семьи с детьми.

Таким образом, речь идет не о бедности, а о крайней нищете. Обстановка в сельской местности намного тяжелее, чем в городах и райцентрах. Крестьяне были бы рады работать и за 10000 сум в месяц, но даже это остается голубой мечтой. Они живут в основном натуральным хозяйством. У нас имеется справка о размере зарплаты рабочего ширката имени Ташматова Андижанского района Хайрулло Рахмонова за 2001 год. Так вот, уважаемые дамы и господа, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера, печатью справка сообщает нам, что вышеупомянутый работник в 2001 году с учетом дополнительных выплат заработал ни много, ни мало 13 тысяч 961 сум! Я не думаю, что за время, прошедшее после выдачи этого документа Хайрулло Рахмонов, как и другие, стал жить намного лучше.

Уставший от бесконечных и не подкрепленных конкретными действиями руководства страны обещаниями о лучшей жизни, народ выражает свое недовольство пикетами, массовыми выступлениями. Только за первую половину текущего года в Андижанской области состоялось 21 такое мероприятие, участники которых таким образом выражали свой протест против накопившихся и долгое время не решающихся экономических и социальных проблем. В 13 случаях собравшиеся выдвигали политические требования. Это только данные, подтвержденные точными датами и количеством участников. По неподтвержденным же данным таких случаев было более сотни. Думается, что эти цифры красноречивее всего говорят об уровне жизни граждан, об их политических правах.

Говоря о вчерашнем дне Узбекистана вспоминают диктат Москвы, когда, по словам нынешних руководителей, республика якобы не имела права построить даже туалет. Сегодняшний же Узбекистан - сверхцентрализованное государство. Здесь принимает решение и руководит всеми сферами жизни страны, общества один человек - президент И.Каримов. Все остальные чиновники, начиная от рядового служащего и кончая премьер-министром, участвуют в управленческом процессе лишь в роли исполнителей его воли рангом повыше или пониже. Главная задача чиновников - беспрекословное и немедленное выполнение поступающих сверху указаний. Но все они, кроме одного человека, прекрасно осознают бессмысленность конвейерно принимаемых решений, постановлений, указов, законов, большая часть которых бездействует.

С первого дня образования независимого Узбекистана говорили и продолжают говорить о грубейших нарушениях в стране прав человека. Нельзя сказать, что в этой сфере не произошло никаких изменения. Несмотря на то, что должность Омбудсмана учреждена в Узбекистане в 1995 г., существует Закон Республики Узбекистан "Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека" от 24 апреля 1997 г. , регламентирующий его права и обязанности, Омбудсман сам пока ограничен в правах. В Конституции Республики Узбекеистан нет специальной нормы, посвященной институту Омбудсмана, как это сделано в других странах. Закрепление конституционного статуса Омбудсмана означало бы признание на высшем государственном уровне приоритета прав человека и гражданина в нашей стране, повысило бы авторитет этого демократического института и способствовало бы его эффективной деятельности. Хотелось бы рассказать о представителе Омбудсмана в Андижанской области. На эту должность в свое время был назначен А. Содиков, работавший председателем облсовпрофа. В скором времени человек это был назначен на должность заместителя хокима области по вопросам социального комплекса, но по-прежнему является представителем Омбудсмана. Если же учесть, что граждане чаще всего жалуются на нарушение их прав со стороны властных структур, то можно предположить, каким образом представитель Омбудсмана в Андижанской области заботится о правах человека.

Люди, в массе своей запуганные сотрудниками правоохранительных органов и службы национальной безопасности порой даже и слышать не хотят о защите своих прав. Недавно, например, Андижанском областному отделению общества прав человека «Эзгулик» стало известно о зверском избиении сотрудниками милиции одной из жительниц Андижана. Мы попытались оказать помощь в защите её прав, подготовке необходимых документов для суда. И что же? Поначалу она была настроена решительно, бороться до конца. Через несколько дней мы узнали о том, что она ничего писать не будет, никаких заявлений делать не собирается. Как выяснилось потом, сотрудники милиции посоветовали её подумать если не о себе, так о детях. Они открыто сказали ей, что в кармане брюк у её сына, например, могут найти наркотики, а дочь может попасть в нехорошую компанию. Но если она успокоится, то все будет в порядке.

Объективности ради нельзя отрицать: мои сограждане в массе своей инертны, так как низведены всем строем жизни и политикой государства до положения толпы. Большинство наших соотечественников социально озабочено элементарным физическим выживанием. Естественно они инертны и в политическом отношении. Народу безразлично, кто избирается в парламент, какие реформы собирается осуществлять (или имитирует их осуществление) в политической сфере. Все это вообще не интересует народ. Тем более, не приходится говорить, что с его стороны наблюдаются какие-либо признаки контроля за деятельностью депутатов. Эти и иные явления политической сферы достаточно наглядно показывают удручающую картину жизни страны. В данной связи к месту акцентировать: главными составляющими внутренней государственной политики правительства Узбекистана, наряду с очевидными проявлениями насилия, выступают ложь и лицемерие.

Стала расхожей фраза о том, что мы строим правовое демократическое государство. Но, мне хотелось бы сказать одно: правовое государство должны строить не Президент страны Ислам Каримов, не Олий Мажлис, не ученые юристы, а все мы. Строить, приучая себя к мысли, что закон – это закон, и обойти его нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах, ни под какими, пусть даже самыми благородными предлогами. Потому что правосознание народа – решающий фактор обеспечения верховенства закона в жизни общества.

В древние времена Рим завоевал весь тогдашний мир. Вы думаете, отвагой воинов? Искусством полководцев? Нет, хотя, кончено, были и смелые солдаты, и мудрые генералы. Но такие же были и у противников. Непрерывные победы одерживала римская дисциплина. Святость закона там не была пустым звуком. Об этом свидетельствует эпизод, рассказанный римским историком Титом Ливием. В одной из военных операций легат Тит Манлий издал приказ, запрещающий под страхом смерти нападать на неприятеля. Его юный сын во главе центурии нарушил приказ: сделал вылазку и одержал победу. Легат приказал казнить сына.

В правовом государстве судят и победителей!


Абдугапур Дадабаев
Председатель Асакинского районного
отделения общества «Эзгулик»О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ СУДЕЙ

Уважаемые дамы и господа! Уважаемые участники семинара !

В прошедшие 12 лет независимости в судебной системе Узбекистана произошли позитивные перемены. Был принят новый Закон « О судах», в котором были учтены многие международные нормы. Это был шаг к демократизации и независимости судебной власти.

Но в реальности процесс отступления от старых стереотипов тоталитарного режима явно хромает.

По-прежнему между обществом и судебными структурами имеются видимые и невидимые преграды. Граждане, изъявившие желание обратиться в суды, должны преодолеть множество бюрократических барьеров и препон.

Первое, что бросается в глаза в судах по уголовным делам, это наличие в зданиях суда охранников - сотрудников органов внутренних дел. Все посещения судов гражданами обычно контролируются ими, что не входит в их обязанности. Охранники открыто вмешиваются в дела, не относящиеся к их компетенции. Допуск к судьям решается только ими. Во многих случаях из-за этого граждане, обращающиеся в суды, просто-напросто не попадают на прием к судьям. Эти факты приводят граждан к мысли, что милиция и суды это единая система и более того, суды защищаются органами внутренних дел.

Здесь же приходится упомянуть, что несмотря на критику многих международных правозащитных организаций обвиняемые в течение всего периода судебного разбирательства до вынесения приговора находятся в руках и во власти органов внутренних дел. Передача мест заключения обвиняемых под юрисдикцию органов юстиции до сих пор не осуществлена.

К тому же суды практически не вмешиваются в следственные процессы. Несмотря на то, что милиция, служба национальной безопасности и прокуратура не являются органами «к которым принадлежат по закону право осуществлять судебную власть» (ст.9 Международного Пакта о гражданских и политических правах), эти органы до сих применяют меры принуждения, такие как задержание, содержание под стражей, применение мер пресечений и др.и судебный надзор по этой линии практически отсутствует.

Осуществление судебной власти должно базироваться на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство. Исходя из этого, суды обязаны по каждому делу обеспечить соблюдение законности и прав граждан, реагировать на каждый факт их нарушения. Неукоснительно должны соблюдаться все судебные процедуры, включая право каждого на защиту.

К сожалению, до сих пор не принимаются меры по обеспечению доступа задержанных лиц к адвокату. Адвокаты допускаются к защите задержанных только во время предъявления им обвинения, хотя ст.48 УПК Республики Узбекистан дает право задержанному иметь защитника с момента задержания. Здесь же следует отметить, что задержание подозреваемого во многих случаях официально производится после долгих так сказать «бесед» с органами дознания и только после этого составляется протокол о задержании.

Также приходится отметить, что в судебной практике страны практически не используется система внедрения такого важнейшего вида правовой демократии, как презумпция невиновности. Обращение с подозреваемыми и обвиняемыми зачастую представляет собой как отношение с уже осужденными.

Провозгласив государственную независимость суверенный Узбекистан встал на путь коренных преобразований во всех сферах социальной жизни, вступил в эпоху возрождения своих духовно-нравственных и культурно-правовых ценностей. Как известно, одно из главных целей государственного переустройства является создание сильного правового государства, обеспечивающего развитие гражданского общества, в котором обеспечены и соблюдаются права и свободы человека, закрепленные в конституции и международных документах.

Общество по правам человека «Эзгулик», участвуя в общественной жизни страны, уделяет огромное внимание обеспечению судами соблюдения законности и прав граждан. Все вышеуказанные факты должны стать предметом диалога между государством и нашим обществом.Председатель Мархаматского района
отделения общества «Эзгулик»

Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, разрешите поблагодарить Вас за предоставленную мне возможность выступить на столь представительном форуме. Для меня это – свидетельство признания правильности действий, ведущихся отделением Общества прав человека «Эзгулик» Мархаматского района.

Само появление Общества «Эзгулик» стало возможным лишь благодаря определённым процессам последних лет в международной политике и влиянии их на внутреннюю жизнь Узбекистана. Сразу же с момента появления наше общество активно включилось в правозащитные процессы региона. Нами были проделаны конкретные действия, связанные с различными фактами ущемления прав человека.

Так, мы дали информацию о незаконных действиях руководства ОАО «Тунайча М», по вине которого 56 узбекистанцев, отправившихся по предложению данной фирмы на заработки в Россию, в результате остались без средств к существованию, многие из них ухудшили своё здоровье.

Кроме того, к нам с заявлением обратился гражданин Республики Узбекистан Норалиев Муродил. Согласно его заявлению, председатель ширкатного хозяйства Машъал» Мархаматского района разрушил ограждения лотка, протекавшего рядом с домом Норалиева. Это привело к тому, что дом Норалиева, подмытый подземными водами, через некоторое время рухнул. Норалиев обращался с заявлениями в районную прокуратуру, затем – в республиканскую. Дело так и не было решено. Более того, помощник прокурора области посчитал, что Норалиев сам виноват в разрушении своего дома.

С началом осени появились факты, связанные с хлопковой темой. Нами были взяты под защиту студенты Андижанского гидромелиоративного колледжа, собирающие хлопок в условиях, опасных для их здоровья, и терпящие при этом унижения и угрозы со стороны руководства колледжа.

Нами было рассмотрено также дело об убийстве узбекским пограничником двух и ранении одного гражданина Узбекистана. Был также ранен один гражданин Республики Кыргызстан. Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, но о ходе его расследования нам по сей день ничего не известно.

С узбекско-киргизской границы пришло также известие о том, что узбекские пограничники вымогают деньги с мирного населения.

Все эти правонарушения отражают общую картину правовой жизни Узбекистана. События последних лет привели к тому, что граждане Узбекистана оказались в крайне стеснённых в финансовом отношении условиях. Рост цен и низкий уровень заработной платы привёл к тому, что люди ищут любую возможность поправить свой семейный бюджет. Одни для этого едут за рубеж, попадаясь порой на удочку авантюристов типа ОАО «Тунайча М». Другие перепродают «белое золото». Третьи, пользуясь формой пограничника и всеми правами, которыми она даёт, стараются извлечь из своего служебного положения выгоду. Сейчас на официальных форумах редко звучат слова в пользу политики бывшего СССР, но факт остаётся фактом – в советский период жители Узбекистана не были в подобных условиях, не искали праведных и неправедных путей для получения хоть какой-нибудь прибыли. Положение осложняется ещё и тем, что государство вовремя не выплачивает своим гражданам деньги, заработанные их честным трудом. К примеру, пенсия задерживается на 3-4 месяца. 7 ноября нынешнего года наши ветераны получили пенсию лишь за август. Примерно тогда же многие учителя получили свои отпускные. Детские пособия задерживаются уже шестой месяц. В связи с этим в народе усиливается недовольство. Но простые жители, не зная своих прав, не организуют митинги, пикеты, забастовки, демонстрации, как это делается в цивилизованных странах.

Хочется коротко вернуться к хлопковой теме. Во-первых, государство смотрит сквозь пальцы на откровенную эксплуатацию труда простых граждан, и прежде всего детей. Когда нужных килограммов не хватает, руководство школ заставляет учеников начальных классов в свободное от учёбы время собирать хлопок и приносить его прямо в школу. Имеют ли они на это право?

А во-вторых, государство непозволительно занизило официальные цены на собранный хлопок. В пределах Узбекистана один килограмм хлопка стоит 24 сума. Перенеся собранный хлопок через границу, любой узбекистанец может продать его по цене 500 узбекских сумов за килограмм. Произведя нехитрые подсчёты, можно заключить, что за границей стоимость хлопка возрастает в 20 с лишним раз. Стоит ли после этого задавать вопрос, почему люди рискуют жизнью, репутацией честного и преданного своему государству гражданина, тоннами перевозя «белое золото» в дружественную Республику Киргизстан? Опять повторюсь: во времена СССР такого не было.

Сравнение с бывшим СССР напрашивается и при рассмотрении другой проблемы – проблемы обучения молодёжи Узбекистана. В то время, когда многие родители с трудом решают проблему простого выживания, добывая в поте лица средства на элементарное содержание семьи – питание, одежду и другие предметы первой необходимости – кто из них сможет достать деньги на оплату учебного контракта? Ведь размер контракта немал: от 124 тысяч сумов за год обучения на заочном отделении по педагогическим дисциплинам до 539 тысяч сумов за год обучения на дневном отделении по дисциплине «Международные правовые отношения».

Добычей средств к существованию занимается в настоящее время не только взрослое население Узбекистана. Многие школьники работают или находят другие пути для добывания денег. Известен факт, когда школьник шестого класса, мечтая иметь свои деньги, чтобы приобрести школьные принадлежности, сам собирал хлопок и продавал его в Киргизстане.

Хочется остановиться ещё на одной трудности, с которой нам приходится сталкиваться в процессе нашей деятельности. Люди не верят. Они не верят в то, что им кто-то сможет помочь. Они не стремятся пополнить ряды политических партий, считая, что все существующие партии являются проправительственными и ни одна из них не составит оппозицию правительству, как это делают «Бирлик» и «Эрк». Они не верят в силу правозащитных организаций. Более того, многие из них не дают своих данных, опасаясь, что их положение не только не улучшится, но, наоборот, станет хуже. Им остаётся только смириться со своим положением, как будто так и надо. В такой обстановке просто неоценима работа правозащитных организаций. Потому что правозащитники – это люди, бросающие вызов унынию и безволию. Их можно назвать подлинными интеллигентами и патриотами. Они идут в суды и детские дома, в тюрьмы и казармы, вытаскивают отчаявшихся, дерутся с начальством…. А главное – учат людей защищать самих себя. Они годами делают это практически бесплатно. В ответ на настоятельную потребность помочь «маленькому человеку» защититься от произвола эти люди объединяются в союзы и общества. На платных адвокатов денег не хватает, да и защищают они далеко не так беззаветно, как наши волонтёры. С накоплением опыта работы в Узбекистане всё яснее становится, что с грузом жестокости и рабской психологии, накопившимся за столетия нашей истории, нам ещё 40 лет ходить по пустыне. И никакие политические ходы отдельных лидеров, никакие объединения не будут иметь значения без этого глубинного и повсеместного процесса обучения людей защищать сначала самих себя, а потом вступаться за других.

Наше общество ставит своей целью познакомить широкие слои населения с правозащитным движением в Узбекистане и мире, популярно рассказывать о том, что такое права человека, о случаях их нарушений в Андижанской области и Республике Узбекистан, в ближнем и дальнем зарубежье. И пусть пока наш опыт совсем невелик, и люди, которым мы стараемся помочь, по сей день, не освободились от тяжести своего положения. Мы твёрдо верим, что благодаря поддержке нынешнего форума и дальнейшей огласке в мировых средствах массовой информации каждый из незаконно униженных и оскорблённых соотечественников, обратившихся к нам за помощью, убедится в том, что справедливость есть и добро восторжествует.

Спасибо за внимание
Сулаймонов Ҳамдам - Ким кимдир? - Who is Who?
"Бирлик" Халқ Ҳаракати тузилган 1988 йилдан бери унинг фаоли бўлган Ҳамдам Сулаймонов 2003 йилда "Бирлик" Халқ Ҳаракати асосида тузилган "Бирлик" Халқ Ҳаракати Партияси раисининг ўринбосари эди. 2019 йил 26 май куни ўзи яшайдиган Қўқон шаҳрида оламдан ўтди. ---Новое--- RTzOJl zwcyxjurthfe, [url=http://pthmlneedkxf.com/]pthmlneedkxf[/url], [link=http://obtqkrvfyqfi.com/]obtqkrvfyqfi[/link], http://wuokbeqkqbol.com/